Julkaisuja, joissa on käytetty SISU-mallin tuloksia

Tälle sivulle on koottu viitteitä ja linkkejä julkaisuihin, joissa on käytetty SISU-mikrosimulointimallilla tuotettuja tuloksia. Mukana on myös julkaisuja, jotka käsittelevät itse SISU-mikrosimulointimallia ja sen kehittämistä. Mikäli olet käyttänyt julkaisussasi SISU-mallilla tuotettuja tuloksia, eikä julkaisusi ole alla olevassa listassa, pyydämme ilmoittamaan julkaisusi viitteen ja mahdollisen linkin osoitteeseen mikrosimulointi@stat.fi.

2022

Räsänen, T.; Miettinen, A.; Mustonen, J. (2022) Lasten yksityisen hoidon tuen kaksi vuosikymmentä. Kelan tutkimusblogi (https://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/6385 )

Mesiäislehto, M.; ym. (2022). The gendered impacts of the Covid-19 crisis in Finland and the effectiveness of the policy responses: Findings of the project" The impact of the Covid-19 crisis in Finland". (https://www.julkari.fi/handle/10024/143669

2021

Kurki, P.; Pyy-Martikainen, M. (2021). Asumistuki yksilölliseksi? Kelan tutkimusblogi (https://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/6169)

Latva-Hirvelä, M.; Räsänen, T.; Simanainen, M.; (2021) Sosiaaliturva ja lapsiköyhyys koronakriisissä. Kelan tutkimusblogi (https://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/6071 )

Mukkila, S.; Tervola, J. (2021) Vuoden 2021 talousarvion vaikutukset perusturvaan. Työpaperi 2021:12, THL. (http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-643-5)

Pulkka, V-V.; Simanainen, M. (2021) Socio-Economic Performance of European Welfare States in Technology-Induced Employment Scenarios. Journal of Social Policy: 1-25. (https://doi.org/10.1017/S0047279421000295 )

Räsänen, T.; Jauhiainen, S.; Pyy-Martikainen, M. (2021). Sosiaaliturvan stressitesti. Helsinki, Kela. (https://helda.helsinki.fi/handle/10138/329986 )

2020

Carnicell, L; Kanninen, O.; Karhunen, H.; Kosonen, T. & Ravaska, T. (2020) Modeling Family Leave Policies. Publications of the Government´s analysis, assessment and research activities 2020:20. (https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-933-2)

Grönholm, M. (2020) Yksinkertainen negatiivinen tulovero tulisi kalliiksi. Kelan tutkimusblogi, julkaistu 30.6.2020. (https://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/5453 )

Honkanen, P. (2020) Perusturvan kehitys 2010-2020. SOSTE Suomen Sosiaali ja terveys ry, julkaistu 2.2.2020. (https://www.soste.fi/wp-content/uploads/2020/01/SOSTE-selvitys-perusturvan-kehitys-2010-2020-Pertti-Honkanen-2.pdf)

Hämäläinen, K., Kanninen, O., Simanainen, M., Verho, J. (2020) Perustulokokeilun arvioinnin loppuraportti: Rekisterianalyysi työmarkkinavaikutuksista. VATT Muistiot 59.

Räsänen, T., Jauhiainen S., Pyy-Martikainen, M. (2020) Sosiaaliturvan stressitesti 1: Toimeentulo turvattuna valtaosalla palkansaajakotitalouksista. Kelan tutkimusblogi, julkaistu 12.6.2020. (https://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/5345)

Räsänen, T., Jauhiainen S., Pyy-Martikainen, M. (2020) Sosiaaliturvan stressitesti 2: Työttömyys laskisi kotitalouksien käyttettävissä olevia tuloja keskimäärin viidenneksellä. Kelan tutkimusblogi, julkaistu 30.6.2020. (https://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/5426)

Räsänen, T., Miettinen A., Saarikallio-Torp, M. (2020) Vanhempainpäivärahan määrä lasketaan uudella tavalla – muutos heikentää lomautettujen ja työttömien tilannetta. Kelan tutkimusblogi, julkaistu 22.5.2020. (https://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/5332)

Räsänen, T., Jauhiainen S., Pyy-Martikainen, M. (2020) Tutkimus tekee sosiaaliturvalle stressitestin. Sosiaalivakuutus, julkaistu 5.5.2020. (https://sosiaalivakuutus.fi/tutkimus-tekee-sosiaaliturvalle-stressitestin/)

