Tutkimusyhteistyö

Tilastokeskuksen tutkijapalveluiden tehtävänä on tarjota mikroaineistoja ja kehittää uusia aineistokokonaisuuksia tutkimuskäyttöön. Lisäksi tutkijapalveluissa tehdään mikroaineistoihin liittyvää tutkimustyötä yhteistyössä tutkimusorganisaatioiden kanssa.

Tutkijapalveluiden tutkijat ovat osallistuneet monipuolisesti erilaisiin hankkeisiin, joiden tärkeänä tuotoksena syntyy sekä uusia tutkimusaineistoja että aineistotuntemusta. Jos mietit yhteistyömahdollisuuksia tai kehitysideoita aineistoihin, ota yhteyttä tutkijapalveluihin osoitteeseen tutkijapalvelut@stat.fi

Tutkijapalvelussa työskennelleitä tutkijoita

Aapo Stenhammar (Aalto-yliopisto/Palkansaajien tutkimuslaitos)

Tutkimusteemat: Työmarkkinat, koulutus, työn murros, sosiaalinen liikkuvuus ja historia.

Hankkeita ja aineistoja: Maaltamuuton vaikutukset, teknologia ja taitojen kysyntä, maatilarekisterin ja muiden historiallisten aineistojen tutkimuskäytön edistäminen.

Olli Ropponen (Etla)

Tutkimusteemat: Yritysverotuksen vaikutukset yritysten käyttäytymiseen.

Hankkeita ja aineistoja: Korkovähennysrajoitusten suhdanneriippuvuus; yritysaineistot.

Hannu Karhunen (Palkansaajien tutkimuslaitos/Tilastokeskus)

Tutkimusteemat: Koulutuksen taloustiede, koulutuksen periytyvyys ja mahdollisuuksien tasa-arvo, koulutus ja mielenterveystulemat, kansainväliset tutkinto-opiskelijat.

Hankkeita ja aineistoja: Inhimillinen pääoma ja innovaatiot (JYU), Syrjäytymisen estäminen: toimenpiteet ja mekanismit (PSE-konsortio), Koulutus, työmarkkinat ja mielenterveys (JYU), Koulutusaineistojen tutkimuskäytön edistäminen.

Pekka Laine (Tilastokeskus)

Tutkimusteemat: Sukupuolten palkkaero, sukupuolten ammatillinen segregaatio, yrityksen kannattavuuden vaikutukset yksilöiden palkkoihin, palkkaliukumat, työehtosopimusjärjestelmän palkkavaikutukset, yhdistettyjen työntekijä-työnantaja -paneeliaineistojen rakentaminen ja mikroekonometrinen työmarkkinatutkimus.

Hankkeita ja ainestoja: Palkkarakenneaineistojen (1995 lähtien) yhdistäminen ja yliajan yhdenmukaistaminen (harmonisointi), Ammatillisen segregaation vaikutus sukupuolten palkkaeroon julkisen sektorilla 1995–2013.

Olavi Lehtoranta (Tilastokeskus/VTT)

Tutkimusteemat: Innovaatioiden mikrodata-analyysi, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kansainvälistyminen, kansainväliset osaamisvirrat, nopean kasvun yritykset ja niiden työllistävyys, innovaatioiden ulkoisvaikutukset (externalities of innovation hanke), julkisen t&k-rahoituksen vaikutukset.

Hankkeita ja aineistoja: Tuottavuustilastojen kehittäminen, tiede- ja teknologiatilastojen kehittäminen, yritysdynamiikka, Policy Relevant Nordic Innovation Indicators, OECD:n Innovation Micro Data hanke, Teknologiabarometrin kehittäminen, innovaatioindikaattorien ja aineettomien investointien käsitteellinen ja tilastollisiin mikroaineistoihin perustuva laskennallinen kehittäminen.

Mika Maliranta (ETLA/JSBE)

Tutkimusteemat: Tuottavuus, osaaminen, työpaikka- ja työntekijävirrat, taloudellinen kasvu, koulutuksen talous.

Hankkeita ja aineistoja: Teollisuuden toimipaikkapaneelin ja tuottavuus- ja pääomakantamittareiden rakentaminen (LDPM-aineisto), työpaikka- ja työntekijävirtalaskelmat, yritysten ja toimipaikkojen ammattirakenteet ja niiden muutokset (OCCU-aineisto), henkilökunnan ominaisuudet ja tuottavuus- ja palkkaerot (FLEED-aineisto), tieto- ja viestintäteknologian käyttö ja yrityksen tuottavuus (ICT-paneeli), ammatillisen peruskoulutuksen vaikuttavuus ja tulosrahoitusmittaristo, omistajayrittäjien ominaisuudet ja yritysten menestyminen (FLOWN-aineisto).

Mika Naumanen (VTT)

Tutkimusteemat: Innovatiiviset kasvuyritykset, patenttiaineistot, yritysaineistot, Sfinno-tietokanta, t&k-rahoitus.

Hankkeita ja aineistoja: Teknologiabarometrin kehittäminen, innovaatioindikaattorien ja aineettomien investointien indikaattorien kehittäminen, alustatalouden ja sosiaalisen yrittäjyyden mittaroinnin kehittäminen, innovaatioklusterit.

Satu Nurmi (Tilastokeskus)

Tutkimusteemat: Yritysten kasvu ja henkiinjääminen, yrittäjyys, kansainvälistyminen, yritysaineistojen tutkimuskäytön kehittäminen.

Hankkeita ja aineistoja: Maahanmuuttajat, yritysdynamiikka ja talouskasvu, Työntekijöiden liikkuvuus tiedon leviämisen ja “luovan tuhon” lähteenä ja omistaja-aineisto FLOWN, Uusien yritysten ja työpaikkojen välisen synnyn yhteys, Startup-yritysten rooli kansantaloudessa, Kansainvälistymisen vaikutukset yrityksiin ja niiden henkilöstöön: laajojen rekisteriaineistojen analyysi.

Hanna Pesola (VATT/Tilastokeskus)

Tutkimusteemat: Työttömyys, maahanmuutto, sosiaaliturva.

Hankkeita ja aineistoja: Työttömyysturvan vaikutukset (VATT), Syrjäytymisen estäminen: toimenpiteet ja mekanismit (PSE-konsortio), Yhdistetyn työntekijä-työnantaja-aineiston (FLEED) sekä TEMin aineistojen (työnvälitystilaston ja URA-järjestelmän aineistot) päivittäminen.