Anvisningar för forskare

På den här sidan finns anvisningar som gäller ansökan om användningstillstånd för material, samt användningen och dataskyddet. Bekanta dig omsorgsfullt med anvisningarna och forskartjänsternas regler innan du inleder din undersökning. 

Du kan kontakta forskartjänsterna per e-post (tutkijapalvelut@stat.fi).

Före ansökan om användningstillstånd

Att ansöka om användningstillstånd

Organisationsavtal om distansanvändning och användarens förbindelse om distansanvändning

  • För att forskaren ska kunna arbeta i FIONA-distansanvändningssystemet, ska forskarens organisation ingå ett avtal om distansanvändning med Statistikcentralen. I samband med behandlingen av ansökan om användningstillstånd skickar forskartjänsterna ett organisationsavtal om distansanvändning till kunden för ifyllande. 
  • Då organisationen har ett avtal om distansanvändning, ska varje användare lämna in en förbindelse om distansanvändning i Statistikcentralens tillståndstjänst.

Behandling av ansökan, avtal om forskningstjänster och materialbildning

  • Läs om behandlingen av ansökningar. 
  • Behandlingstiderna och den nuvarande kösituationen finns på forskartjänsternas ingångssida. Kösituationen gäller färdiga ansökningar. 
  • Forskartjänsterna kontrollerar inledningsvis den mottagna ansökan och ber vid behov om tilläggsuppgifter. Ansökan ställs i kön och får datumet för färdig ansökan först då de behövliga tilläggsuppgifterna har lämnats in. Ju snabbare begäranden om komplettering och andra meddelanden med anknytning till ansökan besvaras, desto snabbare ställs ansökan i kö.
  • När användningstillstånd har beviljats och avtal om forskningstjänst vid behov har ingåtts, kan forskarens eget eller andra myndigheters material sändas till Statistikcentralen via en webbläsartjänst för dataöverföring.
  • När materialet är färdigt levereras det antingen till FIONA för distansanvändning eller direkt till forskaren. Kom ihåg att sätta dig in i dataskyddet vid distansanvändning via FIONA (pdf) och dataskyddet för utlämnat material (pdf)

Ändringar inom forskningsprojektet

Distansanvändning via FIONA och begäran om uttag av resultat från FIONA

Forskningsprojektet slutförs eller användningstillståndet upphör att gälla

Vilka uppgifter kan Statistikcentralen ge?

Med stöd av 13 § i statistiklagen (280/2004) kan Statistikcentralen överlåta eller ge nyttjanderätt till sekretessbelagda uppgifter som samlats in för statistiska ändamål, från vilka möjligheten till direkt identifiering av statistikenheten (t.ex. person, företag) har eliminerats. 

Med stöd av 19 § i statistiklagen (280/2004) kan uppgifter om ålder, kön, utbildning, yrke och socioekonomisk ställning lämnas ut också jämte identifieringsuppgifter. Statistikcentralen kan överlåta uppgifter om dödsorsaker jämte identifieringar med stöd av offentlighetslagen (621/1999). 

Ombesörjande av dataskyddet för forskningsmaterial  

Såväl Statistikcentralen som forskarna har till uppgift att sköta dataskyddet för forskningsmaterial.

Behandlingen av personuppgifter styrs av Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (2016/679) och den nationella dataskyddslagen (1050/2018) som kompletterar den. Därtill är ett användningstillstånd för ett forskningsprojekt förknippat med en sekretessplikt.

Statistikcentralen sköter dataskyddet av sitt material innan det överlåts för forskningsanvändning och datasäkerheten för distansanvändningsmiljön.

Forskaren ska sköta dataskyddet för materialet under tiden för forskningsanvändningen och vid publicering av forskningsutskrifter. När en forskare använder material som överlåtits för forskningsanvändning eller verkar i en distansanvändningsmiljö, ska han eller hon enligt sekretessplikterna se till att inte avslöja materialet eller överlåta det till en instans som inte har rätt att använda materialet. Enligt sekretessplikten ska en forskare också se till att forskningsresultaten inte omfattar uppgifter på enhetsnivå, det vill säga uppgifter om en enskild person eller ett enskilt företag, eller en möjlighet att sådan röjs. Forskaren ansvarar för genomförandet av dataskyddet för forskningsresultat som han eller hon publicerat. Se mer detaljerad instruktioner för forskare om behandling av personuppgifter.

Dataombudsmannens byrå har publicerat anvisningar om behandling av personuppgifter i vetenskaplig forskning: Vetenskaplig forskning och dataskydd.

Innehavare av användningsrättighet som personuppgiftsansvarig

När Statistikcentralen med stöd av 19 § i statistiklagen överlåter uppgifter eller dödsorsaksuppgifter, blir mottagaren av uppgifterna en personuppgiftsansvarig för personuppgifter. Därtill då sökanden ges åtkomsträttighet till personuppgifter som kan identifieras indirekt, innebär det de facto överlåtelse av personuppgifter. Innehavaren av användningsrättigheten blir följaktligen personuppgiftsansvarig vad gäller dessa uppgifter och denne ansvarar för fullgörandet av de plikterna rörande behandling av personuppgifter, vilka ställts i den allmänna och speciallagstiftningen.