Dödsattestarkivet

Finländarnas dödsattester har arkiverats fr.o.m. år 1936. Dödsattesterna för åren 1936–1965 finns i Riksarkivet. När det gäller dödsattesterna för dessa år riktas en begäran om uppgifter till Riksarkivet. Nyare dödsattester har arkiverats vid Statistikcentralen.

Uppgifterna i dödsattesten är sekretessbelagda. I lagen om utredande av dödsorsak (459/1973, § 15) har fastställts för vilka ändamål kopior av dödsattester eller uppgifter ur dödsattester dock kan erhållas.

1) En kopia av dödsattesten kan ges till en nära anhörig till den avlidne, till en pensionsanstalt samt för myndighetsbruk

Enligt lagen får sekretessbelagda uppgifter om dödsfall ges till en nära anhörig till den avlidne eller till en annan närstående.

Uppgifter ur dödsattester lämnas dessutom till försäkrings- eller pensionsanstalter för behandling av förmånsansökningar samt till domstolar, myndigheter eller andra sammanslutningar, som har lagstadgad rätt att få uppgifter. Begäran ska då inkomma från myndigheten.

Nära anhöriga behöver vanligen inte en dödsattest vid skötsel av ärenden med myndigheterna. En anmälan om dödsfallet ska sändas till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i tjänsteväg för registrering i befolkningsdatasystemet, varifrån informationen förmedlas vidare. Dessutom kan den avlidnas ärenden skötas med ett ämbetsbevis som fås av registermyndigheterna (Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, församlingen).

Den egentliga dödsattesten skrivs ut först när alla undersökningar som krävs för utredningen av dödsorsaken är klara, något som kan ta flera månader.

En nära anhörig får dödsattesten av den läkare som utfärdat begravningstillståndet och dödsattesten. Om det är fråga om en rättsmedicinsk utredning av dödsorsaken sänds en kopia av dödsattesten på begäran av polisen. Statistikcentralens dödsattestarkiv kan anlitas om man behöver dödsattester från tidigare år.

Anvisning för begäran om dödsattest

Enskilda kopior av dödsattester är avgiftsfria för nära anhöriga. Kopian tas av dödsattesten i original, vilket innebär att dödsattesten är på det språk på vilket den ursprungligen skrevs av läkaren.

För att uträtta ärenden utomlands ger vi vid behov en med underskrift och stämpel försedd kopia av dödsattesten. Om du behöver en översättning ska du själv ta hand om att låta översätta attesten.

Skicka en begäran om uppgifter ur en dödsattest med Statistikcentralens blankett (kräver identifiering).

Välj i den övre balken på sidan som öppnas länken där det står SV, så du kan se anvisningar för identifiering på svenska.

Om begäran gäller dig själv, använd Suomi.fi-identifikationen mot slutet av listan för att logga in till blanketten. Staten och universiteten har egna inloggningssätt. Om du har använt tjänsten tidigare, kan det hända att du automatiskt hoppar över identifieringen.

Efter identifieringen kommer du direkt till rätt blankett. Om blanketten är på fel språk, får du fram den på svenska genom att välja SV bland länkarna uppe på sidan.

Den blanketten frågar:

  • den avlidnas efter- och förnamn
  • personbeteckning (födelsedatum)
  • dödsdatum
  • senaste boendekommun
  • uppgifter om släktförhållandet mellan den som begär en dödsattest och den avlidna
  • samt den förenämndas namn, adress och telefonnummer.

Om du inte kan använda blanketten

Om det behövs kan du också skicka en begäran om uppgifter till Statistikcentralen via e-post eller post.

Sänd begäran till e-postadressen: kuolemansyyt@stat.fi eller postadressen:

Statistikcentralen
Dödsorsaker
00022 STATISTIKCENTRALEN

Om du vill kan du skicka begäran med säker e-post via adressen https://turvaviesti.tilastokeskus.fi. Välj kuolemansyyt@stat.fi som mottagare i tjänsten för säker e-post.

Anvisning: Skicka sekretessbelagd e-post till Statistikcentralen.

2) Uppgifter ur dödsattester lämnas ut till vetenskaplig forskning och statistiska utredningar

För erhållande av uppgifter ska tillstånd sökas hos Statistikcentralen. Dödsattesterna för personer som avlidit åren 1936–1965 förvaras i Riksarkivet, som sköter informationstjänsten avseende dessa dödsattester.

Fyll i ansökan i Statistikcentralens tjänst för tillståndsansökan. Du kan be om uppgifter om dödsorsak och/eller kopior av dödsattester. I begäran om tillstånd ska det finnas en kort forskningsplan, registerbeskrivning och namnen på dem som deltar i bearbetningen av uppgifter.

Alla som deltar i bearbetningen av uppgifter måste även fylla i en sekretessförbindelse, om de inte gjort det tidigare. Sekretessförbindelsen finns också på Statistikcentralens tjänst för tillståndsansökan.

Observera att personbeteckningar inte får lämnas in tillsammans med ansökan. Statistikcentralen har ingen grund för att motta dem innan tillstånd har beviljats.

Uppgifter beställda för forskningsändamål är avgiftsbelagda.

Findata behandlar tillståndsansökningar rörande dödsorsaksuppgifter då uppgifterna skall samköras med uppgifter från flera av de personuppgiftsansvariga som nämns i sekundärlagen. Läs mer på Findatas sidor. Skicka in ansökan till Findata: Findatas e-tjänst.

Tilläggsuppgifter

E-post: kuolemansyyt@stat.fi

Mera information om användningen av dödsorsaksmaterialen för forskning

Forskartjänster
E-post: tutkijapalvelut@stat.fi