Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, helmikuu

Julkaistu: 27.5.2015

Huhtikuun työttömyysaste 10,3 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2015 huhtikuussa 280 000, mikä oli 39 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 10,3 prosenttia, kun se edellisvuoden huhtikuussa oli 9,0 prosenttia. Työllisiä oli 19 000 vähemmän kuin edellisvuoden huhtikuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia oli 14 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2005/04–2015/04, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2005/04–2015/04, 15–74-vuotiaat

Työllisiä oli vuoden 2015 huhtikuussa 2 429 000 (virhemarginaali ±33 000), mikä oli 19 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli suunnilleen saman verran ja naisia 21 000 vähemmän kuin vuoden 2014 huhtikuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli huhtikuussa 67,7 prosenttia, mikä oli 0,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste pysyi ennallaan 67,6 prosentissa ja naisten työllisyysaste laski 1,1 prosenttiyksikköä 67,9 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,1 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2015 huhtikuussa 280 000 (virhemarginaali ±20 000), mikä oli 39 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 155 000 ja naisia 125 000 henkeä. Työttömien naisten määrä kasvoi 26 000 ja miesten 13 000.

Työttömyysaste oli huhtikuussa 10,3 prosenttia eli 1,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 11,1 ja naisten 9,5 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 9,6 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli huhtikuussa yhteensä 646 000. Heistä työllisiä oli 233 000 ja työttömiä 93 000. Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät) oli näin ollen 326 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli huhtikuussa 28,6 prosenttia, mikä oli 3,0 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 22,8 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 14,4 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2015 huhtikuussa 1 391 000 henkeä eli 14 000 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 123 000, mikä oli 7 000 enemmän vuoden 2014 huhtikuuhun verrattuna.

Työllisyyden muutokset 2014/04–2015/04 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2014/04 2015/04 2014/04 - 2015/04
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 094 4 099 0,1
Työvoima yhteensä 2 689 2 708 0,7
Työlliset 2 448 2 429 –0,8
– palkansaajat 2 093 2 053 –1,9
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 355 375 5,7
Työttömät 241 280 16,2
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 405 1 391 –1,0
– piilotyöttömät  115 123 6,4
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 68,3 67,7 –0,5
Työttömyysaste 9,0 10,3 1,4
Työvoimaosuus 65,7 66,1 0,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli huhtikuun 2015 lopussa kaikkiaan 339 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 31 000 suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden huhtikuusta kaikkien ELY-keskusten alueella; eniten Uudellamaalla (15 %), Pohjois-Savossa (14 %), Pohjanmaalla (12 %) ja Etelä-Pohjanmaalla (12 %). Huhtikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 28 000, mikä oli 2 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli huhtikuun lopussa yhteensä 129 000 henkilöä, mikä oli 1 000 vähemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Palveluiden piirissä oli 4,8 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 42 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 5 000 suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin huhtikuussa 44 000 uutta avointa työpaikkaa eli sama määrä kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

Muutokset 2014/04–2015/04 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2014/04 2015/04 2014/04 - 2015/04
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 1) 307 339 10,2
– yli vuoden työttömänä olleet 87 104 19,8
Palveluissa yhteensä 130 129 –0,5
– työllistetyt 38 33 –13,4
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 32 27 –13,3
– työharjoittelussa, työ- ja koulutuskokeilussa 13 13 –0,8
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 47 55 18,0
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 43 44 0,6
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
1) Vuoden 2013 alusta voimaan tullut lakimuutos sekä 1.7. tapahtunut lomautusmenettelyn muutos lisäävät jonkin verran työttömien työnhakijoiden lukumäärää.

Linkit: Lakimuutos 1.1.2013
Lomautusmenettelyn muutos 1.7.2013

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2015, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (426,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.5.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. huhtikuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/04/tyti_2015_04_2015-05-27_tie_001_fi.html