Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2019, joulukuu

Julkaistu: 27.9.2013

Kuluttajien luottamus lähes ennallaan syyskuussa

Kuluttajien luottamus talouteen parani hieman syyskuussa elokuuhun verrattuna. Kuluttajien luottamusindikaattori oli syyskuussa 6,3, kun se oli elokuussa ja heinäkuussa 5,0. Luottamus talouteen oli hieman vahvempi kuin vuosi sitten (3,4), mutta selvästi alhaisempi kuin pitkällä ajalla keskimäärin (12,3). Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2. - 18. syyskuuta 1 451 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajat olivat syyskuussa pessimistisiä Suomen talouden tulevaisuuden ja etenkin työttömyyskehityksen suhteen. Arviot työttömyydestä ja Suomen taloudesta kuitenkin paranivat jonkin verran syyskuussa elokuuhun verrattuna. Kuluttajien näkemykset omasta taloudesta olivat edelleen varovaiset. Sen sijaan kotitalouden säästämismahdollisuudet koettiin melko hyviksi.

Syyskuussa ei ajankohtaa katsottu otolliseksi lainanotolle eikä varsinkaan kestotavaroiden ostamiselle. Työllisten kuluttajien kokema omakohtainen työttömyysuhka oli syyskuussa hieman suurempi kuin elokuussa.

Oma ja Suomen talous

Syyskuussa 29 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 32 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 19 ja 42 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti syyskuussa 22 prosenttia kuluttajista ja 16 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vuosi sitten vastaavat osuudet olivat 23 ja 14 prosenttia.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 15 prosenttia odotti syyskuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, mutta yli puolet, eli 54 prosenttia, arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat elokuussa 12 ja 61 prosenttia ja vuosi sitten 12 ja 58 prosenttia.

Syyskuussa 11 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 22 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Työllisistä 43 prosenttia arvioi uhan pysyneen ennallaan ja 23 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat syyskuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,9 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,3 prosenttia.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 35 prosenttia piti syyskuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vuoden sisällä 16 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 5 prosenttia asunnon. Asuntonsa peruskorjaamista vuoden sisällä suunnitteli 17 prosenttia kotitalouksista.

Säästäminen ja lainanotto

Syyskuussa 56 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 65 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 79 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi syyskuussa kannattavaksi 51 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli vuosi sitten 62 prosenttia. Kotitalouksista 11 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 09/2012 08/2013 09/2013 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 12,3 22,9 -6,5 3,4 5,0 6,3 --
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,6 14,1 2,3 5,1 5,7 4,4 --
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,6 25,3 -27,1 -14,2 -7,0 -3,6 -
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,3 4,6 0,6 3,3 2,6 2,9  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -1,5 27,6 -51,1 -25,2 -27,4 -22,0 --
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) 0,1 7,6 -18,8 -2,4 -5,0 -6,6 --
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 19,1 41,8 -14,2 3,7 3,7 -1,3 --
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 11,4 36,8 -19,6 9,8 7,2 7,8 -
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 17,2 42,0 -47,1 16,7 6,7 4,4 -
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 38,6 52,2 10,9 47,9 48,7 46,3 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä– mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Tutkimuksen perusjoukko ja otos

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu 4,4 miljoonaa 15–84-vuotiasta henkilöä ja heidän 2,6 miljoonaa kotitalouttaan Suomessa. Perusjoukkoa laajennettiin 75–84-vuotiailla tammikuusta 2012 alkaen. Tutkimuksen brutto-otoskoko on kuukausittain 2 350 henkilöä (aiemmin 2 200 henkilöä).

Syyskuussa tutkimuksen vastauskato oli 38,3 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

Perusjoukon laajennuksen eli 75–84-vuotiaiden henkilöiden vastausten arvioidaan heikentäneen kuluttajien luottamusindikaattorin arvoa runsaalla yhdellä yksiköllä tammikuusta 2012 alkaen. Pääasiassa tämä on johtunut yhden osatekijän, kotitalouden säästämismahdollisuuksien saldoluvun laskusta. Perusjoukon laajennus on lisäksi vaikuttanut jonkin verran kodintekniikan omistusta koskeviin tuloksiin.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2013, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tara Junes 09 1734 3503, Pertti Kangassalo 09 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (515,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.9.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. syyskuu 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2013/09/kbar_2013_09_2013-09-27_tie_001_fi.html