Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2019, joulukuu

Julkaistu: 27.12.2011

Kuluttajien talousluottamus hiipuu

Kuluttajien luottamusindikaattori oli joulukuussa 0,4, kun se oli marraskuussa 1,5 ja lokakuussa 1,3. Luottamusindikaattori laski parikymmentä yksikköä kevättalvesta vuoden loppuun. Viime vuoden joulukuussa kuluttajien luottamusindikaattori sai arvon 13,5. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 13,0. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 16. joulukuuta 1 392 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä vain arviot omista säästämismahdollisuuksista paranivat hieman joulukuussa edelliskuuhun verrattuna. Muut osatekijät heikkenivät jonkin verran. Kuluttajien odotukset yleisestä talouskehityksestä eli Suomen taloudesta ja työttömyydestä olivat joulukuussa yhä synkemmät. Näkemykset myös omasta taloudesta olivat heikot.

Joulukuussa työlliset kuluttajat kokivat entistä enemmän myös omakohtaista työttömyyden uhkaa. Lisäksi kuluttajat pitivät säästämistä joulukuussa selvästi kannattavampana kuin kestotavaroiden ostamista tai varsinkaan lainanottoa.

Joulukuussa vain 14 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista jo yli puolet eli 51 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden joulukuussa 32 ja 26 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti joulukuussa 22 prosenttia kuluttajista ja 14 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vuosi sitten osuudet olivat 29 ja 13 prosenttia.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajista vain 11 prosenttia odotti joulukuussa, että työttömyys vähenee Suomessa seuraavan vuoden aikana, ja 63 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 26 ja 35 prosenttia.

Joulukuussa 9 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja selvästi useampi eli 22 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Nämä osuudet olivat marraskuussa 13 ja 16 prosenttia ja vuosi sitten 16 ja 14 prosenttia. Joulukuussa 49 prosenttia työllisistä arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja 20 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat ennustivat joulukuussa, että kuluttajahinnat nousevat 3,1 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Joulukuussa 65 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 66 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja peräti 81 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi joulukuussa kannattavaksi 40 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli kuukautta aiemmin 46 prosenttia ja vuosi sitten 65 prosenttia. Joulukuussa hieman keskimääräistä harvempi eli 12 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 37 prosenttia piti joulukuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vastaava osuus oli vuosi sitten 45 prosenttia. Kulutusaikeet olivat joulukuussa tavallista maltillisemmat, mutta monet kotitaloudet suunnittelivat käyttävänsä rahaa esimerkiksi viihde-elektroniikan hankintaan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vuoden sisällä 15 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 7 prosenttia asunnon. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden joulukuussa 16 ja 10 prosenttia.

Kuluttajabarometrin joulukuun julkistuksen yhteydessä julkaistaan myös maakunnittaiset barometritiedot vuoden viimeiseltä neljännekseltä. Lisäksi julkaistaan marraskuussa kerätyt tiedot eri laitteiden yleisyydestä kotitalouksissa.

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu noin 4,1 miljoonaa henkilöä ja 2,5 miljoonaa kotitaloutta Suomessa. Tutkimuksen otoskoko on kuukausittain 2 200 henkilöä. Joulukuussa tutkimuksen vastauskato oli 36,7 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 12/2010 11/2011 12/2011 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 13,0 22,9 -6,5 13,5 1,5 0,4 --
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 9,0 14,1 2,3 9,3 5,4 4,6 --
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 4,6 25,3 -27,1 1,7 -18,9 -22,0 --
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,2 4,6 0,6 3,0 3,2 3,1  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 0,8 27,6 -51,1 -5,8 -26,7 -29,9 --
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) 1,0 7,6 -18,8 1,9 -1,3 -6,9 --
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 20,6 41,8 -14,2 17,9 1,7 -0,0 --
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 11,6 36,8 -19,6 17,7 19,5 20,1 +
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 17,7 42,0 -47,1 19,6 -3,4 -10,7 --
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 37,8 52,2 10,9 48,8 46,4 48,9 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä-sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan myöhemmin EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2011, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, Tara Junes (09) 1734 3484, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (542,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.12.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. joulukuu 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2011/12/kbar_2011_12_2011-12-27_tie_001_fi.html