Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2019, joulukuu

Julkaistu: 26.2.2009

Kuluttajien luottamus ennallaan helmikuussa

Kuluttajien luottamus talouteen oli edelleen heikko helmikuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli helmikuussa sama kuin kuukautta aiemmin eli -3,9. Luottamus talouteen on ollut miinuksella lokakuusta lähtien ja sitä ennen 1990-luvun alun lamavuosina. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2. - 18. helmikuuta 1 478 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää pysyivät helmikuussa lähes ennallaan edelliskuuhun verrattuna. Odotukset Suomen taloudesta ja työttömyydestä olivat synkät. Lisäksi työttömyyden osumista myös omalle kohdalle pelättiin helmikuussa yhä enemmän. Kuluttajat arvioivat kuitenkin säästämismahdollisuutensa edelleen hyviksi ja oman talouden suhteen riitti hieman optimismia. Kuluttajien näkemykset ajankohdan otollisuudesta lainanotolle paranivat helmikuussa säästämisen kustannuksella ja keskimääräinen inflaatio-odotus oli aiempaa alempi.

Kuluttajien näkemykset taloudesta helmikuussa 2009, saldolukuja*

  Keskiarvo
10/95-
Maksimi
10/95-
Minimi
10/95-
Helmikuu
 2008
Tammikuu
2009
Helmikuu
2009
Tilanne**
Kuluttajien luottamusindikaattori 13,2 21,8 -6,5 10,1 -3,9 -3,9 - -
Indikaattorin osatekijät:              
Oma taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
9,2 14,1 2,3 9,6 3,5 3,0 - -
Kotitalouden säästämismahdollisuudet
seuraavan 12 kk:n aikana
35,8 52,0 10,9 49,2 44,7 45,1 +
Suomen taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
4,0 21,7 -27,1 -11,4 -17,0 -14,4 - -
Työttömyys Suomessa
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
3,8 27,6 -51,1 -6,8 -46,7 -49,4 - -
Muut:              
Inflaatio
12 kk:n kuluttua, prosenttia
2,1 4,6 0,7 3,7 2,0 1,8  
Oma työttömyyden uhka
haastatteluhetkellä
3,3 7,6 -14,6 5,2 -11,9 -14,6 - -
Kotitalouden rahatilanne
haastatteluhetkellä
26,5 35,1 14,7 33,7 30,5 30,9 +
Ajankohdan otollisuus
kestotavaroiden ostamiselle
19,8 37,7 -14,2 25,3 31,0 28,6 +
Ajankohdan otollisuus
säästämiselle
10,9 36,8 -19,6 33,0 15,3 6,7 -
Ajankohdan otollisuus
lainanotolle
18,1 42,0 -47,1 -0,1 -1,0 2,3 -
* Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä - mitä korkeampi lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.
** ++ Tilanne hyvin valoisa, + Tilanne valoisa, - Tilanne heikko, - - Tilanne hyvin heikko. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Helmikuussa 26 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 46 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat tammikuussa 22 ja 48 prosenttia ja vuosi sitten 15 ja 36 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti helmikuussa 21 prosenttia kuluttajista ja 15 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vuosi sitten nämä osuudet olivat 29 ja 13 prosenttia.

Kuluttajista vain 7 prosenttia odotti helmikuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 80 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 29 ja 39 prosenttia. Helmikuussa vain 7 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 28 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Vastaavat osuudet olivat tammikuussa 8 ja 26 prosenttia ja vuosi sitten 13 ja 10 prosenttia. Helmikuussa 39 prosenttia työllisistä arvioi uhan pysyneen ennallaan ja 26 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat ennustivat helmikuussa, että kuluttajahinnat nousevat 1,8 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Vastaava lukema oli tammikuussa 2,0 prosenttia ja korkeimmillaan viime kesäkuussa 4,6 prosenttia. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,1 prosenttia.

Helmikuussa 54 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kuukautta aiemmin näin ajatteli 61 prosenttia ja vuosi sitten 78 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 65 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 78 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Lainan ottamisen arvioi helmikuussa kannattavaksi 51 prosenttia kuluttajista. Alimmillaan lokakuussa osuus oli vain 13 prosenttia. Helmikuussa aiempaa selvästi useampi eli 15 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 55 prosenttia piti helmikuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vastaava osuus oli alimmillaan lokakuussa 30 prosenttia. Monet kotitaloudet suunnittelivat helmikuussa muun muassa harrastusvälineiden hankintaa ja matkailua seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vuoden sisällä 15 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 9 prosenttia asunnon. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden helmikuussa 21 ja 8 prosenttia.

Kuluttajabarometrin helmikuun haastatteluissa selvitettiin myös erilaisten laitteiden omistusta kotitalouksissa. Laitetiedot ovat nähtävissä taulukkona ja kuvioina tutkimuksen internet-sivuilla.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-2/2009

Kuluttajien mikro- ja makroindikaattorit 10/1995-2/2009*

* Mikroindikaattori on keskiarvo kolmesta saldoluvusta: oma talous ja talouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n kuluttua sekä
talouden rahatilanne haastatteluhetkellä.
Makroindikaattori on keskiarvo kahdesta saldoluvusta: Suomen talous ja työttömyys 12 kk:n kuluttua.

Kuluttajien luottamusindikaattorin poikkeama maan keskiarvosta EU-maissa, tammikuu 2009*

* Laskettu kausitasoitetuista sarjoista. Keskiarvo: 10/1995-. Irlannin tieto puuttuu
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, January 2009
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2009, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Kuluttajien luottamus 2009, helmikuu (pdf 189.8 kB)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 26.2.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. helmikuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2009/02/kbar_2009_02_2009-02-26_tie_001.html