Asuntojen vuokrat

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/asvu/
Aihealue: Asuminen
Sivuavat aihealueet: Hinnat ja kustannukset
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Vuokratilastot (neljännesvuosi- ja vuositilasto) kuvaavat vuokra-asuntokannan vuokratasoa ja vuokrien muutosta neljännesvuosi- ja vuositasolla.

Tietosisältö

Neljännesvuositilasto kertoo keskimääräisen vuokratason ja vuokrien muutoksen vapaarahoitteisissa asunnoissa ja aravavuokra-asunnoissa alueen ja huoneluvun mukaan. Vuositilastossa seurataan edellä mainittujen lisäksi vuokratasoja asunnon iän mukaan. Molemmat tilastot sisältävät myös eriteltyä tietoa vapaarahoitteisten asuntojen uusien vuokrasuhteiden vuokrista.

Käytetyt luokitukset

Koko maa (pl. Ahvenanmaa), pääkaupunkiseutu, muu maa (muut kuin pääkaupunkiseudun kunnat), kehyskunnat (pääkaupunkiseudun ympärillä olevat kunnat), suuralueet, Suomen suurimmat kaupungit (vuositilastossa enemmän kaupunkeja), asukasluvun mukaiset tiedot.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Vuokratilastot tuotetaan rekisteri- ja otostutkimusyhdistelmänä. Neljännesvuositilaston tietojen perustana on kuukausittain suoritettavan työvoimatutkimuksen yhteydessä kerättävä haastatteluaineisto. Vuositilaston laadinnassa käytetään em. haastatteluaineistoja ja Kansaneläkelaitoksen asumistukirekisterin vuokratietoja. Lisäksi tilastojen laadinnassa käytetään Tilastokeskuksen asuntokanta-aineistoa, muuttoaineistoja sekä väestörakennetietoja.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Neljännesvuosi ja vuosi.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Neljännesvuositilasto julkaistaan n. 5 viikon kuluttua tarkasteluajanjakson päättymisestä. Vuositilasto julkaistaan helmi-maaliskuun vaihteessa.

Aikasarja

Vuokratasoa koskevia tietoja on olemassa jo vuodesta 1962, mutta luokitukset ja tuotantomenetelmät ovat muuttuneet vuosien varrella, joten vertailukelpoisten pitkien aikasarjojen muodostaminen saattaa olla ongelmallista. Uusittu neljännesvuositilasto julkaistaan vuoden 2003 1. neljänneksestä lähtien.

Asiasanat

aravavuokratalot, asuminen, asunnot, huoneistot, indeksit, vuokra-asunnot, vuokraindeksi, vuokrat

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/asvu/yht.html

Lisätietoja

Martti Korhonen puhelin:029 551 3451, Elina Vuorio puhelin:029 551 3385


Päivitetty 14.08.2018