Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2020, lokakuu

Julkaistu: 28.7.2008

Kuluttajien luottamus alamaissa

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni edelleen heinäkuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli heinäkuussa 6,5, kun se oli kesäkuussa 10,2 ja toukokuussa 11,1. Luottamus talouteen oli samalla selvästi heikompi kuin vuosi sitten ja pitkällä ajalla keskimäärin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 18. heinäkuuta 1 460 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää heikkenivät heinäkuussa edelliskuuhun verrattuna. Kuluttajien odotukset Suomen talouden kehityksestä olivat synkimmät sitten vuoden 1990. Näkemykset myös työttömyyskehityksestä synkkenivät heinäkuussa. Toisaalta kuluttajien odotukset myös omasta taloudestaan olivat varovaisimmat sitten vuoden 1996. Kuluttajat pitivät kuitenkin omaa rahatilannettaan ja työllisyysnäkymiään edelleen hyvinä. Heinäkuussa ei ajankohtaa pidetty otollisena kestotavaroiden ostamiselle eikä varsinkaan lainanotolle. Lisäksi inflaation ennustettiin olevan jatkossa edelleen nopeata.

Kuluttajien näkemykset taloudesta heinäkuussa 2008, saldolukuja*

  Keskiarvo
10/95-
Maksimi
10/95-
Minimi
10/95-
Heinäkuu
 2007
Kesäkuu
2008
Heinäkuu
2008
Tilanne**
Kuluttajien luottamusindikaattori 13,8 21,8 3,5 18,5 10,2 6,5 - -
Indikaattorin osatekijät:              
Oma taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
9,5 14,1 2,3 11,4 5,8 4,6 - -
Kotitalouden säästämismahdollisuudet
seuraavan 12 kk:n aikana
35,3 52,0 10,9 45,1 46,9 45,8 +
Suomen taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
5,0 21,7 -20,8 2,6 -17,0 -20,8 - -
Työttömyys Suomessa
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
5,5 27,6 -22,7 14,8 5,0 -3,8 -
Muut:              
Inflaatio
12 kk:n kuluttua, prosenttia
2,1 4,6 0,7 2,6 4,6 4,5  
Oma työttömyyden uhka
haastatteluhetkellä
4,5 7,6 0,8 6,1 6,4 6,6 ++
Kotitalouden rahatilanne
haastatteluhetkellä
26,3 35,1 14,7 32,5 31,1 32,9 ++
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus
haastatteluhetkellä
20,6 37,7 -2,1 22,3 2,9 5,2 - -
Säästämisen edullisuus
haastatteluhetkellä
10,3 36,8 -19,6 33,7 29,7 30,3 ++
Lainanoton edullisuus
haastatteluhetkellä
20,0 42,0 -28,1 3,7 -20,8 -28,1 - -
* Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä - mitä korkeampi lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.
** ++ Tilanne hyvin valoisa, + Tilanne valoisa, - Tilanne heikko, - - Tilanne hyvin heikko.

Heinäkuussa vain 12 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista peräti 49 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 25 ja 19 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti heinäkuussa 25 prosenttia kuluttajista ja 17 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vuosi sitten nämä osuudet olivat 30 ja 11 prosenttia kuluttajista.

Kuluttajista 26 prosenttia odotti heinäkuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja useampi eli 33 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat kesäkuussa 35 ja 24 prosenttia ja vuosi sitten 48 ja 19 prosenttia. Heinäkuussa 16 prosenttia työllisistä kuitenkin uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja vain 10 prosenttia arvioi uhan kasvaneen.

Kuluttajat ennustivat heinäkuussa, että kuluttajahinnat nousevat 4,5 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,1 prosenttia.

Heinäkuussa 75 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 66 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 79 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Etupäässä säästetään pahanpäivän varalle. Suosittujen määräaikais- tai sijoitustilien jälkeen tavallisimpia sijoituskohteita ovat sijoitusrahastot ja vakuutukset.

Lainan ottamisen arvioi heinäkuussa kannattavaksi enää 26 prosenttia kuluttajista eli pienin osuus sitten vuoden 1993. Vastaava osuus oli vuosi sitten 53 prosenttia. Samalla hieman aiempaa harvempi eli 10 prosenttia kotitalouksista suunnitteli heinäkuussa ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 39 prosenttia piti heinäkuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vuosi sitten vastaava osuus oli 47 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksien rahankäyttöaikeet olivatkin heinäkuussa aiempaa hillitympiä, mutta muun muassa matkailua, asunnon korjaamista ja harrastusvälineiden hankintaa seuraavan kuuden kuukauden aikana suunniteltiin edelleen. Vuoden sisällä 16 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja vajaat 7 prosenttia asunnon.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-7/2008

Kuluttajien mikro- ja makroindikaattorit 10/1995-7/2008*

* Mikroindikaattori on keskiarvo kolmesta saldoluvusta: oma talous ja talouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n kuluttua sekä
talouden rahatilanne haastatteluhetkellä.
Makroindikaattori on keskiarvo kahdesta saldoluvusta: Suomen talous ja työttömyys 12 kk:n kuluttua.

Kuluttajien luottamusindikaattorin poikkeama maan keskiarvosta EU-maissa, kesäkuu 2008*

* Laskettu kausitasoitetuista sarjoista. Keskiarvo: 10/1995-
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, June 2008
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2008, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 28.7.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. heinäkuu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2008/07/kbar_2008_07_2008-07-28_tie_001.html