Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2019, joulukuu

Julkaistu: 27.5.2009

Kuluttajilla myönteiset odotukset Suomen taloudesta toukokuussa

Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui selvästi toukokuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli toukokuussa 7,2, kun se oli huhtikuussa 1,0 ja maaliskuussa -1,5. Alimmillaan joulukuussa luottamusindikaattori oli -6,5. Luottamus talouteen oli miinuksella lokakuusta maaliskuuhun ja sitä ennen 1990-luvun alun lamavuosina. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 4. - 18. toukokuuta 1 459 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää paranivat toukokuussa edelliskuuhun verrattuna. Odotukset Suomen taloudesta elpyivät pitkästä aikaa selvästi plussalle. Myös arviot työttömyyskehityksestä kohenivat, mutta pysyivät kuitenkin edelleen synkällä tasolla. Lisäksi monet työlliset kokivat toukokuussa uhkaa työttömyyden osumisesta omalle kohdalle.

Toisaalta säästämismahdollisuudet arvioitiin kotitalouksissa hyviksi ja kuluttajilla riitti viime kuukausia enemmän optimismia oman taloutensa suhteen. Toukokuussa ajankohtaa pidettiin entistä otollisempana varsinkin kestotavaroiden hankkimiselle ja myös lainanotolle.

Kuluttajien näkemykset taloudesta toukokuussa 2009, saldolukuja*

  Keskiarvo
10/95-
Maksimi
10/95-
Minimi
10/95-
Toukokuu
 2008
Huhtikuu
2009
Toukokuu
2009
Näkymä**
Kuluttajien luottamusindikaattori 13,0 21,8 -6,5 11,1 1,0 7,2 -
Indikaattorin osatekijät:              
Oma taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
9,1 14,1 2,3 6,6 3,4 5,6 -
Kotitalouden säästämismahdollisuudet
seuraavan 12 kk:n aikana
36,0 52,0 10,9 47,9 45,3 46,8 +
Suomen taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
3,9 21,7 -27,1 -14,3 -2,7 9,5 +
Työttömyys Suomessa
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
3,0 27,6 -51,1 4,3 -42,0 -33,2 - -
Muut:              
Inflaatio
12 kk:n kuluttua, prosenttia
2,1 4,6 0,7 4,2 1,4 1,5  
Oma työttömyyden uhka
haastatteluhetkellä
2,3 7,6 -18,8 6,2 -15,1 -16,9 - -
Kotitalouden rahatilanne
haastatteluhetkellä
26,6 35,1 14,7 32,9 31,6 32,9 +
Ajankohdan otollisuus
kestotavaroiden ostamiselle
20,0 37,7 -14,2 8,2 31,3 34,0 +
Ajankohdan otollisuus
säästämiselle
10,9 36,8 -19,6 31,1 6,8 12,0 +/-
Ajankohdan otollisuus
lainanotolle
18,0 42,0 -47,1 -5,8 9,0 14,4 +/-
* Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä - mitä korkeampi lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.
** ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, - - Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Toukokuussa 44 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 22 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat huhtikuussa 35 ja 34 prosenttia ja vuosi sitten 13 ja 40 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti toukokuussa 22 prosenttia kuluttajista ja 13 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajista vain 13 prosenttia odotti toukokuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 67 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 35 ja 26 prosenttia.

Toukokuussa vain 8 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 32 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 16 ja 11 prosenttia. Toukokuussa 37 prosenttia työllisistä arvioi uhan pysyneen ennallaan ja 24 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat ennustivat toukokuussa, että kuluttajahinnat nousevat 1,5 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Vastaava lukema oli korkeimmillaan viime kesäkuussa 4,6 prosenttia. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,1 prosenttia.

Toukokuussa 59 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Vuosi sitten näin ajatteli 75 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 66 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 79 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi toukokuussa kannattavaksi jo 60 prosenttia kuluttajista. Alimmillaan viime lokakuussa osuus oli vain 13 prosenttia. Toukokuussa 14 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 58 prosenttia piti toukokuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vastaava osuus oli vuosi sitten 40 prosenttia ja alimmillaan viime lokakuussa 30 prosenttia. Monet kotitaloudet suunnittelivat toukokuussa muun muassa matkailua, asunnon korjaamista ja harrastusvälineiden hankintaa seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vuoden sisällä 17 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja aiempaa useampi eli 10 prosenttia asunnon. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden toukokuussa 18 ja 8 prosenttia.

Kuluttajabarometrin toukokuun haastatteluissa selvitettiin myös erilaisten laitteiden omistusta kotitalouksissa. Laitetiedot ovat nähtävissä myöhemmin tutkimuksen internet-sivuilla. Lisäksi Tilastokeskuksen Tieto&Trendit -lehden numerossa 4/2009 julkaistaan artikkeli tästä aiheesta.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-5/2009

Kuluttajien mikro- ja makroindikaattorit 10/1995-5/2009*

* Mikroindikaattori on keskiarvo kolmesta saldoluvusta: oma talous ja talouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n kuluttua sekä
talouden rahatilanne haastatteluhetkellä.
Makroindikaattori on keskiarvo kahdesta saldoluvusta: Suomen talous ja työttömyys 12 kk:n kuluttua.

Kuluttajien luottamusindikaattorin poikkeama maan keskiarvosta EU-maissa, huhtikuu 2009*

* Laskettu kausitasoitetuista sarjoista. Keskiarvo: 10/1995-. Irlannin tieto puuttuu
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, April 2009
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2009, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Kuluttajien luottamus 2009, toukokuu (pdf 205.0 kB)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 27.5.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. toukokuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2009/05/kbar_2009_05_2009-05-27_tie_001.html