Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2020, syyskuu

Julkaistu: 28.1.2008

Kuluttajien luottamus hitaassa laskussa

Kuluttajien luottamus talouteen on hiipunut vähin erin viime kesästä lähtien. Tammikuussa talousluottamus oli jo hieman heikompi kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Kuluttajien luottamusindikaattori oli tammikuussa 13,1, kun se joulukuussa oli 14,0 ja kesällä elokuussa 20,3. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2. - 18. tammikuuta 1 534 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset työttömyyskehityksestä heikkenivät tammikuussa edelliskuuhun verrattuna. Muut osatekijät muuttuivat vain vähän. Kuluttajien näkemykset mahdollisuuksistaan säästää olivat edelleen valoisat, vaikka kuva omasta taloudesta muuten oli aiempaa varovaisempi. Suomen talouskasvun arvioitiin edelleen hidastuvan lähitulevaisuudessa. Kuluttajat ennakoivat tammikuussa myös, että inflaatio kiihtyy selvästi seuraavan 12 kuukauden aikana. Kestotavaroiden ostamista pidettiin tammikuussa erityisen kannattavana.

Kuluttajien näkemykset taloudesta tammikuussa 2008, saldolukuja*

  Keskiarvo
10/95-
Maksimi
10/95-
Minimi
10/95-
Tammikuu
 2007
Joulukuu
2007
Tammikuu
2008
Tilanne***
Kuluttajien luottamusindikaattori 13,9 21,8 3,5 18,3 14,0 13,1 -
Indikaattorin osatekijät:              
Oma taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
9,5 14,1 2,3 12,3 10,4 9,7 +
Kotitalouden säästämismahdollisuudet
seuraavan 12 kk:n aikana
34,8 52,0 10,9 47,0 49,0 48,4 ++
Suomen taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
5,8 21,7 -14,0 4,3 -8,7 -8,2 - -
Työttömyys Suomessa
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
5,6 27,6 -22,7 9,6 5,3 2,6 -
Muut:              
Inflaatio
12 kk:n kuluttua, prosenttia
2,0 3,8 0,7 2,4 3,4 3,8  
Oma työttömyyden uhka
haastatteluhetkellä**
4,2 7,6 0,8 5,1 4,4 7,6 ++
Kotitalouden rahatilanne
haastatteluhetkellä
26,0 35,1 14,7 32,6 33,3 34,3 ++
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus
haastatteluhetkellä
20,8 37,7 -2,1 28,1 13,7 32,6 ++
Säästämisen edullisuus
haastatteluhetkellä
9,5 36,8 -19,6 28,7 35,1 32,6 ++
Lainanoton edullisuus
haastatteluhetkellä
21,2 42,0 -13,5 12,4 -6,5 -3,0 - -
* Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.
** Oma työttömyyden uhka kysytty vasta maaliskuusta 2004 lähtien.
*** ++ Tilanne hyvin valoisa, + Tilanne valoisa, - Tilanne heikko, - - Tilanne hyvin heikko.

Tammikuussa 18 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 33 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 26 ja 17 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti tammikuussa 29 prosenttia kuluttajista ja 13 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vuosi sitten nämä osuudet olivat 32 ja 10 prosenttia kuluttajista.

Kuluttajista 35 prosenttia odotti tammikuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 29 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 43 ja 24 prosenttia. Työllisistä 17 prosenttia uskoi tammikuussa työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 9 prosenttia puolestaan arvioi uhan kasvaneen. Usko omaan työllisyyteen siis parani hieman, sillä joulukuussa nämä osuudet olivat 14 ja 11 prosenttia.

Kuluttajat ennustivat tammikuussa, että kuluttajahinnat nousevat 3,8 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotus oli näin jälleen vuosien 1995-2007 korkein. Sen pitkän ajan keskiarvo on 2,0 prosenttia.

Tammikuussa 77 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Vuosi sitten näin ajatteli 73 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 69 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 80 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Eniten säästetään pahanpäivän varalle tai lomamatkaa varten. Suosituimpia sijoituskohteita pankkitilien jälkeen ovat sijoitusrahastot.

Lainan ottamisen arvioi tammikuussa kannattavaksi 46 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli vuosi sitten 60 prosenttia. Yhtä moni kuin aiemmin eli 13 prosenttia kotitalouksista suunnitteli kuitenkin ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista huomattavan moni eli 53 prosenttia piti tammikuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Tätä mieltä oli joulukuussa 44 prosenttia ja vuosi sitten 48 prosenttia kuluttajista. Monilla kotitalouksilla oli aikeita käyttää rahaa muun muassa kodin sisustamiseen seuraavan kuuden kuukauden aikana. Digisovittimen hankintaa harkitsi tammikuussa 22 prosenttia kotitalouksista. Vuoden sisällä 19 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 7 prosenttia asunnon.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-1/2008

Kuluttajien mikro- ja makroindikaattorit 10/1995-1/2008*

* Mikroindikaattori on keskiarvo kolmesta saldoluvusta: oma talous ja talouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n kuluttua sekä
talouden rahatilanne haastatteluhetkellä.
Makroindikaattori on keskiarvo kahdesta saldoluvusta: Suomen talous ja työttömyys 12 kk:n kuluttua.

Kuluttajien luottamusindikaattorin poikkeama maan keskiarvosta EU-maissa, joulukuu 2007
(keskiarvo: 10/1995-)*

* Laskettu kausitasoitetuista sarjoista
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, December 2007
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2008, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 28.1.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. tammikuu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2008/01/kbar_2008_01_2008-01-28_tie_001.html