Mikrosimulointi

Tilastokeskus kehittää, ylläpitää ja jakaa Suomen henkilövero- ja sosiaaliturvajärjestelmää mallintavaa SISU-mikrosimulointimallia. SISU-malli on henkilöverotuksen ja sosiaaliturvalainsäädännön suunnitteluun, seurantaan ja arvioimiseen tarkoitettu laskentaväline.

Mitä mikrosimulointi on?

Mikrosimulointimalleja on käytetty Suomessa jo pitkään sosiaaliturvaetuuksien ja tuloverotuksen lainsäädännön valmistelutyössä. Mikrosimulointimallien avulla voidaan koko väestöä edustavan yksilötasoisen otosaineiston avulla laskea lakimuutosten yhteisvaikutuksia niin erityyppisille kotitalouksille kuin koko väestölle. Malleja käytetään mm. julkisen sektorin verotulojen arvioimiseen, kansalaisten ja kotitalouksien taloudellisen aseman tarkasteluun sekä tuloerojen ja kannustinvaikutusten tutkimiseen.

Tilastokeskuksen SISU-mikrosimulointimalli

SISU-mikrosimulointimallia on kehitetty Tilastokeskuksessa vuodesta 2011 lähtien tiiviissä yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen tutkimusosaston kanssa. Kehittämistyöhön on osallistunut lisäksi useita asiantuntijoita valtiovarainministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta ja valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta.

SISU-mikrosimulointimallin käyttö

SISU-malli on vapaasti ladattavissa. Ladattavalla versiolla on mahdollista tehdä laskelmia erityyppisille esimerkkikotitalouksille.

Aineistopohjaista simulointia varten tarvitaan erillinen käyttölupa mallin hyödyntämiin aineistoihin, joita käytetään etäkäyttöyhteydellä. Palvelun hinta muodostuu käyttäjäkohtaisesta etäkäytön käyttömaksusta. Näiden lisäksi palveluaineiston käytöstä veloitetaan erikseen.

Aineistopohjaiseen simulointiin liittyvät kustannukset:

Lisätietoja

Käyttölupahakemus

Tietosuoja

Julkaisuja, joissa on käytetty SISU-mallin tuloksia

SISU-mallin ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Tilastokeskus.

Mikrosimulointitiimi

Iiro Halonen, palvelupäällikkö
Tuomas Oranen, yliaktuaari
Risto Sivonen, yliaktuaari

Ota yhteyttä meihin sähköpostitse, osoitteeseen mikrosimulointi@stat.fi.