Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2020, syyskuu

Julkaistu: 27.10.2008

Kuluttajien luottamus miinukselle lokakuussa

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni lokakuussa selvästi. Kuluttajien luottamusindikaattori oli lokakuussa -0,2, kun se oli syyskuussa 8,1 ja elokuussa 8,7. Luottamus talouteen oli samalla selvästi heikompi kuin vuosi sitten ja pitkällä ajalla keskimäärin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 17. lokakuuta 1 538 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää heikkenivät lokakuussa edelliskuuhun ja vuoden takaiseen verrattuna. Odotukset Suomen taloudesta ja työttömyyskehityksestä olivat synkimmät sitten 1990-luvun alun. Sen sijaan oman talouden suhteen riitti jonkin verran optimismia, ja oma rahatilanne ja säästämismahdollisuudet arvioitiin edelleen hyviksi. Lokakuussa kuluttajat eivät pitäneet ajankohtaa lainkaan otollisena kestotavaroiden ostamiselle tai lainanotolle ja myös aikeet näihin vähenivät. Vastaavasti säästämistä pidettiin hyvin kannattavana. Kuluttajien inflaatio-odotus oli lokakuussa suunnilleen sama kuin syyskuussa.

Kuluttajien näkemykset taloudesta lokakuussa 2008, saldolukuja*

  Keskiarvo
10/95-
Maksimi
10/95-
Minimi
10/95-
Lokakuu
 2007
Syyskuu
2008
Lokakuu
2008
Tilanne**
Kuluttajien luottamusindikaattori 13,6 21,8 -0,2 17,3 8,1 -0,2 - -
Indikaattorin osatekijät:              
Oma taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
9,4 14,1 2,3 12,1 6,3 5,3 - -
Kotitalouden säästämismahdollisuudet
seuraavan 12 kk:n aikana
35,5 52,0 10,9 46,6 50,7 40,2 +
Suomen taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
4,6 21,7 -21,0 -4,1 -16,8 -21,0 - -
Työttömyys Suomessa
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
5,1 27,6 -25,2 14,4 -8,0 -25,2 - -
Muut:              
Inflaatio
12 kk:n kuluttua, prosenttia
2,1 4,6 0,7 3,3 3,5 3,6  
Oma työttömyyden uhka
haastatteluhetkellä
4,3 7,6 -1,0 5,4 2,3 -1,0 - -
Kotitalouden rahatilanne
haastatteluhetkellä
26,4 35,1 14,7 31,6 34,1 29,7 +
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus
haastatteluhetkellä
20,1 37,7 -14,2 10,9 -2,7 -14,2 - -
Säästämisen edullisuus
haastatteluhetkellä
10,7 36,8 -19,6 35,4 30,5 31,0 ++
Lainanoton edullisuus
haastatteluhetkellä
19,0 42,0 -47,1 -3,3 -25,7 -47,1 - -
* Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä - mitä korkeampi lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.
** ++ Tilanne hyvin valoisa, + Tilanne valoisa, - Tilanne heikko, - - Tilanne hyvin heikko. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Lokakuussa vain 15 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista peräti 52 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 21 ja 28 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti lokakuussa 24 prosenttia kuluttajista ja 15 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vuosi sitten nämä osuudet olivat 31 ja 11 prosenttia.

Kuluttajista enää 12 prosenttia odotti lokakuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja paljon useampi eli 57 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat syyskuussa 25 ja 39 prosenttia ja vuosi sitten optimistiset 47 ja 18 prosenttia. Lokakuussa 10 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan, mutta jo useampi eli 15 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Työllisistä 47 prosenttia arvioi uhan pysyneen ennallaan ja 27 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat ennustivat lokakuussa, että kuluttajahinnat nousevat 3,6 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Vastaava lukema oli vielä kesäkuussa 4,6 prosenttia. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,1 prosenttia.

Lokakuussa 74 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 62 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 75 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Etupäässä säästetään pahanpäivän varalle. Suosittujen määräaikais- tai sijoitustilien jälkeen tavallisimpia sijoituskohteita ovat sijoitusrahastot ja vakuutukset, joiden suosio kuitenkin hieman hiipui lokakuussa.

Lainan ottamisen arvioi lokakuussa kannattavaksi vain 13 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli kuukautta aiemmin 27 prosenttia ja vuosi sitten 46 prosenttia. Lainanottoaikeet ovat samalla vähentyneet jonkin verran, sillä lokakuussa vain 9 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Syyskuussa lainanottoa harkitsi 12 prosenttia ja vuosi sitten 13 prosenttia kotitalouksista.

Kuluttajista vain 30 prosenttia piti lokakuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vastaava osuus oli edelliskuussa 34 prosenttia ja viime vuoden lokakuussa 40 prosenttia. Kotitalouksien rahankäyttöaikeet olivatkin lokakuussa maltillisimmat aikoihin, mutta monet suunnittelivat edelleen muun muassa ulkomaanmatkailua seuraavan kuuden kuukauden aikana. Aivan suurimpiakin ostoaikeita oli lokakuussa hieman aiempaa vähemmän, sillä vuoden sisällä 15 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 7 prosenttia asunnon.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-10/2008

Kuluttajien mikro- ja makroindikaattorit 10/1995-10/2008*

* Mikroindikaattori on keskiarvo kolmesta saldoluvusta: oma talous ja talouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n kuluttua sekä
talouden rahatilanne haastatteluhetkellä.
Makroindikaattori on keskiarvo kahdesta saldoluvusta: Suomen talous ja työttömyys 12 kk:n kuluttua.

Kuluttajien luottamusindikaattorin poikkeama maan keskiarvosta EU-maissa, syyskuu 2008*

* Laskettu kausitasoitetuista sarjoista. Keskiarvo: 10/1995-. Irlannin tieto puuttuu
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, September 2008
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2008, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 27.10.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. lokakuu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2008/10/kbar_2008_10_2008-10-27_tie_001.html