Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2020, marraskuu

Julkaistu: 27.5.2008

Kuluttajien usko myös omaan talouteen heikentynyt hieman

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni hieman toukokuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli toukokuussa 11,1, kun se huhtikuussa oli 12,6. Luottamus talouteen oli samalla heikompi kuin vuosi sitten ja pitkällä ajalla keskimäärin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2. - 19. toukokuuta 1 473 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää heikkenivät vähän toukokuussa edelliskuuhun verrattuna. Kuluttajien odotukset Suomen talouden kehityksestä olivat toukokuussa suunnilleen yhtä synkät kuin vuonna 2001. Samalla kuluttajien arviot myös omasta taloudestaan olivat alimmillaan sitten vuoden 1997. Kuluttajat pitivät kuitenkin omia työllisyysnäkymiään, rahatilannettaan ja säästämismahdollisuuksiaan edelleen erinomaisina. Inflaation ennustettiin kiihtyvän selvästi ja säästäminen arvioitiin toukokuussa hyvin kannattavaksi kestotavaroiden ostamisen ja lainanoton sijasta.

Kuluttajien näkemykset taloudesta toukokuussa 2008, saldolukuja*

  Keskiarvo
10/95-
Maksimi
10/95-
Minimi
10/95-
Toukokuu
 2007
Huhtikuu
2008
Toukokuu
2008
Tilanne**
Kuluttajien luottamusindikaattori 13,9 21,8 3,5 17,7 12,6 11,1 -
Indikaattorin osatekijät:              
Oma taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
9,5 14,1 2,3 10,7 9,3 6,6 - -
Kotitalouden säästämismahdollisuudet
seuraavan 12 kk:n aikana
35,1 52,0 10,9 47,7 49,2 47,9 ++
Suomen taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
5,3 21,7 -14,3 3,3 -12,9 -14,3 - -
Työttömyys Suomessa
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
5,5 27,6 -22,7 9,2 5,0 4,3 -
Muut:              
Inflaatio
12 kk:n kuluttua, prosenttia
2,1 4,2 0,7 2,4 3,7 4,2  
Oma työttömyyden uhka
haastatteluhetkellä
4,4 7,6 0,8 6,6 7,3 6,2 ++
Kotitalouden rahatilanne
haastatteluhetkellä
26,2 35,1 14,7 30,3 31,4 32,9 ++
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus
haastatteluhetkellä
20,8 37,7 -2,1 18,7 24,6 8,2 - -
Säästämisen edullisuus
haastatteluhetkellä
10,0 36,8 -19,6 33,3 33,1 31,1 ++
Lainanoton edullisuus
haastatteluhetkellä
20,6 42,0 -13,5 5,6 1,3 -5,8 - -
* Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä - mitä korkeampi lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.
** ++ Tilanne hyvin valoisa, + Tilanne valoisa, - Tilanne heikko, - - Tilanne hyvin heikko.

Toukokuussa 13 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista peräti 40 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 25 ja 18 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti toukokuussa 26 prosenttia kuluttajista ja jo 15 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Huhtikuussa nämä osuudet olivat 28 ja 13 prosenttia ja vuosi sitten 29 ja 10 prosenttia kuluttajista.

Kuluttajista 35 prosenttia odotti toukokuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 26 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Työllisistä 16 prosenttia uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 11 prosenttia puolestaan arvioi uhan kasvaneen.

Kuluttajat ennustivat toukokuussa, että kuluttajahinnat nousevat peräti 4,2 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,1 prosenttia.

Toukokuussa 75 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 66 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 80 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Lainan ottamisen arvioi toukokuussa kannattavaksi enää 43 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli huhtikuussa 50 prosenttia ja vuosi sitten 54 prosenttia. Kuitenkin yhtä moni kuin vuosi sitten eli 13 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 40 prosenttia piti toukokuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vielä kuukautta aiemmin näin arvioi 48 prosenttia kotitalouksista. Kotitalouksilla olikin toukokuussa hieman aiempaa vähemmän erilaisia kulutusaikeita, mutta muun muassa kodinkoneiden hankintaa seuraavan kuuden kuukauden aikana suunniteltiin. Vuoden sisällä 18 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 8 prosenttia asunnon.

Kuluttajabarometrin toukokuun haastatteluissa selvitettiin myös erilaisten laitteiden omistusta kotitalouksissa. Digisovittimen yleistymistä käsittelevä tiedote julkaistaan perjantaina 30. toukokuuta kello 9.00.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-5/2008

Kuluttajien mikro- ja makroindikaattorit 10/1995-5/2008*

* Mikroindikaattori on keskiarvo kolmesta saldoluvusta: oma talous ja talouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n kuluttua sekä
talouden rahatilanne haastatteluhetkellä.
Makroindikaattori on keskiarvo kahdesta saldoluvusta: Suomen talous ja työttömyys 12 kk:n kuluttua.

Kuluttajien luottamusindikaattorin poikkeama maan keskiarvosta EU-maissa, huhtikuu 2008*

* Laskettu kausitasoitetuista sarjoista; keskiarvo: 10/1995-
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, April 2008
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2008, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 27.5.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. toukokuu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2008/05/kbar_2008_05_2008-05-27_tie_001.html