Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tuotannon suhdannekuvaaja 2019, marraskuu

Julkaistu: 16.10.2007

Kokonaistuotanto kasvoi elokuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 0,2 prosenttia elokuussa edelliskuukaudesta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetusta sarjasta.

Koska kokonaistuotannon kuukausikuvaajan laskentamenetelmä säilyi ennallaan, kun kansantalouden tilinpidon neljännes- ja vuositilinpidon bruttokansantuotteen (BKT) laskentamenetelmä uudistettiin vuonna 2006, kokonaistuotannon kuukausikuvaajan sarjat eivät enää ole suoraan vertailukelpoisia toimialoittaisen arvonlisän (BKT) kanssa. Ne kuvaavat pikemminkin tuotoksen kehitystä kuin uudistetun tilinpidon arvonlisäyksen kehitystä.

Kokonaistuotannon määrä 2000 - 2007, trendi ja kausitasoitettu sarja

Kokonaistuotannon kk-kuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen (kausitasoitettu ja trendisarja) viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä.

Kokonaistuotanto oli 2,7 prosenttia suurempi kuin vuoden 2006 elokuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 2,7 prosenttia vuoden 2007 elokuussa edellisvuoden elokuuhun verrattuna.

Kokonaistuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

Teollisuustuotanto laski teollisuustuotannon volyymi-indeksin alkuperäisten sarjojen mukaan 0,3 prosenttia vuoden 2006 elokuusta. Koko metalliteollisuuden tuotantomäärät pysyivät edellisvuoden tasollaan, mutta sen alatoimialan elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus laski 2 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto laski myös 2 prosenttia. Energiahuolto pieneni 7 prosenttia, mutta muu tehdasteollisuus, mukaan lukien kemia kasvoi 3 prosenttia vuoden 2006 elokuusta.

Kaupan myyntimäärät lisääntyivät 5 prosenttia. Autokauppa kasvoi 9 prosenttia, tukkukauppa 3 ja vähittäiskauppa 8 prosenttia.

Rakentaminen lisääntyi 3 prosenttia. Alkutuotanto kasvoi 8 prosenttia hakkuiden lisääntyessä 15 prosenttia vuoden 2006 elokuusta. Muiden palvelutoimialojen tuotanto kasvoi 5 prosenttia, mutta liikenne laski vajaan prosentin edellisvuoden vastinkuukaudesta.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen.

Kansantalouden tilinpidossa on uudistettu keväällä 2006 kiinteähintaisen laskennan menetelmiä. Käypähintaiset tuotos ja välituotekäyttö deflatoidaan erikseen, ja kiinteähintainen arvonlisäys saadaan näiden lukujen erotuksena. Samalla siirryttiin kiinteästä perusvuodesta vaihtuvaan perusvuoteen. Kokonaistuotannon kuukausikuvaajan laskennan menetelmä pidettiin ennallaan, joten se kuvaa pikemminkin tuotoksen kehitystä kuin uudistetun tilinpidon arvonlisäyksen kehitystä. Kokonaistuotannon kuukausikuvaajan nopean tuotantoaikataulun takia osa teollisuuden palveluista jää siinä kuvaamatta.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2007, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 16.10.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuotannon suhdannekuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5404. elokuu 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktkk/2007/08/ktkk_2007_08_2007-10-16_tie_001.html