Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2020, marraskuu

Julkaistu: 29.12.2008

Kuluttajilla synkät odotukset maan taloudesta ja työttömyydestä

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni edelleen joulukuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli joulukuussa -6,5, kun se oli marraskuussa -4,5 ja lokakuussa -0,2. Luottamus talouteen oli ennen viime kuukausia edellisen kerran miinuksella 1990-luvun alun lamavuosina. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 16. joulukuuta 1 470 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä vain odotukset säästämismahdollisuuksista paranivat joulukuussa edelliskuuhun verrattuna. Jo ennestään synkkä kuva työttömyyskehityksestä heikkeni edelleen selvästi. Odotukset työttömyydestä ja Suomen taloudesta olivat alimmillaan kuluttajabarometrin historiassa eli vuodesta 1987 lähtien. Sen sijaan oman taloutensa suhteen kuluttajilla riitti vähän optimismia, ja oma rahatilanne ja säästämismahdollisuudet arvioitiin edelleen hyviksi. Työttömyyden osumista myös omalle kohdalle pelättiin kuitenkin joulukuussa yhä enemmän. Kuluttajien inflaatio-odotus oli joulukuussa selvästi matalampi kuin edeltävinä kuukausina.

Kuluttajien näkemykset taloudesta joulukuussa 2008, saldolukuja*

  Keskiarvo
10/95-
Maksimi
10/95-
Minimi
10/95-
Joulukuu
 2007
Marraskuu
2008
Joulukuu
2008
Tilanne**
Kuluttajien luottamusindikaattori 13,4 21,8 -6,5 14,0 -4,5 -6,5 - -
Indikaattorin osatekijät:              
Oma taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
9,3 14,1 2,3 10,4 3,1 3,2 - -
Kotitalouden säästämismahdollisuudet
seuraavan 12 kk:n aikana
35,6 52,0 10,9 49,0 44,8 49,0 ++
Suomen taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
4,2 21,7 -27,1 -8,7 -22,9 -27,1 - -
Työttömyys Suomessa
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
4,5 27,6 -51,1 5,3 -42,9 -51,1 - -
Muut:              
Inflaatio
12 kk:n kuluttua, prosenttia
2,2 4,6 0,7 3,4 2,7 2,1  
Oma työttömyyden uhka
haastatteluhetkellä
3,9 7,6 -10,7 4,4 -6,9 -10,7 - -
Kotitalouden rahatilanne
haastatteluhetkellä
26,4 35,1 14,7 33,3 31,9 31,3 +
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus
haastatteluhetkellä
19,7 37,7 -14,2 13,7 -12,8 -7,7 - -
Säästämisen edullisuus
haastatteluhetkellä
10,9 36,8 -19,6 35,1 27,8 25,6 ++
Lainanoton edullisuus
haastatteluhetkellä
18,4 42,0 -47,1 -6,5 -39,3 -27,8 - -
* Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä - mitä korkeampi lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.
** ++ Tilanne hyvin valoisa, + Tilanne valoisa, - Tilanne heikko, - - Tilanne hyvin heikko. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Joulukuussa vain 16 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista peräti 57 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 17 ja 34 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti joulukuussa 21 prosenttia kuluttajista ja 16 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vuosi sitten nämä osuudet olivat 31 ja 13 prosenttia.

Kuluttajista vain 6 prosenttia odotti joulukuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja peräti 83 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 38 ja 27 prosenttia. Joulukuussa vain 7 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 23 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 14 ja 11 prosenttia. Joulukuussa 46 prosenttia työllisistä arvioi uhan pysyneen ennallaan ja 23 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat ennustivat joulukuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,1 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Vastaava lukema oli vuosi sitten 3,4 prosenttia ja korkeimmillaan viime kesäkuussa 4,6 prosenttia. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Joulukuussa 70 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 65 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja peräti 81 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Lainan ottamisen arvioi joulukuussa kannattavaksi 27 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli marraskuussa pienempi eli 18 prosenttia, mutta vuosi sitten 43 prosenttia. Joulukuussa 11 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 35 prosenttia piti joulukuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vastaava osuus oli vuosi sitten 44 prosenttia. Kotitalouksien rahankäyttöaikeet olivatkin joulukuussa maltilliset, mutta monet suunnittelivat muun muassa asunnon korjaamista ja kodintekniikan hankintaa seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vuoden sisällä 14 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 7 prosenttia asunnon. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden joulukuussa 18 ja 8 prosenttia.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-12/2008

Kuluttajien mikro- ja makroindikaattorit 10/1995-12/2008*

* Mikroindikaattori on keskiarvo kolmesta saldoluvusta: oma talous ja talouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n kuluttua sekä
talouden rahatilanne haastatteluhetkellä.
Makroindikaattori on keskiarvo kahdesta saldoluvusta: Suomen talous ja työttömyys 12 kk:n kuluttua.

Kuluttajien luottamusindikaattorin poikkeama maan keskiarvosta EU-maissa, marraskuu 2008*

* Laskettu kausitasoitetuista sarjoista. Keskiarvo: 10/1995-. Irlannin tieto puuttuu
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, November 2008
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2008, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 29.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. joulukuu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.12.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2008/12/kbar_2008_12_2008-12-29_tie_001.html