Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2020, syyskuu

Julkaistu: 27.6.2008

Kuluttajien näkemykset lainanotosta ja Suomen taloudesta synkät

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni edelleen hieman kesäkuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli kesäkuussa 10,2, kun se oli toukokuussa 11,1 ja huhtikuussa 12,6. Luottamus talouteen oli samalla selvästi heikompi kuin vuosi sitten ja pitkällä ajalla keskimäärin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2. - 18. kesäkuuta 1 497 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä vain työttömyysodotus ei kesäkuussa heikentynyt edelliskuuhun verrattuna. Kaikkien osatekijöiden muutokset olivat kuitenkin kuukaudessa vähäiset. Kuluttajien odotukset Suomen talouden kehityksestä olivat kesäkuussa synkimmät sitten vuoden 1990 lopun. Samalla kuluttajien arviot myös omasta taloudestaan olivat varovaisimmat sitten kesän 1997. Kuluttajat pitivät kuitenkin omia työllisyysnäkymiään ja säästämismahdollisuuksiaan edelleen hyvinä. Kesäkuussa ei ajankohtaa pidetty otollisena kestotavaroiden ostamiselle eikä varsinkaan lainanotolle. Lisäksi inflaation ennustettiin kiihtyvän edelleen selvästi.

Kuluttajien näkemykset taloudesta kesäkuussa 2008, saldolukuja*

  Keskiarvo
10/95-
Maksimi
10/95-
Minimi
10/95-
Kesäkuu
 2007
Toukokuu
2008
Kesäkuu
2008
Tilanne**
Kuluttajien luottamusindikaattori 13,9 21,8 3,5 20,4 11,1 10,2 -
Indikaattorin osatekijät:              
Oma taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
9,5 14,1 2,3 12,2 6,6 5,8 - -
Kotitalouden säästämismahdollisuudet
seuraavan 12 kk:n aikana
35,2 52,0 10,9 51,8 47,9 46,9 +
Suomen taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
5,2 21,7 -17,0 3,6 -14,3 -17,0 - -
Työttömyys Suomessa
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
5,5 27,6 -22,7 14,1 4,3 5,0 -
Muut:              
Inflaatio
12 kk:n kuluttua, prosenttia
2,1 4,6 0,7 2,5 4,2 4,6  
Oma työttömyyden uhka
haastatteluhetkellä
4,4 7,6 0,8 5,1 6,2 6,4 ++
Kotitalouden rahatilanne
haastatteluhetkellä
26,2 35,1 14,7 34,0 32,9 31,1 +
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus
haastatteluhetkellä
20,7 37,7 -2,1 14,6 8,2 2,9 - -
Säästämisen edullisuus
haastatteluhetkellä
10,2 36,8 -19,6 33,1 31,1 29,7 ++
Lainanoton edullisuus
haastatteluhetkellä
20,4 42,0 -20,8 3,6 -5,8 -20,8 - -
* Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä - mitä korkeampi lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.
** ++ Tilanne hyvin valoisa, + Tilanne valoisa, - Tilanne heikko, - - Tilanne hyvin heikko.

Kesäkuussa vain 12 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista peräti 43 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 27 ja 19 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti kesäkuussa 24 prosenttia kuluttajista ja 15 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vuosi sitten nämä osuudet olivat 31 ja 10 prosenttia kuluttajista.

Kuluttajista 35 prosenttia odotti kesäkuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 24 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten vähän paremmat eli 48 ja 20 prosenttia. Työllisistä 17 prosenttia uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 10 prosenttia puolestaan arvioi uhan kasvaneen.

Kuluttajat ennustivat kesäkuussa, että kuluttajahinnat nousevat peräti 4,6 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,1 prosenttia.

Kesäkuussa 74 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 65 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 80 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi kesäkuussa kannattavaksi enää 31 prosenttia kuluttajista eli pienin osuus sitten vuoden 1993 alun. Vastaava osuus oli toukokuussa 43 prosenttia ja vuosi sitten 53 prosenttia. Kuitenkin vain hieman aiempaa harvempi eli 12 prosenttia kotitalouksista suunnitteli kesäkuussa ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista enää 37 prosenttia piti kesäkuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vielä maalis-huhtikuussa näin arvioi 48 prosenttia kotitalouksista. Kotitalouksien rahankäyttöaikeet olivatkin kesäkuussa aiempaa hillitympiä, mutta muun muassa matkailua ja harrastusvälineiden hankintaa seuraavan kuuden kuukauden aikana suunniteltiin edelleen. Vuoden sisällä 16 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 8 prosenttia asunnon.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-6/2008

Kuluttajien mikro- ja makroindikaattorit 10/1995-6/2008*

* Mikroindikaattori on keskiarvo kolmesta saldoluvusta: oma talous ja talouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n kuluttua sekä
talouden rahatilanne haastatteluhetkellä.
Makroindikaattori on keskiarvo kahdesta saldoluvusta: Suomen talous ja työttömyys 12 kk:n kuluttua.

Kuluttajien luottamusindikaattorin poikkeama maan keskiarvosta EU-maissa, toukokuu 2008*

* Laskettu kausitasoitetuista sarjoista. Keskiarvo: 10/1995-
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, May 2008
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2008, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 27.6.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. kesäkuu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2008/06/kbar_2008_06_2008-06-27_tie_001.html