Seppälä, T.; Grönlund, H.; Mukkila, S. (2020) Katsaus helsinkiläiseen kaupunkiköyhyyteen ja kaupunkiköyhyystutkimukseen. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2020 A-klinikkasäätiö, Helsinki. 4.6.2020 (https://bit.ly/TietopuuKatsaus_2_2020)

Mukkila, S.; Saikkonen, P. (2020) Vuoden 2020 talousarvion vaikutukset perusturvaan. Työpaperi: 2020:016, THL. (https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-487-5)

Tervola, J., Aaltonen, K., Heino, P., Kajantie, M., Kari, H., Ollonqvist, J., (2020) Kotitalouksien terveysmenot lisäävät erityisesti ikääntyneiden ja työkyvyttömien köyhyyttä. INVEST Policy Brief, julkaistu 5.2.2020. (https://www.julkari.fi/handle/10024/139191)

2019

Hämäläinen, K., Kanninen, O., Simanainen, M., Verho, J. (2019) Perustulokokeilun ensimmäinen vuosi. VATT Muistiot, 78. Valtiontaloudellinen tutkimuskeskus. (https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-274-234-6)

Jauhiainen, S.; Sihvonen, E.; Räsänen, T; Veilahti, A & Mikkola, H. (2019) Asumista tukemassa. Yleinen asumistuki tuensaajien ja vuokranantajien näkökulmista ja eurooppalaisessa vertailussa. Kela. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 155. (https://helda.helsinki.fi/handle/10138/299806)

Tervola, J.; Haaga, T. & Ilmarinen, K. (2019) Terveydenhuollon asiakasmaksujen alueellinen vaihtelu Suomessa. Tutkimuksesta tiiviisti 2019:48, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-433-2)

Kosonen, T.; Ravaska, T.; Kanninen, O. & Suoniemi, I. (2019) Sopeuttamistoimien erilaiset vaikutukset tuloluokittain. PT Policy Brief: 1/2019, Palkansaajien tutkimuslaitos. (https://www.labour.fi/tutkimusjulkaisut/policy-brief/policy-brief-01-2019/)

Kotamäki, M. (2019) Kuinka korottaa perusturvaa? Sosiaalivakuutusblogit, julkaistu 8.5.2019. (https://sosiaalivakuutus.fi/kuinka-korottaa-perusturvaa/)

Mikrosimulointi on vaihtoehto kokeiluille (2019) Sosiaalivakuutus 2/2019, Kansaneläkelaitos. (https://sosiaalivakuutus.fi/mikrosimulointi-on-vaihtoehto-kokeiluille/)

Mukkila, S.; Ilmakunnas, I.; Moisio, P. & Saikkonen, P. (2019) Köyhyys ja perusturvan riittävyys. Julkaisussa: Kestilä, L. & Karvonen, S. (toim.) Suomalaisten hyvinvointi 2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Perusturvan riittävyyden III arviointiryhmä (2019) Perusturvan riittävyyden arviointiraportti 2015–2019. Työpaperi: 2019:6, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-296-3)

Pykälä, P. (2019) Asumistuki yhteiskunnallisten muutosten ja poliittisten päätösten ristipaineessa. Topsos –Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus. Huhtikuu 2019.

Rantala, J.; Kuivalainen, S.; Pyy-Martikainen, M. & Riihelä, M. (2019) Samankaltaistuuko ikäihmisten köyhyys? Näkökulmia 75–84-vuotiaiden naisten ja miesten pienituloisuuteen. Yhteiskuntapolitiikka 2/2019. (https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019041011847)

Rantala, J. & Pyy-Martikainen, M. (2019) Suojaako leskeneläke ikäihmisiä köyhyydeltä? Työeläke 2/2019. (https://tyoelakelehti.fi/digilehti/022019/suojaako-leskenelake-ikaihmisia-koyhyydelta-ilman-leskenelak)

Räsänen, T. & Tervola, J. (2019) Laskelmat pakottavat sosiaaliturvauudistuksen suunnittelijat korulauseista konkretiaan. Kelan tutkimusblogi, julkaistu 3.4.2019. (https://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/4909)

