Suurten yritysten liikevaihtoennakko

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/slv/
Aihealue: Yritykset
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Ei
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Suurten yritysten liikevaihtoennakko kuvaa toimialojensa merkittävimpien yritysten liikevaihdon kehitystä noin kuukauden viiveellä tilastointikuukauden päättymisestä. Ennakon laskennassa käytettävän aineiston muodostavat myyntitiedustelun noin 2000 teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja muiden palvelualojen yritystä. Liikevaihto ei sisällä arvonlisäveroa ja vastaa pääsääntöisesti kirjanpitolain mukaista liikevaihtotietoa. Tilastossa mukana olevien rakennusyritysten osalta liikevaihto käsittää kotimaan myynnin.

Laskenta perustuu muutosestimointiin. Laskennassa ovat mukana niiden yritysten tiedot, joilla on vertailukelpoinen liikevaihtotieto sekä tarkasteltavalta kuukaudelta että edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta. Näin saaduista summista lasketaan vuosimuutos. Saadulla vuosimuutoksella korotetaan edellisen vuoden vastaavan kuukauden liikevaihtoindeksiä.

Liikevaihtokuvaajia julkaistaan kattavasti myös kaupan, muiden palveluiden, teollisuuden ja rakentamisen toimialoilta. Erityisselvityksinä tilauksesta tuotamme liikevaihto- ja vientiliikevaihtotietoja myös muilta toimialoilta, yritysryhmistä ja eri alueilta.

Tietosisältö

Tilasto julkaistaan kuukausittain noin 30 päivän viiveellä myyntitiedusteluun perustuvien tietojen pohjalta. Tiedot julkaistaan vain koko yritysryhmän tasolla, julkistus ei sisällä toimialoittaisia tietoja.

Käytetyt luokitukset

Toimialaluokitus 2008.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Suurten yritysten liikevaihtoennakko perustuu Tilastokeskuksen myyntitiedusteluun. Myyntitiedustelussa liikevaihtotietoja kysytään pääasiassa yritystasolla, mutta monitoimialaisia yrityksiä on jaettu toimialapuhtauden parantamiseksi toimialayksiköihin. Lisäksi indeksien laskennassa käytetään Tilastokeskuksen yritysrekisteristä saatavia yritysten perustietoja, kuten toimialatietoa.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Kuukausittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Noin 30 päivää tilastojakson päättymisestä.

Aikasarja

Alkaen vuodesta 2010. Aikasarjojen perusvuotena on vuosi 2015 (2015=100).

Asiasanat

indeksit, liikevaihto, suuret yritykset, suhdannevaihtelut, toimialat

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/slv/yht.html


Päivitetty 28.02.2018