Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2020, lokakuu

Julkaistu: 27.2.2008

Kuluttajien luottamus yleiseen talouteen mennyt - omaan uskotaan yhä

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni helmikuussa edelleen. Kuluttajien luottamusindikaattori oli helmikuussa 10,1, kun se tammikuussa oli 13,1 ja vuosi sitten 16,8. Luottamus talouteen oli helmikuussa samalla heikompi kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Luottamusindikaattori sai alemman arvon (9,4) viimeksi huhtikuussa 2006. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 19. helmikuuta 1 480 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä näkemykset Suomen taloudesta ja työttömyyskehityksestä synkkenivät helmikuussa edelliskuuhun verrattuna. Arviot omasta taloudesta ja säästämismahdollisuuksista pysyivät suunnilleen ennallaan ja valoisina. Lisäksi säästämistä pidettiin helmikuussa erityisen kannattavana. Kuluttajien inflaatio-odotus oli edelleen korkea.

Kuluttajien näkemykset taloudesta helmikuussa 2008, saldolukuja*

  Keskiarvo
10/95-
Maksimi
10/95-
Minimi
10/95-
Helmikuu
 2007
Tammikuu
2008
Helmikuu
2008
Tilanne***
Kuluttajien luottamusindikaattori 13,9 21,8 3,5 16,8 13,1 10,1 - -
Indikaattorin osatekijät:              
Oma taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
9,5 14,1 2,3 14,1 9,7 9,6 +
Kotitalouden säästämismahdollisuudet
seuraavan 12 kk:n aikana
34,9 52,0 10,9 50,9 48,4 49,2 ++
Suomen taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
5,7 21,7 -14,0 1,4 -8,2 -11,4 - -
Työttömyys Suomessa
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
5,5 27,6 -22,7 0,7 2,6 -6,8 -
Muut:              
Inflaatio
12 kk:n kuluttua, prosenttia
2,1 3,8 0,7 2,4 3,8 3,7  
Oma työttömyyden uhka
haastatteluhetkellä**
4,3 7,6 0,8 4,7 7,6 5,2 +
Kotitalouden rahatilanne
haastatteluhetkellä
26,1 35,1 14,7 35,1 34,3 33,7 ++
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus
haastatteluhetkellä
20,9 37,7 -2,1 26,5 32,6 25,3 +
Säästämisen edullisuus
haastatteluhetkellä
9,6 36,8 -19,6 32,4 32,6 33,0 ++
Lainanoton edullisuus
haastatteluhetkellä
21,0 42,0 -13,5 15,4 -3,0 -0,1 - -
* Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.
** Oma työttömyyden uhka kysytty vasta maaliskuusta 2004 lähtien.
*** ++ Tilanne hyvin valoisa, + Tilanne valoisa, - Tilanne heikko, - - Tilanne hyvin heikko.

Helmikuussa 15 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 36 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat tammikuussa 18 ja 33 prosenttia ja vuosi sitten 24 ja 20 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti helmikuussa 29 prosenttia kuluttajista ja 13 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vuosi sitten nämä osuudet olivat 33 ja 9 prosenttia kuluttajista.

Kuluttajista 29 prosenttia odotti helmikuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 39 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat tammikuussa 35 ja 29 prosenttia ja vuosi sitten 35 ja 31 prosenttia. Työllisistä 13 prosenttia uskoi helmikuussa työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 10 prosenttia puolestaan arvioi uhan kasvaneen. Tammikuussa nämä osuudet olivat 17 ja 9 prosenttia.

Kuluttajat ennustivat helmikuussa, että kuluttajahinnat nousevat 3,7 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,1 prosenttia.

Helmikuussa 78 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 66 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 80 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Lainan ottamisen arvioi helmikuussa kannattavaksi 48 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli vuosi sitten 63 prosenttia. Hieman harvempi kuin aiemmin eli 11 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 47 prosenttia piti helmikuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Tätä mieltä oli tammikuussa 53 prosenttia kuluttajista. Monilla kotitalouksilla oli aikeita käyttää rahaa muun muassa matkailuun tai kodinkoneiden hankintaan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vuoden sisällä aiempaa useampi eli 21 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 8 prosenttia asunnon.

Kuluttajabarometrin helmikuun haastatteluissa selvitettiin myös erilaisten laitteiden omistusta kotitalouksissa. Digisovittimen yleistymistä käsittelevä tiedote julkaistaan perjantaina 29. helmikuuta kello 9.00.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-2/2008

Kuluttajien mikro- ja makroindikaattorit 10/1995-2/2008*

* Mikroindikaattori on keskiarvo kolmesta saldoluvusta: oma talous ja talouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n kuluttua sekä
talouden rahatilanne haastatteluhetkellä.
Makroindikaattori on keskiarvo kahdesta saldoluvusta: Suomen talous ja työttömyys 12 kk:n kuluttua.

Kuluttajien luottamusindikaattorin poikkeama maan keskiarvosta EU-maissa, tammikuu 2008*

* Laskettu kausitasoitetuista sarjoista; keskiarvo: 10/1995-
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, January 2008
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2008, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 27.2.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. helmikuu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.11.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2008/02/kbar_2008_02_2008-02-27_tie_001.html