Räsänen, T. & Tervola, J. (2019) Toimi-etuudet. Alustavia laskelmia tulonjakovaikutuksista. Toimi-hankkeen liitteen 1 oheismateriaalia. (https://vnk.fi/documents/10616/12347896/Oheismateriaali+Liite+1+Alustavia+laskelmia+tulonjakovaikutuksista.pdf

Simanainen, M. & Jauhiainen, S. (2019) Onko negatiivisessa tuloverossa järkeä? Kelan tutkimusblogi, julkaistu 24.6.2019. (https://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/4997)

Tervola, J. (2019) Aktiivimalli lisää toimeentulotuen tarvetta, mutta ei juuri kasvata pienituloisten määrää. THL-blogi, julkaistu 15.3.2019. (https://blogi.thl.fi/aktiivimalli-lisaa-toimeentulotuen-tarvetta-mutta-ei-juuri-kasvata-pienituloisten-maaraa)

Tervola, J. (2019) Perusturvan taso ja päällekkäisyys toimeentulotuen kanssa 1991–2019. Yhteiskuntapolitiikka 4/2019. (https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019091828756)

Tervola, J. (2019) Varhaiskasvatusmaksujen kevennykset osuvat keskituloisiin, mutta lisäävät työnteon kannustimia pienituloisilla. Tutkimuksesta tiiviisti: 2019:8, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-299-4)

2018

Elomäki, A.; Haataja, A.; Kotamäki, M.; Kärkkäinen, O.; Vaalavuo, M. & Ylästalo, H. (2018) Tasa-arvoa talousarvioon – talousarvion sukupuolivaikutusten arviointi ja sukupuolitietoinen budjetointi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 52/2018. (https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-603-4)

Eriarvoisuutta käsittelevän työryhmän loppuraportti (2018) Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1/2018. (https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-557-0)

Harju, J.; Kyyrä, T.; Kärkkäinen, O.; Matikka. T. & Ojala, L. (2018) Työn tarjonnan mallintaminen osana talouspolitiikan vaikutusarviointia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 72/2018. (https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-623-2

Hellman, S.; Lappo, S. (2018) Liikenteeseen ja autoiluun liittyvien verojen simulointimallin rakentaminen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 71/2018. (https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-622-5)

Hetemaa, T.; Ilmarinen, K.; Kapiainen, S.; Keskimäki, I.; Koivusalo, M.; Korajoki, M.; Linnosmaa, I.; Liukko, E.; Moisio, P.; Mukkila, S.; Parhiala, K.; Peltola, M.; Reissell, E.; Tynkkynen, L.-K. & Vaalavuo, M. (2018) Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen kohdentuminen, vaikutukset ja oikeudenmukaisuus. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 30/2018. (https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-534-1)

Honkanen, P. (2018) Esimerkki- ja simulointilaskelmia sosiaaliturvan muutoksista 2012–2019. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n raportti, julkaistu 14.2.2018. (https://www.soste.fi/media/pdf/tiedotteet/soste_sosiaaliturvaraportti_14022018_valmis.pdf)

Jauhiainen, S. & Grönholm, M. (2018) Asumistuen uudistaminen – mitä maksaa ja kuka maksaa? Kelan tutkimusblogi, julkaistu 27.8.2018. (https://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/4650)

Kalluinen, J. (2018) Korkeakouluopiskelijan tulot ja verotus 2018: Laskelmia työtulojen vaikutuksista käytettävissä oleviin tuloihin. Veronmaksajat: Verotietoa 82. (https://www.veronmaksajat.fi/globalassets/ajankohtaista/lehdistotiedotteet/verotietoa_82_nettiin.pdf)

Korhonen, M. (2018) Esimerkkiperheet 2018-2019: Palkansaajatalouksien reaalitulot ovat kääntyneet kasvuun. Palkansaajien tutkimuslaitos. (https://www.labour.fi/ennusteet/talousennuste-11-9-2018/esimerkkiperheet-2018-2019/)

Kotamäki, M. (2018) Kohti vakuuttavampaa ansioturvaa. Arvio ansiosidonnaisen työttömyysturvan kehittämismahdollisuuksista. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 47/2018. (https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4003-1)

Kotamäki, M.; Mattila, J. & Tervola, J. (2018) Distributional Impacts of Behavioral Effects – Ex-Ante Evaluation of the 2017 Unemployment Insurance Reform in Finland. International Journal of Microsimulation (2018) 11(2) 146-168. (https://www.microsimulation.org/IJM/V11_2/IJM_11_2_4.pdf)

