Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2020, lokakuu

Julkaistu: 27.3.2008

Kuluttajien usko työllisyyteen elpyi vähän

Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui hieman maaliskuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli maaliskuussa 12,9, kun se helmikuussa oli 10,1. Luottamus talouteen oli maaliskuussa kuitenkin edelleen heikompi kuin vuosi sitten ja pitkällä ajalla keskimäärin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 3. - 17. maaliskuuta 1 468 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset työttömyyskehityksestä paranivat maaliskuussa hieman edelliskuun notkahduksesta. Muut osatekijät pysyivät suunnilleen ennallaan. Arviot omasta taloudesta ja varsinkin säästämismahdollisuuksista olivat valoisat, kun taas kuva Suomen taloudesta oli synkkä. Kuluttajien näkemykset lainanoton kannattavuudesta kohentuivat maaliskuussa hieman ja samalla lainanottoaikeet lisääntyivät. Odotukset inflaatiosta olivat edelleen korkeat.

Kuluttajien näkemykset taloudesta maaliskuussa 2008, saldolukuja*

  Keskiarvo
10/95-
Maksimi
10/95-
Minimi
10/95-
Maaliskuu
 2007
Helmikuu
2008
Maaliskuu
2008
Tilanne**
Kuluttajien luottamusindikaattori 13,9 21,8 3,5 16,5 10,1 12,9 -
Indikaattorin osatekijät:              
Oma taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
9,5 14,1 2,3 12,2 9,6 9,8 +
Kotitalouden säästämismahdollisuudet
seuraavan 12 kk:n aikana
35,0 52,0 10,9 50,4 49,2 49,0 ++
Suomen taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
5,6 21,7 -14,0 1,3 -11,4 -10,5 - -
Työttömyys Suomessa
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
5,5 27,6 -22,7 2,0 -6,8 3,2 -
Muut:              
Inflaatio
12 kk:n kuluttua, prosenttia
2,1 3,8 0,7 2,3 3,7 3,6  
Oma työttömyyden uhka
haastatteluhetkellä
4,3 7,6 0,8 5,6 5,2 6,1 ++
Kotitalouden rahatilanne
haastatteluhetkellä
26,1 35,1 14,7 32,6 33,7 32,1 ++
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus
haastatteluhetkellä
20,9 37,7 -2,1 23,1 25,3 24,2 +
Säästämisen edullisuus
haastatteluhetkellä
9,8 36,8 -19,6 31,0 33,0 31,0 ++
Lainanoton edullisuus
haastatteluhetkellä
20,9 42,0 -13,5 8,4 -0,1 3,7 - -
* Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä - mitä korkeampi lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.
** ++ Tilanne hyvin valoisa, + Tilanne valoisa, - Tilanne heikko, - - Tilanne hyvin heikko.

Maaliskuussa 17 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 36 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 24 ja 21 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti maaliskuussa 30 prosenttia kuluttajista ja 14 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vuosi sitten nämä osuudet olivat 30 ja 10 prosenttia kuluttajista.

Kuluttajista 37 prosenttia odotti maaliskuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 30 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat helmikuussa 29 ja 39 prosenttia. Työllisistä 17 prosenttia uskoi maaliskuussa työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 11 prosenttia puolestaan arvioi uhan kasvaneen.

Kuluttajat ennustivat maaliskuussa, että kuluttajahinnat nousevat 3,6 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,1 prosenttia.

Maaliskuussa 76 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 67 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 80 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi maaliskuussa kannattavaksi ensimmäisen kerran sitten viime kesän yli puolet eli 53 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli helmikuussa 48 ja vuosi sitten 57 prosenttia. Kotitalouksista 16 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Helmikuussa tätä harkitsi vain 11 prosenttia kotitalouksista.

Kuluttajista 48 prosenttia piti maaliskuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Monilla kotitalouksilla oli aikeita käyttää rahaa muun muassa matkailuun, kodin sisustamiseen tai kodinkoneiden hankintaan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Kuten vuosi sitten, 18 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 9 prosenttia asunnon vuoden sisällä.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-3/2008

Kuluttajien mikro- ja makroindikaattorit 10/1995-3/2008*

* Mikroindikaattori on keskiarvo kolmesta saldoluvusta: oma talous ja talouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n kuluttua sekä
talouden rahatilanne haastatteluhetkellä.
Makroindikaattori on keskiarvo kahdesta saldoluvusta: Suomen talous ja työttömyys 12 kk:n kuluttua.

Kuluttajien luottamusindikaattorin poikkeama maan keskiarvosta EU-maissa, helmikuu 2008*

* Laskettu kausitasoitetuista sarjoista; keskiarvo: 10/1995-
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, February 2008
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2008, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 27.3.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. maaliskuu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2008/03/kbar_2008_03_2008-03-27_tie_001.html