Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2020, tammikuu

Julkaistu: 27.4.2009

Kuluttajien luottamus vahvistui hieman huhtikuussa

Kuluttajien luottamuksen vähittäinen elpyminen jatkui huhtikuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli huhtikuussa 1,0, kun se oli maaliskuussa -1,5 ja helmikuussa -3,9. Alimmillaan joulukuussa luottamusindikaattori oli -6,5. Luottamus talouteen oli miinuksella viime lokakuusta lähtien ja sitä ennen 1990-luvun alun lamavuosina. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 17. huhtikuuta 1 494 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin yleistä taloutta koskevat kaksi osatekijää kohenivat vähän huhtikuussa edelliskuuhun verrattuna. Odotukset Suomen taloudesta ja varsinkin työttömyydestä olivat kuitenkin edelleen heikot. Kuluttajat arvioivat säästämismahdollisuutensa edelleen hyviksi ja oman talouden suhteen riitti hieman optimismia. Huhtikuussa ajankohtaa pidettiin entistä otollisempana lainanotolle ja etenkin kestotavaroiden hankkimiselle. Kuluttajien inflaatio-odotus oli huhtikuussa selvästi matalampi kuin edellisinä kuukausina.

Kuluttajien näkemykset taloudesta huhtikuussa 2009, saldolukuja*

  Keskiarvo
10/95-
Maksimi
10/95-
Minimi
10/95-
Huhtikuu
 2008
Maaliskuu
2009
Huhtikuu
2009
Tilanne**
Kuluttajien luottamusindikaattori 13,0 21,8 -6,5 12,6 -1,5 1,0 - -
Indikaattorin osatekijät:              
Oma taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
9,2 14,1 2,3 9,3 3,4 3,4 - -
Kotitalouden säästämismahdollisuudet
seuraavan 12 kk:n aikana
35,9 52,0 10,9 49,2 50,3 45,3 +
Suomen taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
3,8 21,7 -27,1 -12,9 -13,6 -2,7 -
Työttömyys Suomessa
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
3,2 27,6 -51,1 5,0 -46,1 -42,0 - -
Muut:              
Inflaatio
12 kk:n kuluttua, prosenttia
2,1 4,6 0,7 3,7 1,8 1,4  
Oma työttömyyden uhka
haastatteluhetkellä
2,6 7,6 -18,8 7,3 -18,8 -15,1 - -
Kotitalouden rahatilanne
haastatteluhetkellä
26,6 35,1 14,7 31,4 33,5 31,6 +
Ajankohdan otollisuus
kestotavaroiden ostamiselle
19,9 37,7 -14,2 24,6 25,5 31,3 ++
Ajankohdan otollisuus
säästämiselle
10,9 36,8 -19,6 33,1 9,4 6,8 -
Ajankohdan otollisuus
lainanotolle
18,0 42,0 -47,1 1,3 7,6 9,0 -
* Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä - mitä korkeampi lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.
** ++ Tilanne hyvin valoisa, + Tilanne valoisa, - Tilanne heikko, - - Tilanne hyvin heikko. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Huhtikuussa 35 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 34 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat maaliskuussa 25 ja 45 prosenttia ja vuosi sitten 15 ja 39 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti huhtikuussa 21 prosenttia kuluttajista ja 15 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vuosi sitten nämä osuudet olivat 28 ja 13 prosenttia.

Kuluttajista vain 10 prosenttia odotti huhtikuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 75 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 38 ja 28 prosenttia. Huhtikuussa vain 8 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 32 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 16 ja 9 prosenttia. Huhtikuussa 43 prosenttia työllisistä arvioi uhan pysyneen ennallaan ja 17 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat ennustivat huhtikuussa, että kuluttajahinnat nousevat 1,4 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Vastaava lukema oli korkeimmillaan viime kesäkuussa 4,6 prosenttia. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,1 prosenttia.

Huhtikuussa 55 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Vuosi sitten näin ajatteli 77 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 65 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 79 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Etupäässä säästetään pahanpäivän varalle. Suosittujen määräaikais- tai sijoitustilien jälkeen tavallisimpia sijoituskohteita ovat vakuutukset ja tänä vuonna hieman hiipuneet sijoitusrahastot.

Lainan ottamisen arvioi huhtikuussa kannattavaksi 56 prosenttia kuluttajista. Alimmillaan viime lokakuussa osuus oli vain 13 prosenttia. Huhtikuussa 14 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 58 prosenttia piti huhtikuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vastaava osuus oli vuosi sitten 48 prosenttia ja alimmillaan viime lokakuussa 30 prosenttia. Monet kotitaloudet suunnittelivat huhtikuussa muun muassa asunnon korjaamista ja sisustamista seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vuoden sisällä 14 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 8 prosenttia asunnon. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden huhtikuussa 19 ja 8 prosenttia.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-4/2009

Kuluttajien mikro- ja makroindikaattorit 10/1995-4/2009*

* Mikroindikaattori on keskiarvo kolmesta saldoluvusta: oma talous ja talouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n kuluttua sekä
talouden rahatilanne haastatteluhetkellä.
Makroindikaattori on keskiarvo kahdesta saldoluvusta: Suomen talous ja työttömyys 12 kk:n kuluttua.

Kuluttajien luottamusindikaattorin poikkeama maan keskiarvosta EU-maissa, maaliskuu 2009*

* Laskettu kausitasoitetuista sarjoista. Keskiarvo: 10/1995-. Irlannin tieto puuttuu
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, March 2009
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2009, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Kuluttajien luottamus 2009, huhtikuu (pdf 198,9 kB)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 27.4.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. huhtikuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2009/04/kbar_2009_04_2009-04-27_tie_001.html