Laatuseloste: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Tietosisältö ja käyttötarkoitus

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi kuvaa kiinteähintaisen tuotoksen muutosta toimialoittain. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi on yksi tärkeimmistä talouden aktiviteetin mittareista. Sen avulla saadaan nopeasti kuva taloudesta ja sen käännepisteistä. Teollisuustuotannon osuus Suomen bruttokansantuotteesta on lähes 30 prosenttia.

1.2 Keskeiset käsitteet ja luokitukset

Tietolähteet

Yrityksiltä ja toimipaikoilta tiedustellaan kuukausittain hyödykkeittäin tuotannon määrä-, arvo-, työtunti-, kulutettu energia tms. tietoja. Osa tiedoista saadaan suoraan mm. keskusjärjestöiltä.

Käytetyt luokitukset

Luokituksina käytetään Euroopan Unionin hyödykeluokitusta, toimialaluokitusta ja käyttötarkoitusluokitusta mahdollisesti sovellettuna Suomen tarpeisiin.

Käytetyt käsitteet

Volyymi-indeksi

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi kuvaa kiinteähintaisen tuotoksen kehitystä. Teollisuustuotannon volyymi-indeksissä on vuodesta 2007 alkaen lisätty sekä arvotietojen että teollisuuteen kuuluvien palveluiden kysymistä. Kysytyt tuotannon arvotiedot deflatoidaan vastaavalla tuottajahintaindeksillä. Arvotietojen osuus vuoden 2008 alussa oli vajaat 50 prosenttia. Yli 50 prosenttia tiedonantajista antaa edelleen kuukausittain tuotannon tms. määrätietoja. Arvo- tai määrätiedoista lasketaan ensin toimipaikan indeksi. Saadut tarkimman toimialatason (TOL 5-numerotaso) indeksit painotetaan uusimmilla (vuonna 2008 vuoden 2006) toimialoittaisilla jalostusarvoilla.

Hintaindeksit

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin toimipaikoittaiset arvotiedot deflatoidaan eli tehdään kiinteähintaisiksi käyttäen teollisuuden tuottajahintaindeksiä.

1.3 Lait ja asetukset

Tilaston tuottaminen perustuu Euroopan Unionin asetukseen lyhyen aikavälin tilastoista (1165/1998) ja tilastolakiin (280/2004) Tilastossa käytetään mm. seuraavia luokituksia: Toimialaluokitus http://tilastokeskus.fi/til/tol2008.html, ja hyödykeluokitus (Prodcom). Tiedonantajilta kerätään vain ne välttämättömät tiedot, joita ei saada muualta. Tietoja julkaistaessa otetaan huomioon tietojen luottamuksellisuus; tuloksista ei voi päätellä yksittäisen yrityksen tietoja tai kehitystä. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi kuuluu ns. herkkiin tilastoihin, joita saa käsitellä vain erikseen nimetyt henkilöt. Teollisuustuotannon volyymi-indeksin tietoja ei saa antaa ennen tilaston julkistamista.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Perusjoukko

Perushavaintoyksikkönä on yritys tai toimipaikka. Tiedustelun pohjana on yritysrekisteri. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi perustuu noin 1000 toimipaikan otokseen, jota täydennetään vuosittain. Otokseen on valittu toimialojensa suurimpia (esim. bruttoarvolla mitaten) toimipaikkoja. Tiedustelu koskee kaivostoimintaa ja louhintaa, tehdasteollisuutta ja energia- ja vesihuoltoa harjoittavia Suomessa toimivia toimipaikkoja.

Tilaston peittävyys on koko teollisuuden tasolla tuotannon bruttoarvolla mitattuna reilut 60 prosenttia. (Perustuu menetelmäselosteen taulukkoon) Toimialaluokituksen 2-numerotasolla peittävyys vaihtelee 30 ja runsaan 90 prosentin välillä.

