Aineistot ja niiden toimitusmuodot

Tilastokeskuksen laajat aineistot mahdollistavat tietojen monipuolisen tutkimuskäytön. Tutkijapalvelut tarjoaa tutkijoiden käyttöön valmisaineistoja ja räätälöityjä aineistoja. Aineistoja on saatavilla monipuolisesti sekä yritys- että henkilötietokannoista.

Yksikkötason aineistoja voi käyttää etäkäyttöyhteyden kautta sekä tutkimuslaboratoriossa. Tiettyjä aineistoja voidaan luovuttaa myös hakijan organisaatioon.

Aineistot

Valmisaineistot

Tutkijapalvelut on koonnut valmiita tutkimusaineistoja, jotka tarjoavat monipuolisen tietopohjan suomalaisen yritystoiminnan ja väestön piirteiden ja kehityksen tutkimiseen. Valmiit tutkimusaineistot ovat räätälöityjä aineistoja edullisempia ja saatavissa räätälöityjä aineistoja nopeammin käyttöön.

Tarjolla olevia tietokokonaisuuksia ovat muun muassa

  • EDUC-koulutustietomoduulit  
  • FIRM-yritystietomoduulit  
  • FOLK-henkilötietomoduulit
  • SES-palkkatietomoduulit
  • TAX-tulotietomoduulit

Valmiina tietokokonaisuuksina on saatavilla myös muiden lupaviranomaisten, kuten Tullin, Traficomin sekä Ylioppilastutkintolautakunnan, aineistoja. Tutkimuskäyttöön tarkoitettujen yksikkötason aineistojen kuvaukset löytyvät Taika-tutkimusaineistokatalogista.  

Aineistot ovat yhdisteltävissä yhtenäisesti suojatuilla yksikkötunnuksilla ja niitä päivitetään säännöllisesti. Lisäksi valmisaineistoihin on mahdollista liittää räätälöityjä tietoja Tilastokeskuksen tietovarastosta tutkijan tarpeiden mukaan. Valmisaineistoja käytetään FIONA-etäkäyttöjärjestelmän kautta.

Tutustu valmisaineistoihin Taika-tutkimusaineistokatalogissa.

Kertamaksullinen aineisto tarkoittaa, että käyttäjä saa vuodeksi käyttöoikeuden kyseiseen valmisaineistomoduuliin aineiston toimittamisen ajankohdasta lähtien. Tänä aikana tietoja voi kopioida oman hankkeen työtilaan (W-levylle) FIONAssa. Kopioidut aineistot ovat hankkeen käytössä käyttöluvan voimassaolon ajan.

Jatkuva valmisaineisto tarkoittaa, että jatkuvalla vuosimaksulla tutkimushanke saa käyttöoikeuden valmisaineistomoduuliin ja siihen tuleviin päivityksiin hankkeen käyttöluvan voimassaolon ajaksi. 

Hanke, jolla on käytössään kertamaksullinen valmisaineisto, voi siirtyä käyttämään jatkuvaa valmisaineistoa käyttöluvan päivityksen kautta (eli toimittamalla käyttöluvan laajennushakemuksen Tilastokeskukseen). Ennen 1.1.2022 avattujen valmisaineistojen päivitykset päättyivät tammikuun 2022 aikana. Aineistot säilyvät hankkeiden käytössä kyseisen päättymisajankohdan mukaisina voimassaolevan käyttöluvan ajan. 

Poiminta valmisaineistosta tarkoittaa, että valmisaineistosta poimitaan vain tutkimuksen kohdejoukkoa koskevat rivit. Kohdejoukko määritellään käyttölupahakemuksen yhteydessä. Käyttölupa voidaan myöntää ennakolta jo seuraaville poimintavuosille, jolloin tutkija voi pyytää kohdejoukkopoiminnan toistamista eli päivityspoimintaa saman käyttöluvan puitteissa uusien tilastovuosien ilmestyttyä. Päivityspoiminnat ovat maksullisia.

Räätälöitävät aineistot  

Tilastokeskuksen tilastoaineistot tarjoavat laajat mahdollisuudet erilaisten räätälöityjen tutkimusaineistojen muodostamiseen tutkimustarpeen mukaan. Käytettävissä on esimerkiksi tilastotuotannon väestö-, työssäkäynti-, asuntokunta-, koulutus-, oikeus- ja yritysaineistoja. Tietoa tilastojen aineistoista löytyy kunkin tilaston sivuilta. Katso tilastot aiheittain.

Räätälöityjä aineistoja voi käyttää FIONA-etäkäyttöjärjestelmässä ja tutkimuslaboratoriossa. Tiedot iästä, sukupuolesta, koulutuksesta, ammatista ja sosioekonomisesta asemasta voidaan luovuttaa hakijan organisaatioon tunnistetietoineen edellyttäen, että hakijalla on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus kerätä näitä tietoja. Sitä koskeva selvitys tulee antaa hakemuksessa. Lisäksi edellytetään, että tietojen luovuttaminen tunnistettavassa muodossa on tutkimuksen kannalta välttämätöntä.