Kyyrä, T.; Matikka, T. & Pesola, H. (2018) Työttömyysturvan suojaosa ja työttömyyden aikainen työskentely. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 45/2018. (https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-598-3)

Kärkkäinen, O. & Tervola, J. (2018) Talouspolitiikan vaikutukset tuloeroihin ja työllisyyteen 2015–2018. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 59/2018. (https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-610-2)

Me-säätiö & THL (2018) Tulolaskuri: Tutki, miten eri kotitalouksien tulot muodostuvat (https://data.mesaatio.fi/tulolaskuri)

Mukkila, S.; Hannikainen, K.; Ilmakunnas, I.; Moisio, P. & Saikkonen, P. (2018) Vuoden 2018 talousarvion vaikutukset perusturvaan. Työpaperi: 2018:010, THL. (https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-080-8)

Raittila, S. & Simanainen, M. (2018) Perustoimeentulotuen 150 euron suojaosan ongelma. Kelan tutkimusblogi, julkaistu 6.7.2018.(https://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/4617)

Tervola, J.; Mukkila, S.; Ilmarinen, K. & Kapiainen, S. (2018) The distributional effects of out-of-pocket health payments in Finland 2010 - 2018. Discussion paper: 2018:35, National Institute for Health and Welfare. (https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-220-8)

Ålands statistik och utredningsbyrå (2018) Ekonomisk utsatthet och social
trygghet 2016. Rapport: 2018:6, ÅSUB. (https://www.asub.ax/sites/www.asub.ax/files/reports/ekonomisk_utsatthet_och_social_trygghet_2016.pdf)

2017

Honkanen, P. (2017) Sairausvakuutusmaksujen muutokset kasvattavat tuloeroja. Kelan tutkimusblogi, julkaistu 30.1.2017. (https://blogi.kansanelakelaitos.fi/arkisto/3708)

Honkanen, P. & Kangas, O. (2017) Kannattaako lapsilisiä verottaa? Kelan tutkimusblogi, julkaistu 19.6.2017. (https://blogi.kansanelakelaitos.fi/arkisto/3968)

Keränen, H. (2017) Esimerkkiperheet 2017-2018: Talouskehityksen ja politiikkamuutosten vaikutukset esimerkkiperheiden ostovoimaan. Palkansaajien tutkimuslaitos. (https://www.labour.fi/ennusteet/talousennuste-20-9-2017/esimerkkiperheet-2017-2018/)

Kotamäki, M. & Kärkkäinen, O. (2017) Mistä lääke eläkeläisköyhyyteen? Yhteiskuntapolitiikka 2017; 82. (https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201703162250)

Kotamäki, M.; Mattila, J. & Tervola, J. (2017) Turning static pessimism to dynamic optimism. An ex-ante evaluation of unemployment insurance reform in Finland. Kela working papers 124. (https://hdl.handle.net/10138/212599)

Kotamäki, M.; Mattila, J. & Tervola, J. (2017) Käyttäytymisvaikutukset tulisi ottaa tarkemmin huomioon lainsäädännön valmistelussa. Kelan tutkimusblogi, julkaistu 28.8.2017. (https://blogi.kansanelakelaitos.fi/arkisto/4064)

Kotamäki, M. (2017) Eläketulon lisävero – keneen se kohdistuu, paljonko vero tuottaa? Taloustaito-blogi, julkaistu 30.10.2017 (https://www.taloustaito.fi/Blogi/blogit-2017/elaketulon-lisavero--keneen-se-kohdistuu--paljonko-vero-tuottaa/)

Kärkkäinen, O. (2017) Mä lähden stadiin: Työn perässä muuttamisen kannustimet. Nordea Working Papers 1/2017. (https://nexus.nordea.com/api/research/attachment/53333)

Mukkila, S.; Hannikainen-Ingman, K.; Moisio, P. & Saikkonen, P. (2017) Vuoden 2017 talousarvion vaikutukset perusturvaan. Työpaperi: 2017:006, THL. (https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-822-7)

Mukkila, S.; Ilmakunnas, I.; Moisio, P. & Saikkonen, P. (2017) Perusturvan riittävyys ja köyhyys 2017. Suomen sosiaalinen tila 4/2017, THL. (https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-938-5)

Räsänen, T. (2017) Arvonlisäverokantojen yhdistämisen vaikutus jakautuu epätasaisesti. Kelan tutkimusblogi, julkaistu 19.12.2017. (https://blogi.kansanelakelaitos.fi/arkisto/4367)

Valaste, M.; Haataja, A. (2017) Laskelmatyökaluilla voidaan tunnistaa lapsiperheiden kannustinloukkuja. Kvartti 3/2017.

