Material och leveransformer för dessa

Statistikcentralens omfattande material möjliggör mångsidig forskningsanvändning av information. Forskartjänsterna ställer färdigt material och skräddarsytt material till forskarnas förfogande. Materialen är tillgängliga på mångsidigt sätt såväl från företags- som från personuppgiftsdatabaserna.

Material på enhetsnivå kan användas via en distansanvändningsförbindelse och i forskningslaboratoriet. Vissa material kan överlåtas också till sökandens organisation.

Material

Färdigt forskningsmaterial

Forskartjänsterna har sammanställt färdigt forskningsmaterial, som erbjuder en mångsidig kunskapsbas för forskning kring utveckling av den finländska företagsverksamheten och befolkningens särdrag. De färdiga forskningsmaterialen är förmånligare än skräddarsydda material och de står till förfogande snabbare än skräddarsydda material.

De informationshelheter som är tillgängliga är bland annat

  • EDUC-utbildningsinformationsmoduler  
  • FIRM-företagsinformationsmoduler  
  • FOLK-personuppgiftsmoduler
  • SES-löneinformationsmoduler
  • TAX-inkomstinformationsmoduler

Också material av andra tillståndsmyndigheter, såsom material av Tullen, Traficom och Studentexamensnämnden, är tillgängligt som färdiga uppgiftshelheter. Beskrivningar av material på enhetsnivå vilka är avsedda för forskningsanvändning finns i Taika-katalogen över undersökningsmaterial.  

Materialen kan slås samman med enhetligt krypterade enhetskoder och de uppdateras regelbundet. Därtill är det möjligt att till färdigt material foga skräddarsydda uppgifter från Statistikcentralens datalager efter forskarens behov. Färdigt material används via FIONA-distansanvändningssystemet.

Bekanta dig med de färdiga materialen i Taika-katalogen över undersökningsmaterial

Ett material med engångsavgift innebär att användaren i ett år har tillgång till en modul av färdigt material. Under denna tid kan data kopieras till forskningsprojektets egen projektarbetsyta i FIONA (W-disken) och projektet kan fortsätta använda det kopierade materialet så länge tillståndet är i kraft
Fortlöpande färdigt material innebär att forskningsprojektet med en löpande årsavgift får tillgång till materialmodulen och framtida uppdateringar av den under hela den period projektetens användningstillstånd är i kraft.
Ett projekt som har tillgång till ett färdigt material för vilket en engångsavgift har debiterats kan gå över till att använda ett fortlöpande färdigt material genom en uppdatering av användningstillståndet (dvs. genom att lämna in en ansökan om utvidgning av användningstillståndet till Statistikcentralen). 
Uppdateringar av färdigt material som öppnats före den 1 januari 2022 har avslutats i januari 2022. Projektet kan fortsätta använda materialet så länge användningstillståndet är i kraft. 

Material som skräddarsys  

Statistikcentralens statistikmaterial erbjuder omfattande möjligheter att bilda olika skräddarsydda forskningsmaterial efter forskningsbehovet. Till exempel befolknings-, sysselsättnings-, bostadshushålls-, utbildnings-, rätts- och företagsmaterial från statistikproduktionen är tillgängliga. Information om statistikmaterialet finns på varje statistisks sida. Se statistik efter ämne.

Skräddarsydda material kan användas i FIONA-distansanvändningssystemet och i forskningslaboratoriet. Uppgifter om ålder, kön, utbildning, yrke och socioekonomisk ställning kan överlåtas till sökandens organisation jämte identifieringsuppgifter under förutsättning att sökanden har en rättighet enligt dataskyddsförordningen att samla in dessa uppgifter. En utredning om detta ska lämnas in med ansökan. Därtill förutsätts det att överlåtelse av uppgifter i identifierbar form är nödvändig för forskningen.

Uppgifter om dödsorsaker

Uppgifter om dödsorsaker kan lämnas ut i tabellform eller som dödsattestkopior. Det finns närmare instruktioner om överlåtelse av uppgifter om dödsorsaker på dödsattestarkivets sidor. Behandling av användningstillstånd och materialleveransen sköts vid forskartjänsterna. En beskrivning av grundläggande uppgifter om dödsorsaker och övriga tillgängliga uppgifter finns i Taika-katalogen över undersökningsmaterial.

Findata behandlar tillståndsansökningar rörande dödsorsaksuppgifter då uppgifterna skall samköras med uppgifter från flera av de personuppgiftsansvariga som nämns i sekundärlagen. Läs mer på Findatas sidor.
Skicka in ansökan till Findata: 

Servicematerial, det vill säga intervjumaterial om befolkningen och levnadsförhållandena 

Servicematerial har bearbetats utifrån det centrala intervjumaterialet som beskriver befolkningen och levnadsförhållandena, vilka Statistikcentralen ställer till förfogande för forskningsanvändning. Närmare uppgifter om dessa servicematerial fås på de egna sidorna för varje intervjuundersökning.

Materialleveransformer

Material på enhetsnivå kan användas via en distansanvändningsförbindelse och i forskningslaboratoriet. Servicematerial kan överlåtas också för forskningsanvändning. Uppgifter om dödsorsaker och följande variabler: ålder, kön, utbildning, yrke och socioekonomisk ställning kan överlåtas till den egna organisationen.

Distansanvändning  

Statistikcentralens FIONA-distansanvändningssystem är en datasäker behandlingsmiljö för forskningsmaterial för material på enhetsnivå som kräver användningstillstånd och som behövs i forskning. Via FIONA-systemet kan forskaren använda Statistikcentralens material med en krypterad distansförbindelse. För distansanvändning är det också möjligt att få material från andra myndigheter och forskarnas eget material, samt material som inte skyddats mot indirekt identifiering.

I distansanvändningssystemet har forskaren ett eget projektspecifikt lagringsutrymme för förvaring av forskningsmaterial, analysresultat och koder enligt användningstillståndet. Forskningsresultat eller annat material får flyttas bort ur systemet enbart via granskningsförfarandet. 

Användning i forskningslaboratoriet

I Statistikcentralens forskningslaboratorium kan en forskare behandla krypterat material enligt användningstillståndet på en plats som reserverats för honom eller henne via FIONA-distansanvändningssystemet. I forskningslaboratoriet är det möjligt att behandla också material som inte skyddats mot indirekt identifiering. Genom att hyra en forskningslaboratorieplats får forskaren tillgång till skyddat material enligt användningstillståndet via FIONA-systemet och den nödvändiga informationstekniken och supporten. Forskningslaboratoriet finns i Statistikbibliotekets lokaler i Helsingfors.

Material finns i huvudsak SAS-programform. I analysen är det därtill möjligt att använda till exempel Stata-, SPSS- och R-programmen. Forskningsresultat eller annat material kan flyttas bort från forskningslaboratoriet enbart via granskningsförfarandet. Användning av forskningslaboratoriet faktureras enligt forskartjänsternas pristabell.

Överlåtelse av material för forskaranvändning

Det är möjligt att till en organisation lämna ut dödsorsaksuppgifter (uppgifter som härletts från dödsattest) eller följande variabler: ålder, kön, utbildning, yrke och socioekonomisk ställning. En förutsättning för att lämna ut uppgifter är att det är nödvändigt att lämna ut uppgifterna i identifierbar form för forskningen och en dataskyddsbeskrivning rörande materialet ska överlämnas för påseende till Statistikcentralen (utredning/beskrivning av behandlingen av materialet).

Det är också möjligt att till en organisation överlåta servicematerial, där möjligheten till indirekt identifiering har undanröjts.