Laskenta

Kuukausittainen volyymi-indeksi lasketaan tuotannon arvojen, määrien tms. painotettuna aritmeettisena keskiarvona. Jokaiselle toimipaikalle lasketaan volyymi-indeksi, jossa painoina käytetään toimipaikoittaisia vuosituotannon arvotietoja. Toimipaikan arvo, määrä- tms. tiedot jaetaan edellisvuoden keskiarvolla ja kerrotaan vastaavan nimikkeen edellisen vuoden arvolla. Kun kaikki samaan toimialaan kuuluvat toimipaikoittaiset indeksit painotetaan yhteen arvotiedoilla, saadaan toimialaluokituksen 5-numerotason indeksi. Tämän jälkeen tarkimman toimialatason indeksit painotetaan uusimmilla saatavilla olevilla jalostusarvoilla ylemmille toimialatasoille.

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi on ns. ketjuindeksi, jossa toimialoittaisia ja toimipaikoittaisia painoja muutetaan vuosittain. Yhteys perusvuoteen (vuosi 2000) saadaan kertomalla edellisen vuoden indeksipisteluvut muutosprosentilla.

Käytetyt työpäiväkorjaus- ja kausitasoitusmenetelmät

Volyymi-indeksistä lasketaan alkuperäinen toimialoittainen sarja. Volyymi-indeksin työpäiväkorjaus ja kausitasoitus toteutetaan mallipohjaisesti. Euroopan Unionin tilastovirasto (Eurostat) suosittelee mallipohjaista kausitasoitusta ja vaihtoehtoisia mallipohjaisia menetelmiä: X11-tai X12-ARIMA tai TRAMO/SEATS. Teollisuuden volyymi-indeksin laskennassa sovelletaan TRAMO/SEATS menetelmää.

Tilastokeskus tuottaa indeksitietoja alkuperäisenä, työpäiväkorjattuna, kausitasoitettuina ja trendisarjoina. Kausitasoitus on laskennallinen menetelmä, jonka avulla pyritään poistamaan työpäiväkorjatuista sarjoista säännöllisenä toistuva kausivaihtelu. Trendisarjasta on poistettu myös epäsäännöllinen vaihtelu. Trendisarjaan voi rakennemuutostapauksissa tulla tasonmuutos.

 

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tilastolla mitataan teollisuustuotannon suhteellista muutosta verrattuna tiettyyn perus- tai vertailuajankohtaan.

Määrätietoja kysyttäessä tuotteisiin sisältyvät laadunmuutokset jäävät huomioimatta. Mikäli oletetaan, että tuotteisiin sisältyvät ominaisuudet paranevat ajassa, määriin pohjautuva teollisuustuotannon mittari voi aliarvioida talouden kehitystä.

Ennakkotiedot voivat muuttua joko puuttuvien tietojen saapuessa tai tiedonantajat voivat korjata aikaisempien kuukausien tietoja. Virheet ovat kuitenkin satunnaisia. Lisäksi osa tiedoista ei ole käytettävissä teollisuustuotannon volyymi-indeksin julkaisuaikataulussa, jolloin nämä tiedot joudutaan estimoimaan.

Lisäksi otokseen perustuvaa kuukausivolyymi-indeksi täsmäytetään vuosittain laskettavaan ns. lopulliseen vuosivolyymi-indeksiin. Vuositäsmäytys tehdään vuosivolyymi-indeksin valmistuttua noin vuosi tilastoitavan vuoden jälkeen (vuoden 2006 vuosivolyymi-indeksi laskettiin vuoden 2007 syksyllä). Vuosivolyymi-indeksillä korjatut kuukausittaiset luvut otetaan tilastoon tammikuun julkaisun yhteydessä (helmikuun viimeisenä arkipäivänä). Tässä yhteydessä myös tilaston jalostusarvotiedot päivitetään uusimmilla tiedoilla (vuonna 2008 käytetään vuoden 2006 jalostusarvotietoja). Vuosivolyymi-indeksin laskenta perustuu teollisuuden hyödyketilaston ns. kokonaisaineistoon (noin 5000 toimipaikkaa). Lopullisen vuosivolyymi-indeksin ja ennakollisen kuukausi-indeksin tarkentuminen on kokoteollisuuden tasolla (TOL CDE) on 2000-luvulla vaihdellut + 0,2 - + 2,6 prosenttiyksikköä. Ennakollinen volyymi-indeksi on aliarvioinut kehitystä.