2016

Ahola, E. (2016) Budjettiehdotuksen 0,85 prosentin etuusleikkaukset – mitkä olisivat vaikutukset tuloihin ja tulonjakoon? Tackling Inequalities in Time of Austerity (TITA) -hankkeen Policy Brief 8/2016. (https://blogit.utu.fi/tita/wp-content/uploads/sites/45/2016/08/ahola_policy_brief_31082016.pdf)

Ahola, E. (2016) Opiskelijat toimeentulotuen saajina – nyt, tulevaisuudessa ja utopiassa? Kelan tutkimusblogi, julkaistu 6.6.2016. (https://blogi.kansanelakelaitos.fi/arkisto/3185)

Ahola, E. (2016) Asumistuen kohoavat kustannukset – miten yleisen asumistuen vuoden 2015 lakiuudistus vaikutti? Kelan tutkimusblogi, julkaistu 29.8.2016. (https://blogi.kansanelakelaitos.fi/arkisto/3282)

Ahola, E. (2016) Asumistuen kohoavat kustannukset – miten työtulojen suojaosan käyttöönotto vaikutti? Kelan tutkimusblogi, julkaistu 24.10.2016. (https://blogi.kansanelakelaitos.fi/arkisto/3447)

Haataja, A.; Airio, I.; Saarikallio-Torp, M. & Valaste, M. (2016) (toim.) Laulu 573566 perheestä. Lapsiperheet ja perhepolitiikka 2000-luvulla. Kela, teemakirja 15. (https://hdl.handle.net/10138/163822)

Kangas, O. & Pulkka, V.-V. (2016) Ideasta kokeiluun? Esiselvitys perustulokokeilun toteuttamisvaihtoehdoista. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 13/2016. (https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-246-3)

Honkanen, P.; Simanainen, M. (2016) Ideasta kokeiluun? - Esiselvitys perustulokokeilun vaihtoehdoista - liite 1 Perustulohankkeen mikrosimulointituloksia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 13/2016. (https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-246-3)

Kangas, O.; Honkanen, P.; Hämäläinen, K.; Kanerva, M.; Kanninen, O.; Laamanen J.-P.; Pulkka, V.-V.; Räsänen, T.; Simanainen, M.; Tuovinen, A.-K. & Verho, J. (2016) Ideasta kokeiluihin – Loppuraportti perustulokokeilun toteuttamisvaihtoehdoista. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 63/2016. (https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-539-6)

Kauhanen, A. & Vihirlä, V. (2016) Työn määrä: Miksi Suomessa pitäisi tehdä enemmän työtä? ETLA Raportit 50. (https://pub.etla.fi/ETLA-Raportit-Reports-50.pdf)

Keränen, H. & Lehmus, M. (2016) Arvio yhteiskuntasopimuksen taloudellisista vaikutuksista. ETLA Muistio 44. (https://pub.etla.fi/ETLA-Muistio-Brief-44.pdf)

Kotamäki, M. (2016) Participation Tax Rates in Finland, Earned-income Tax Credit Investigated. Aboa Center For Economics Discussion Paper  No. 107. (https://ace-economics.fi/kuvat/dp107.pdf)

Lehtelä, K.-M.; Hannikainen-Ingman, K.; Mukkila, S.; Kauppinen, T.M. &  Moisio, P. (2016) Vuoden 2016 talousarvion vaikutukset perusturvaan. Työpaperi: 2016_005, THL. (https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-629-2)

Moisio, P.; Mukkila, S.; Ilmakunnas, I.; Mäkinen, L. & Saikkonen, P. (2016) Perusturvan riittävyys ja köyhyys. Suomen sosiaalinen tila 2/2016, THL. (https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-743-5)

Sallila, S. (2016) Kelan ja kuntien työnjako toimeentulotuen siirrossa Kelaan. Työpaperi: 2016:021, THL. (https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-678-0)

