Julkaistu: 8.12.2014

Joka neljäs peruskoululainen saa tukea oppimiseen

  1. Opetuksen tuessa sukupuolten välisiä ja alueellisia eroja
  2. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Lähteet

Alaranta-Saukko, Meri 2014. Yhdessä vai eroteltuina – erityisopetus murroksessa. Suomenmaa verkkoapila 18.5.2014. http://www.suomenmaa.fi/etusivu/yhdess%C3%A4_vai_eroteltuina__erityisopetus_murroksessa_6918042.html.

Erityisopetuksen muutoksesta tiukkaa arvostelua. Kouvolan Sanomat 15.2.2014. http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2014/02/15/Erityisopetuksen+muutoksesta+tiukkaa+arvostelua/2014477/4.

Kvist, Piia & Sieppi, Raisa 2011. Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki käytännössä. http://www.kotu.oulu.fi/projektit/hokes/docs/matskut/Yleinen%20tehostettu%20ja%20erityinen.pdf.

LukiMat. Kolmiportaisen tuen malli. http://www.lukimat.fi/lukimat-oppimisen-arviointi/tietopalvelu/taustaa/kolmiportainen-tuen-malli.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ 2013. Opetusalan ammattijärjestön lausunto erityisopetuksen vaikuttavuuteen ja alueellisiin eroihin perusopetuksessa.

Opetushallitus a. Miten erityisen tuen päätös tehdään? http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/perusopetuksen_jarjestaminen/tietoa_tuen_jarjestamisesta/erityinen_tuki/erityisen_tuen_paatoksen_tekeminen.

Opetushallitus b. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki. http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/perusopetus/oppimisen_ja_koulunkaynnin_tuki.

Opetus- ja kulttuuriministeriö. Erityisopetusta koskeva lainsäädäntö. http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/erityisopetuksen_kehittxminen/lainsaadanto.html

Rautanen, Riikka 2007. Lasten koulunkäynti. Teoksessa: Suomalainen lapsi 2007. Helsinki: Tilastokeskus.

Tilastokeskus 2011. Erityisopetukseen siirrettyjen osuus ennallaan, osa-aikaisessa erityisopetuksessa pientä lisäystä. http://www.stat.fi/til/erop/2010/erop_2010_2011-06-09_tie_001_fi.html.

Tilastokeskus 2014. Erityistä tukea saaneiden osuus pieneni. http://tilastokeskus.fi/til/erop/2013/erop_2013_2014-06-12_tie_001_fi.html.

Valtiontalouden tarkastusvirasto 2013a. Erityisopetuksen tarjonta vaihtelee alueellisesti sekä ikäryhmien välillä. Tiedotteet 2013. http://www.vtv.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2013/erityisopetuksen_tarjonta_vaihtelee_alueellisesti_seka_ikaryhmien_valilla.5138.news.

Valtiontalouden tarkastusvirasto 2013b. Erityisopetus perusopetuksessa: tuloksellisuustarkastuskertomus. Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 8/2013. http://www.e-julkaisu.fi/vtv/erityisopetus_perusopetuksessa/.

 

1 Vuosina 1995−2010 erityisopetusta saaneet oppilaat rinnastetaan vuodesta 2011 eteenpäin erityisen tuen oppilaisiin (Tilastokeskus 2014). Hallinnollisesti erityisen tuen päätös ja entinen erityisopetuspäätös eivät kuitenkaan ole täysin sama asia (Opetushallitus a).

2 Erityisen tuen virallisen päätöksen tekee yleensä tehtävää hoitava virkamies, kuten rehtori tai sivistystoimenjohtaja (Opetushallitus a).

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 8.12.2014