Tilaston luotettavuuteen voi vaikuttaa myös teollisuuden rakenteelliset muutokset. Tällaisia ovat esimerkiksi uudet tai toimialaa vaihtavat yritykset tai toimipaikat. Lisäksi toimipaikkojen lakkautukset voivat vaikuttaa tilaston laatuun. Näitä vaikutuksia pyritään vähentämään vuosittain tehtävällä otoksen tarkastamisella ja tarvittaessa toimipaikkojen painoja muuttamalla. Tässä yhteydessä tarkistetaan ja tehdään tarvittavat muutokset ja otetaan uusia yrityksiä tai toimipaikkoja tarpeen mukaan.

Luokituksissa tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa ajalliseen vertailtavuuteen.

 

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tilasto julkaistaan tiedustelukuukautta seuraavan kuukauden viimeisenä arkipäivänä. Tilaston mittausjakso on kuukausi.

Teollisuustuotannon volyymi-indeksiin tehdään suurempia toimialoittaisiin pistelukuihin ja muutosprosentteihin vaikuttavia tarkistuksia kaksi kertaa vuodessa. Tammikuun julkaisun yhteydessä tehdään vuosivolyymi-indeksi täsmäytys ja jalostusarvopainojen vaihto. Kesäkuun julkaisun yhteydessä tehdään toimipaikoittaisten nimikekohtaisten arvopainojen vaihto edellisen vuoden painoihin.

Lisäksi osa tiedoista ei ole tilaston käytettävissä riittävän ajoissa. Näitä tarkistuksia tehdään huhtikuun ja lokakuun viimeisenä arkipäivänä julkaistavissa volyymi-indekseissä.

Kausitasoitusmenetelmästä johtuen edellisten kuukausien kausitasoitetut luvut voivat muuttua, vaikka alkuperäiset luvut eivät tarkentuisi.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tiedote

Teollisuustuotannon volyymi-indeksistä julkaistaan tiedote internetissä Tilastokeskuksen kotisivulla. Tiedote ilmestyy aina kuukauden viimeisenä arkipäivänä kello 9.00.

Painojulkaisu

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin tiedot (paperi-julkaisu) julkaistaan SVT-sarjassa (Suomen virallinen tilasto), teollisuus osiossa. Julkaisun voi tilata Tilastokeskuksen julkaisumyynnistä, puh. 09-1734 2011 tai tilastotorilta http://tilastokeskus.fi/tup/tilastotori.html kautta. Teollisuustuotannon volyymi-indeksistä tehdään myös pdf-julkaisu. Pdf-julkaisu on saatavilla heti julkaisupäivän aamuna.

Ohessa teollisuustuotannon volyymi-indeksin julkaisutoimialat ja jalostusarvo-osuudet. Toimialoittaisina painoina käytetään vuonna 2008 vuoden 2006 jalostusarvoja.

 

Internetjulkaisu

Tietoja julkaistaan myös Tilastokeskuksen kotisivulla, Euroopan Unionin tilastovirasto (Eurostat) julkaisee maittaisia tietoja omilla internet-sivuillaan. Toimialoittaiset sarjat julkaistaan myös Tilastokeskuksen tilastotietojen itsepalvelujärjestelmässä PX-Web-tietokannasta (http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__teo__ttvi/?tablelist=true). Edellä mainitut palvelut ovat maksuttomia. Tietoja on saatavilla myös maksullisesta Astika-aikasarjatietokannasta.

Erityisselvitykset asiakkaiden toimeksiannosta

Eräiltä päätoimialoilta on saatavilla kuukausittaisia indeksipistelukuja vuodesta 1950. Vuodesta 1990 alkaen on saatavana nykyisen toimialaluokituksen mukaisia indeksipistelukuja ja muutosprosentteja. Vuosittaisia pistelukuja on saatavilla päätoimialoista vuodesta 1925 alkaen. Maksullisia erityisselvityksiä voi tiedustella volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi osoitteesta tai Tilastokeskuksen vaihteesta (09-17341).

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Teollisuustuotannon kuukausivolyymi-indeksiä on tuotettu vuodesta 1950 alkaen. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi on tehty ajallisesti mahdollisimman vertailukelpoiseksi.


Päivitetty 30.5.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. 2008, Laatuseloste: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttvi/2008/ttvi_2008_2008-05-30_laa_001.html