Savolainen, R. (2016) Esimerkkiperheet 2016-2017: Talouskehityksen ja politiikkamuutosten vaikutukset esimerkkiperheiden ostovoimaan. Palkansaajien tutkimuslaitos. (https://www.labour.fi/ennusteet/talousennuste-29-9-2016/)

Tervola, J. (2016) Uusi arviointityökalu työttömyyspäivärahan enimmäiskeston uudistuksiin. Kelan tutkimusblogi, julkaistu 19.8.2016. (https://blogi.kansanelakelaitos.fi/arkisto/3265)

2015

Ahola, E. & Honkanen, P. (2015) Yleisen asumistuen enimmäisasumismenojen muutosten vaikutus laskennalliseen toimeentulotuen tarpeeseen – mikrosimulointilaskelmia perustuen Kelan asumistukirekisterin tietopohjaan. Muistio. Liite julkaisussa: Toimeentulotuen uudistamista selvittänyt työryhmä. Toimeentulotuen uudistamista selvittäneen työryhmän loppuraportti. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 28/2015: 27–32. (https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3591-4)

Ahola, E.; Honkanen P. & Sirviö M. (2015) Hallitusohjelma ja eläkeläisten toimeentulo. Kelan tutkimusosasto. Työpapereita 77. (https://hdl.handle.net/10138/156254)

Ahola, E. (2015) Kuinka käy eläkeläisten toimeentulon? – Hallitusohjelman toimenpiteiden vaikutusten arviointia. Kelan tutkimusblogi, julkaistu 20.8.2015. (https://blogi.kansanelakelaitos.fi/arkisto/2634)

Lappo, S. (2015) Uncertainty in microsimulation – Assessing sampling variability in inequality and poverty indicators through variance estimation. Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto. (https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251650)

Matikka, T.; Harju, J. & Kosonen, T. (2015) Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 5/2016. (https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-210-4)

Mukkila, S.; Tervola, J. & Moisio P. (2015) Perusturvan riittävyys yksinasuvilla. Talous & Yhteiskunta 2015; (4): 36–41. (https://www.labour.fi/ty/tylehti/talous-yhteiskunta-42015/perusturvan-riittavyys-yksinasuvilla/)

Perusturvan riittävyyden II arviointiryhmä (2015) Perusturvan riittävyyden arviointiraportti 2011–2015. Työpaperi: 2015:001, THL. (https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-419-9)

Pylkkänen, E. (2015) Kotitalousvähennys arjen tukena. Sitran selvityksiä 95. Helsinki. (https://www.sitra.fi/julkaisut/kotitalousvahennys-arjen-tukena/)

SAK (2015) Kannustinloukuista eroon oikeudenmukaisesti. SAK 2015:2.

Sallila, S. (2015) Mikrosimulointi ja politiikka-analyysi – Analyysi eriarvoisuudesta ja köyhyydestä Suomessa vuosina 2006 ja 2012 ja skenaario näiden vähentämiseksi. Työpaperi: 2015:036, THL. (https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-591-2)

Tervola, J. & Ahola, E. (2015) Toimeentulotuki – tilapäisestä vähimmäisturvasta asumistukien täydentäjäksi. Kelan tutkimusblogi, julkaistu 26.2.2015. (https://blogi.kansanelakelaitos.fi/arkisto/2238)

Tervola, J. (2015) Toimeentulotuen merkitys perusturvan paikkaajana ei ole kasvanut pitkällä aikavälillä. Kelan tutkimusblogi, julkaistu 9.4.2015. (https://blogi.kansanelakelaitos.fi/arkisto/2353)

Toimeentulotuen uudistamista selvittäneen työryhmän loppuraportti (2015) Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita: 2015:28. (https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3591-4)

2014

Ahola, E.; Tervola, J.; Valaste, M.; Kangas, O.; Honkanen, P. & Hämäläinen, U. (2014) Lapsilisät leikkuriin? Kelan tutkimusblogi, julkaistu 4.4.2014. (https://blogi.kansanelakelaitos.fi/arkisto/1758)

Ahola, E.; Airio, I. & Nurminen M. (2014) Mitä eri aineistot kertovat toimeentulotuen käytöstä täyden kansaneläkkeen saajien keskuudessa? Yhteiskuntapolitiikka 2014; 79: 455–458. (https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014120852204)

