Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2020, maaliskuu

Julkaistu: 27.11.2008

Kuluttajien näkemykset työttömyydestä synkentyneet

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni edelleen marraskuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli marraskuussa -4,5, kun se oli lokakuussa -0,2 ja syyskuussa 8,1. Luottamus talouteen oli samalla selvästi heikompi kuin vuosi sitten ja pitkällä ajalla keskimäärin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 3. - 19. marraskuuta 1 487 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä vain odotukset säästämismahdollisuuksista paranivat marraskuussa edelliskuuhun verrattuna. Jo ennestään synkkä kuva työttömyyskehityksestä heikkeni edelleen selvästi. Odotukset myös Suomen taloudesta yleensä olivat synkimmät sitten 1990-luvun alun. Sen sijaan oman taloutensa suhteen kuluttajilla riitti vähän optimismia, ja oma rahatilanne ja säästämismahdollisuudet arvioitiin edelleen hyviksi. Työttömyyden osumista myös omalle kohdalle pelättiin kuitenkin marraskuussa selvästi aiempaa enemmän. Kuluttajien inflaatio-odotus oli marraskuussa selvästi matalampi kuin lokakuussa.

Kuluttajien näkemykset taloudesta marraskuussa 2008, saldolukuja*

  Keskiarvo
10/95-
Maksimi
10/95-
Minimi
10/95-
Marraskuu
 2007
Lokakuu
2008
Marraskuu
2008
Tilanne**
Kuluttajien luottamusindikaattori 13,5 21,8 -4,5 14,5 -0,2 -4,5 - -
Indikaattorin osatekijät:              
Oma taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
9,3 14,1 2,3 12,7 5,3 3,1 - -
Kotitalouden säästämismahdollisuudet
seuraavan 12 kk:n aikana
35,6 52,0 10,9 51,8 40,2 44,8 +
Suomen taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
4,4 21,7 -22,9 -7,9 -21,0 -22,9 - -
Työttömyys Suomessa
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
4,8 27,6 -42,9 1,5 -25,2 -42,9 - -
Muut:              
Inflaatio
12 kk:n kuluttua, prosenttia
2,2 4,6 0,7 3,3 3,6 2,7  
Oma työttömyyden uhka
haastatteluhetkellä
4,1 7,6 -6,9 4,3 -1,0 -6,9 - -
Kotitalouden rahatilanne
haastatteluhetkellä
26,4 35,1 14,7 31,8 29,7 31,9 ++
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus
haastatteluhetkellä
19,9 37,7 -14,2 9,5 -14,2 -12,8 - -
Säästämisen edullisuus
haastatteluhetkellä
10,8 36,8 -19,6 36,8 31,0 27,8 ++
Lainanoton edullisuus
haastatteluhetkellä
18,6 42,0 -47,1 -3,6 -47,1 -39,3 - -
* Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä - mitä korkeampi lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.
** ++ Tilanne hyvin valoisa, + Tilanne valoisa, - Tilanne heikko, - - Tilanne hyvin heikko. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Marraskuussa vain 16 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista peräti 55 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 18 ja 33 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti marraskuussa 21 prosenttia kuluttajista ja 15 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vuosi sitten nämä osuudet olivat 32 ja 10 prosenttia.

Kuluttajista vain 7 prosenttia odotti marraskuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja peräti 77 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat lokakuussa 12 ja 57 prosenttia ja vuosi sitten 36 ja 32 prosenttia. Marraskuussa enää 8 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja jo 20 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Vastaavat osuudet olivat lokakuussa 10 ja 15 prosenttia ja vuosi sitten 14 ja 10 prosenttia. Marraskuussa 44 prosenttia työllisistä arvioi uhan pysyneen ennallaan ja 27 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat ennustivat marraskuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,7 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Vastaava lukema oli lokakuussa 3,6 prosenttia ja korkeimmillaan kesäkuussa 4,6 prosenttia. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Marraskuussa 71 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 63 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 78 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Lainan ottamisen arvioi marraskuussa kannattavaksi vain 18 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli vuosi sitten 46 prosenttia. Marraskuussa 10 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 33 prosenttia piti marraskuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vastaava osuus oli vuosi sitten 40 prosenttia. Kotitalouksien rahankäyttöaikeet olivatkin marraskuussa maltilliset, mutta monet suunnittelivat muun muassa ulkomaanmatkailua seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vuoden sisällä 15 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 7 prosenttia asunnon. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden marraskuussa 21 ja 8 prosenttia.

Kuluttajabarometrin marraskuun haastatteluissa selvitettiin myös erilaisten laitteiden omistusta kotitalouksissa. Laitetiedot ovat nähtävissä taulukkona ja kuvioina Tilastokeskuksen internet-sivuilla.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-11/2008

Kuluttajien mikro- ja makroindikaattorit 10/1995-11/2008*

* Mikroindikaattori on keskiarvo kolmesta saldoluvusta: oma talous ja talouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n kuluttua sekä
talouden rahatilanne haastatteluhetkellä.
Makroindikaattori on keskiarvo kahdesta saldoluvusta: Suomen talous ja työttömyys 12 kk:n kuluttua.

Kuluttajien luottamusindikaattorin poikkeama maan keskiarvosta EU-maissa, lokakuu 2008*

* Laskettu kausitasoitetuista sarjoista. Keskiarvo: 10/1995-. Irlannin tieto puuttuu
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, October 2008
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2008, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 27.11.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. marraskuu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.4.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2008/11/kbar_2008_11_2008-11-27_tie_001.html