Ohjeita tutkijalle

Tälle sivulle on koottu ohjeita aineistojen hakuprosessiin, käyttöön ja tietosuojaan liittyen. Tutustu ohjeisiin ja tutkijapalveluiden sääntöihin huolellisesti ennen tutkimuksen aloittamista.

Tutkijapalveluihin voi ottaa yhteyttä sähköpostitse (tutkijapalvelut@stat.fi).

Ennen käyttöluvan hakemista

Käyttöluvan hakeminen

Etäkäytön organisaatiosopimus ja käyttäjän etäkäyttösitoumus

Hakemuksen käsittely, tutkimuspalvelusopimus ja aineiston muodostus

Muutoksia hankkeeseen

FIONA-etäkäyttö ja tulosten pyytäminen ulos FIONAsta

Tutkimushanke valmistuu tai käyttölupa päättyy

Mitä tietoja Tilastokeskus voi antaa?

Tilastokeskus voi Tilastolain (280/2004) 13 §:n nojalla luovuttaa tai antaa käyttöoikeuden tilastointitarkoituksiin kerättyihin salassapidettäviin tietoihin, joista tilastoyksikön (esim. henkilö, yritys) suoran tunnistamisen mahdollisuus on poistettu. 

Tilastolain (280/2004) 19 §:n nojalla tietoja iästä, sukupuolesta, koulutuksesta, ammatista sekä sosioekonomisesta asemasta voidaan luovuttaa myös tunnistetietoineen. Tilastokeskus voi luovuttaa tietoja kuolemansyistä tunnisteineen julkisuuslain (621/1999) nojalla. 

Tutkimusaineistojen tietosuojasta huolehtiminen 

Tutkimusaineistojen tietosuojasta huolehtiminen on sekä Tilastokeskuksen että tutkijoiden tehtävä.

Henkilötietojen käsittelyä ohjaa Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) ja sitä täydentävä kansallinen tietosuojalaki (1050/2018). Lisäksi tutkimushankkeen saamaan käyttölupaan liittyy salassapitovelvoite.

Tilastokeskus huolehtii aineistojen tietosuojasta ennen niiden luovutusta tutkimuskäyttöön sekä etäkäyttöympäristön tietoturvallisuudesta.

Tutkijan on huolehdittava tietosuojasta aineiston tutkimuskäytön ajan sekä julkaistessaan tutkimustulosteita. Kun tutkija käsittelee tutkimuskäyttöön luovutettua aineistoa tai toimii etäkäyttöympäristössä, hänen on salassapitovelvoitteen mukaan huolehdittava siitä, ettei paljasta aineistoa tai luovuta sitä taholle, jolla ei ole aineistoon käyttöoikeutta. Salassapitovelvoitteen mukaan tutkijan on myös huolehdittava siitä, ettei tutkimustuloksissa ole yksikkötason tietoja, eli yksittäistä henkilöä tai yritystä koskevia tietoja, tai mahdollisuutta niiden paljastumiseen. Tutkija on vastuussa tietosuojan toteutumisesta julkaisemissaan tutkimustuloksissa.

Katso Tilastokeskuksen tarkemmat ohjeet tutkijoille henkilötietojen käsittelystä (pdf).

Tietosuojan vaikutustenarviointi

Tietosuojalainsäädännön mukaan tutkimusaineistosta tulee tehdä tietosuojan vaikutustenarviointi silloin, kun tutkimuskäyttöön haetaan laajamittaisesti erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja tai rikoksia ja rikkomuksia koskevia tietoja. Vaikutustenarviointi on syytä tehdä myös, jos tutkimushanke edellyttää henkilötietoja sisältävien tietokokonaisuuksien yhdistämistä ja tietojen laajamittaista käsittelyä.

Erityisiä henkilötietoryhmiä ovat sellaiset tiedot, jotka koskevat rotua tai etnistä alkuperää, poliittisia mielipiteitä, uskonnollista tai filosofista vakaumusta, ammattiliittoon kuulumista, terveyttä (ei kuolemansyytiedot), seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä tai geneettisiä tietoja.

Vaikutuksenarvioinnin tekemisestä on ohjeistusta Tietosuojavaltuutetun sivulla. Arvion tekemiseen voi käyttää oman organisaation, tietosuojavaltuutetun toimiston tai Tilastokeskuksen arviointilomaketta. Lataa arviointilomake tästä (Word-tiedosto).

Tietosuojavaltuutetun toimisto on julkaissut ohjeita henkilötietojen käsittelystä tieteellisessä tutkimuksessa: Tieteellinen tutkimus ja tietosuoja.

Käyttöoikeuden haltija rekisterinpitäjänä

Kun Tilastokeskus luovuttaa Tilastolain 19§ pykälän nojalla tietoja tai kuolemansyytietoja, tietojen vastaanottajasta tule henkilötietojen rekisterinpitäjä. Lisäksi kun hakijalle annetaan käyttöoikeus välillisesti tunnistettaviin henkilötietoihin, se merkitsee tosiallisesti henkilötietojen luovuttamista. Käyttöoikeuden haltijasta tulee näin tietojen osalta rekisterinpitäjä, joka vastaa henkilötietojen käsittelyä koskevien yleis- ja erityislainsäädännössä asetettujen velvoitteiden täyttämisestä.

Tietosuojan verkkokurssi etäkäyttäjille

Tutkijoilla on mahdollisuus varmentaa tietosuojan osaamisensa maksuttoman MOOC-verkkokurssin avulla. Kurssi on suunnattu erityisesti etäkäyttöjärjestelmän käyttäjille. Salasana on huonedata.