Rakennusyritysten myynnin määrä

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/rvi/
Aihealue: Rakentaminen
Sivuavat aihealueet: Yritykset
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Ei
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei
Tilasto on lakkautettu vuonna 2005.

Kuvaus

Rakennusyritysten myynnin määrä-indeksi kuvaa rakennusalan yritysten kotimaassa tapahtuvan rakentamisen myynnin määrän suhteellista muutosta verrattuna perusvuoden tuotannon keskiarvoon. Määrä-indeksi lasketaan neljännesvuosittain ja laskenta perustuu yrityskohtaisiin liikevaihtotietoihin. Indeksille lasketaan alaindekseinä talonrakennusyritysten sekä maa- ja vesirakennusyritysten myynnin määrä-indeksit. Hintojen muutoksen vaikutus otetaan huomioon deflatoimalla talonrakennusyritysten myynnin määrä-indeksi hintaindeksillä ja maa- ja vesirakennusyritysten myynnin määrä-indeksi maarakennuskustannusindeksillä. Alkuperäisen indeksien lisäksi lasketaan kausitasoitetut sarjat ja trendisarjat.

Rakennusyrityksiä ovat kaikki rakentamisen toimialaan (Toimialaluokitus 2002) kuuluvat yritykset.

Tietosisältö

Rakennusyritysten myynnin määrä-indeksi kuvaa rakennusalan kotimaassa tapahtuvan rakentamisen myynnin määrän suhteellista muutosta verrattuna tiettyyn perusajanjaksoon. Kansainvälisten suositusten perusteella perusajanjakso vaihdetaan viiden vuoden välein. Viimeisin perusvuosi on 2000. Rakennusyritysten myynnin määrä-indeksin lisäksi lasketaan erikseen talonrakenusyritysten ja maa- ja vesirakennusyritysten myynnin määrä-indeksit. Alkuperäisten indeksisarjojen lisäksi lasketaan kausitasoitetut sarjat ja trendisarjat. Indeksisarjat alkavat vuodesta 1995. Indeksisarjojen tiedot ovat julkisia. Perusrekisterin tiedot eivät ole julkisia, koska ne sisältävät yrityskohtaista tietoa.

Käytetyt luokitukset

Rakennusyritysten myynnin määrä-indeksit lasketaan toimialaluokituksen (Toimialaluokitus 2002, Tilastokeskus, käsikirjoja 4, Helsinki 2002) mukaisille toimialoille. Koko rakentaminen =(toimialaluokka 45), maa- ja vesirakentaminen = ( tol-451, 45219, 4523, 45240) ja talonrakentaminen = (tol-45211,45250, 453, 454 ja 455). Alueluokituksena on koko maa.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Rakennusyritysten myynnin määrä-indeksit lasketaan neljännesvuosittain. Indeksien laskennassa käytetään verohallinnon yrityskohtaista arvonlisäveron maksu- ja ilmoitusmenettelyn valvonta-aineistoa sekä Tilastokeskuksen suuryritystiedustelun tietoja. Havaintoyksikkönä on yritys tai toimialayksikkö. Indeksin laskenta perustuu ns. muutosestimointiin. Laskennan perustana ovat yrityskohtaiset tiedot kotimaan liikevaihdosta. Laskentaan otetaan mukaan ne yritykset, joille löytyy tieto tarkasteltavalta ajanjaksolta ja edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta. Talonrakennusyritysten myynnin määrä-indeksin deflaattorina käytetään Tilastokeskuksen uudisrakentamisen volyymi-indeksin implisiittistä hintaindeksiä ja maa- ja vesirakennusyritysten myynnin määrä-indeksissä maarakennuskustannusindeksiä. Koko rakennusyritysten myynnin määrä-indeksi saadaan painottamalla yhteen talonrakennusyritysten ja maa- ja vesirakennusyritysten myynnin määrä-indeksit. Painoina käytettään kansantalouden tilinpidon perusvuoden (2000) tuotannon arvo-osuuksia.

Päivitystiheys

Neljännesvuosi.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Rakennusyritysten myynnin määrä-indeksit julkaistaan noin 50 päivää kunkin neljänneksen viimeisen kuukauden päättymisen jälkeen. Vuonna 2005 pyritään muuttamaan myynnin määrä-indeksin tuotanto kuukausittaiseksi ja nopeuttamaan julkistaminen noin 45 päivään.

Aikasarja

Rakennusyritysten myynnin määrä-indeksi-sarjat alkavat vuodesta 1995.

Asiasanat

rakennusliikkeet, rakennustuotanto, rakentaminen, talonrakennus, maarakennus, vesirakennus, yritykset, indeksit

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/rvi/yht.html


Päivitetty 08.07.2014