Haataja, A. & Valaste, M. (2014) Applying child-based information to a microsimulation model. A better tool to assess outcomes of alternative entitlements to child care provisions? Working papers 52, Kela. (https://hdl.handle.net/10138/42508)

Honkanen, P. (2014) Basic Income and Negative Income Tax: A Comparison with a Simulation Model. Basic Income Studies 2014(9):1-2, 119–136. (https://doi.org/10.1515/bis-2014-0015)

Honkanen, P. & Tervola, J. (2014) Vero- ja tulonsiirtojärjestelmän vaikutus tulonjakoon Suomessa 1995–2013. Yhteiskuntapolitiikka 79 (3): 306–317. (https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014061026401)

Kannas, O. & Kärkkäinen, O. (2014) Perustulomallin analyysi. Muistio, Eduskunnan sisäinen tietopalvelu 4.8.2014. (https://www.vihreat.fi/node/9238)

Koskenvuo, K.; Ahola, E. & Kalliomaa-Puha, L. (2014) Perhe-eläkkeiden mahdollisten uudistamisvaihtoehtojen hyvinvointivaikutukset. Julkaisussa: Hietaniemi, M. & Ritola, S., toim. Näkökulmia perhe-eläkkeen kehittämistarpeisiin. Helsinki: Eläketurvakeskus, Eläketurvakeskuksen raportteja 04, 2014: 111–126. (https://www.etk.fi/julkaisu/nakokulmia-perhe-elakkeen-kehittamistarpeisiin)

Kotamäki, M. (2014) Työllistymisveroasteet Suomessa. Keskustelualoite 1/2014. Valtiovarainministeriö 2014, Helsinki. (https://vm.fi/julkaisu?pubid=4901)

Kotamäki, M. & Kärkkäinen, O. (2014) Työllisyys kasvaa, työnteko vähenee? Työnteon kannustimet ja suojaosareformin vaikutus. Työpoliittinen Aikakauskirja 4/2014 (https://tem.fi/dms-portlet/document/2/411632)

Kotamäki, M. & Mattila, J. (2014) Työttömyysvakuutus ei vakuuta kaikkia. Kohti kattavampaa työttömyysturvaa. Yhteiskuntapolitiikka 79. (https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014121152281)

Lehtelä, K.-M.; Moisio, P. & Mukkila, S. (2014) Vuoden 2014 talousarvion vaikutukset perusturvaan. Työpaperi: 2014:009, THL. (https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-157-0)

Matikka, T. (2014) Eläkeläisten työnteon taloudelliset kannustimet. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT. Muistiot 41. Helsinki. (https://www.vatt.fi/file/vatt_publication_pdf/muistiot_41.pdf)

Moisio, P.; Lehtelä, K.-M. & Mukkila, S. (2014) Estimating the poverty reduction effect of tax and benefit policies in Finland 1993-2013 using a microsimulation method. (https://ideas.repec.org/p/hdl/improv/1406.html)

Sallila, S. & Siljander, E. (2014) Päivähoitomaksut tuntiperusteisiksi - Arvio muutoksen taloudellisista vaikutuksista. Työpaperi: 2014:007, THL.
(https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-145-7)

2013 ja aiemmat

Ahola, E. Mitä on mikrosimulointi? Kelan tutkimusblogi julkaistu 10.12.2012. (https://blogi.kansanelakelaitos.fi/arkisto/1225)

Haataja, A.; Mattila, J. & Valaste, M. (2013) Applying individual level data on children’s care periods to microsimulation models. Paper presented at the 4th General Conference of the International Microsimulation Association, 11–13 December 2013, Australia. (https://hdl.handle.net/ 10138/154062)

Hallikas, L. (2013) Pariskuntien yhteisverotukseen siirtymisen vaikutukset verotuottoihin ja puolisollisten ihmisten vero-asteisiin. Pro gradu -seminaari.

Honkanen, P. & Tervola, J. (2013) Vuoden 2013 perusturvamuutoksien vaikutukset. Nettityöpapereita 41, Kela. (https://hdl.handle.net/10138/38191)

Siljander, E.; Väisänen, A.; Linnosmaa, I. & Sallila, S. (2012) Päivähoidon maksu-uudistus – Tutkimus uudistuksen vaikutuksista maksuihin, kysyntään, käyttöön, kuntatalouteen ja henkilöstöresursseihin. Raportti 7/2012, THL.
(https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201205085275)