Kuolemansyytiedot

Kuolemansyytietoja voidaan luovuttaa taulukkomuotoisena tai kuolintodistuskopioina. Kuolemansyytietojen luovuttamisesta on tarkempia ohjeita kuolintodistusarkiston sivuilla. Käyttölupien käsittely ja aineistotoimitus hoidetaan tutkijapalveluissa. Kuvaus kuolemansyiden perustiedoista sekä muista saatavilla olevista tiedoista löytyy Taika-tutkimusaineistokatalogista.

Findata käsittelee kuolemansyytietojen lupahakemukset, jotka koskevat kuolemansyytietojen yhdistämistä useamman toisiolaissa mainitun rekisterinpitäjän tietoihin. Lue lisää Findatan sivuilta. Osoita tällöin kuolemansyytietojen lupahakemus Findatalle:

Findatan asiointipalvelu

Palveluaineistot, eli väestöä ja elinoloja koskevat haastatteluaineistot 

Keskeisistä väestöä ja elinoloja kuvaavista haastatteluaineistoista on muokattu palveluaineistoja, joita Tilastokeskus tarjoaa tutkimuskäyttöön. Lisätietoja näistä palveluaineistoista saa kunkin haastattelututkimuksen omalta sivulta.

Muut aineistot

Tutkijapalveluiden aineistojen lisäksi Tilastokeskukselta on mahdollista hankkia kansantalouden tilinpidon aineistoja ja maksullisia paikkatietoaineistoja tutkimuskäyttöön.

Aineistojen toimitusmuodot

Yksikkötason aineistoja voi käyttää etäkäyttöyhteyden kautta sekä tutkimuslaboratoriossa. Palveluaineistoja voidaan myös luovuttaa tutkimuskäyttöön. Lisäksi omaan organisaatioon luovutettuna on mahdollista saada kuolemansyytietoja ja seuraavat muuttujat: ikä, sukupuoli, koulutus, ammatti, sosioekonominen asema.

Etäkäyttö  

Tilastokeskuksen FIONA-etäkäyttöjärjestelmä on tietoturvallinen tutkimusaineistojen käsittely-ympäristö tutkimuksessa tarvittaville käyttöluvallisille yksikkötason aineistoille. FIONA-järjestelmän kautta tutkija pääsee käyttämään Tilastokeskuksen aineistoja suojatun etäyhteyden välityksellä. Etäkäyttöön on mahdollista saada myös muiden viranomaisten aineistoja ja tutkijoiden omia aineistoja, sekä aineistoja, joita ei ole suojattu välilliseltä tunnistamiselta.

Etäkäyttöjärjestelmässä tutkijalla on oma hankekohtainen tallennustila käyttöluvan mukaisten tutkimusaineistojen, analyysitulosten ja koodien säilyttämiseksi. Tutkimustuloksia tai muuta materiaalia saa siirtää järjestelmästä pois vain tarkistusmenettelyn kautta. 

Käyttö tutkimuslaboratoriossa

Tilastokeskuksen tutkimuslaboratoriossa tutkija voi käsitellä käyttöluvan mukaisia suojattuja aineistoja käyttöönsä varatulla työpisteellä FIONA-etäkäyttöjärjestelmän kautta. Tutkimuslaboratoriossa on mahdollista käsitellä myös aineistoja, joita ei ole suojattu välilliseltä tunnistamiselta. Tutkimuslaboratoriopaikan vuokraamalla tutkija saa pääsyn käyttöluvan mukaisiin suojattuihin aineistoihin FIONA-järjestelmän kautta sekä tarvittavan tietotekniikan ja tuen. Tutkimuslaboratorio sijaitsee Tilastokirjaston tiloissa Helsingissä.

Aineistot ovat pääasiassa SAS-ohjelmiston muodossa. Analysoinnissa voidaan lisäksi käyttää esimerkiksi Stata-, SPSS- ja R-ohjelmistoja. Tutkimustuloksia tai muuta materiaalia saa siirtää tutkimuslaboratoriosta pois vain tarkistusmenettelyn kautta. Tutkimuslaboratorion käytöstä laskutetaan tutkijapalveluiden hinnaston mukaisesti.

Aineiston luovutus tutkijan käyttöön

Organisaatioon voidaan luovuttaa kuolemansyytietoja (kuolintodistukselta johdetut tiedot) tai muuttujat: ikä, sukupuoli, koulutus, ammatti, sosioekonominen asema. Tietojen luovuttamisen edellytyksenä on, että tietojen luovuttaminen tunnistettavassa muodossa on tutkimuksen kannalta välttämätöntä ja Tilastokeskukselle on toimitettava nähtäväksi aineistoa koskeva tietosuojaseloste (selvitys/kuvaus aineiston käsittelystä).

Organisaatioon voidaan luovuttaa myös palveluaineistoja, joissa välillisen tunnistamisen mahdollisuus on poistettu.