Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät
  • Tämä juttu on arkistoitua sisältöä, joka tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

Vakavia loukkaantumisia jää virallisen Tieliikenne­onnettomuus­tilaston ulkopuolelle

25.1.2017
Twitterissä: @MattiJKokkonen

Pyöräilijöille ja mopoilijoille sattuneet tapaturmat ovat tyypillisiä onnettomuuksia, joita ei ilmoiteta poliisille.

Tilastokeskuksen julkaisema virallinen Tieliikenne­onnettomuus­tilasto sisältää tietoja tieliikenne­onnettomuuksissa kuolleista ja loukkaantuneista. Tilastovuodesta 2014 lähtien tilastossa on mukana myös tieto vakavasti loukkaantuneista.

Onnettomuuden osallisia tarkastellaan esimerkiksi alueittain, tienkäyttäjittäin ja eri olosuhteittain. Tiedot kuolleista ja loukkaantuneista perustuvat pääosin Poliisilta saatuihin tietoihin. Loukkaantumisen vakavuuden määrittelyssä käytetään Terveyden ja hyvinvoinnin­laitoksen hoito­ilmoitus­rekisterin aineistoa yhdistettynä tieliikenne­onnettomuus­aineistoon.

Yhdistetystä aineistosta luodaan onnettomuus-hoitoketjuja ja hoitoketjuista kerättyjen diagnoosit muunnetaan vakavuus­luokitukseen[1]. Yhdistämisen ja ketjutuksen säännöt noudattavat vuonna 2014 julkaistun Vaakku-tutkimuksen periaatteita.

Kuolleiden, loukkaantuneiden ja vakavasti loukkaantuneiden tilastointi edellyttää aina onnettomuudesta poliisille tehdyn ilmoituksen saamista tilaston tekoa varten. Ilmoituksesta selviävät tiedot onnettomuuden olosuhteista, tapahtumahetkestä, tapahtumapaikasta ja onnettomuuden osallisista.

Liikenneturvallisuutta koskevien tutkimusten perusteella tiedetään, että kaikkia tieliikenteessä tapahtuneita onnettomuuksia ei kuitenkaan ilmoiteta poliisille ja ne eivät päädy viralliseen tilastoon. Suurin osa polkupyörä-, mopo- ja moottoripyörä­tapaturmista tapahtuu yksin ilman toista osapuolta[2], jolloin ei jää selvitettäviä syyllisyys­kysymyksiä.

Ilmoittamattomat onnettomuudet jäävät tilaston ulkopuolelle

Ilmoittamattomat onnettomuudet ja niissä tapahtuneet loukkaantumiset jäävät virallisen tieliikenne­onnettomuus­tilaston ulkopuolelle. Näiden joukossa on myös vakavia loukkaantumisia[3].

Pyöräilijöille ja mopoilijoille sattuneet tapaturmat ovat tyypillisiä raportoimattomia onnettomuuksia.

Virallisen Tieliikenneonnettomuustilaston ulkopuolelle jääviä loukkaantumisia ja niiden määrää voidaan tarkastella esimerkiksi liikenne­tapaturmista haettujen vakuutus­korvausten, kysely­tutkimuksen[4] tai hoitoilmoitus­rekisterin tietojen perusteella. Tässä artikkelissa on keskitytty virallisen tilaston ulkopuolelle jääviin vakavasti loukkaantuneisiin ja niiden määrän määrittämiseen on käytetty Hoitoilmoitus­rekisterin tietoja.

Tehdyn tarkastelun perusteella virallisen tilaston ulkopuolelle jää noin 400 vakavaa loukkaantumista vuosittain. Vertailun vuoksi virallisessa tieliikenne­onnettomuus­tilastossa raportoitiin 477 vakavaa loukkaantumista vuonna 2015. Näistä 219 eli valtaosa loukkaantui vakavasti henkilöautossa.

Tilaston ulkopuolelle jäävissä vakavasti loukkaantuneissa polkupyöräilijät olivat selvästi suurin ryhmä sekä vuonna 2014 että vuonna 2015. Polkupyörä­tapaturmissa loukkaantui vakavasti 240 henkilöä vuonna 2014 ja 222 henkilöä vuonna 2015. Vuonna 2014 toiseksi eniten vakavasti loukkaantuneita oli henkilöauto­tapaturmissa ja vuonna 2015 mopoilijan tai moottori­pyöräilijän tapaturmissa. Vähiten vakavia loukkaantumisia oli kuorma- ja linja-autojen tapaturmissa.

Taulukko 1. Hoitoilmoitusaineiston mukaan vakavasti loukkaantuneet tienkäyttäjittäin

Taulukko 1. Hoitoilmoitusaineiston mukaan vakavasti loukkaantuneet tienkäyttäjittäin. Lähteet: THL:n hoitoilmoitusrekisteri ja Tilastokeskus, tieliikenneonnettomuustilasto

Lähteet: Tilastokeskus, tieliikenneonnettomuustilasto; THL, hoitoilmoitusrekisteri

Alueellisesti tarkasteltuna vuosina 2014 ja 2015 eniten vakavia loukkaantumisia sattui Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Kolmanneksi eniten vakavia loukkaantumisia oli Pirkanmaalla. Ahvenmaan maakunnassa ja Kainuun maakunnassa oli vähiten vakavia loukkaantumisia.

Taulukko 2. Hoitoilmoitusrekisterin mukaan vakavasti loukkaantuneet alueittain

Taulukko 2. Hoitoilmoitusaineiston mukaan vakavasti loukkaantuneet alueittain. Lähteet: Tilastokeskus, tieliikenneonnettomuustilasto; THL, hoitoilmoitusrekisteri

Lähteet: Tilastokeskus, tieliikenneonnettomuustilasto; THL, hoitoilmoitusrekisteri

Hoitoilmoitusrekisteri ei sisällä tietoa onnettomuuden tapahtumahetkestä, ainoastaan tiedon hoidon aloitushetkestä ja käyntityypistä riippuen myös kestosta. Tarkastelussa on haluttu välttää virallisen tilaston kanssa päällekkäisten vakavien loukkaantumisten tilastointi.

Hoitoilmoitusrekisteristä onkin otettu huomioon hoitojaksot vain niiden henkilöiden osalta, jotka eivät sisälly tieliikenne­onnettomuus­tilaston aineistoon.

Kultakin henkilöltä on huomioitu ensimmäinen liikenne­onnettomuuteen viittaava käynti tai hoitojakso[5], johon henkilö on saapunut hoidettavaksi äkillisen hoidontarpeen vuoksi ilman ennalta varattua aikaa tai erillistä sopimusta. Tämän hoitokäynnin tai -jakson diagnoosin perusteella on määritelty loukkaantumisen vakavuus.

Tienkäyttäjäryhmä on määritetty hoitoilmoitus­rekisteriin merkityn ulkoisen syyn perusteella. Alueellisesti vakavat loukkaantumiset on luokiteltu hoitolaitoksen mukaan, joten vakava loukkaantuminen voi olla diagnosoitu ja hoidettu eri maakunnan sairaalassa kuin onnettomuus on sattunut.

Artikkelissa tehty tarkastelu tukee aiheesta aikaisemmin tehtyjen tutkimusten tuloksia ja antaa päivitetyn kuvan Tieliikenne­onnettomuus­tilaston ulkopuolelle jäävistä vakavasti loukkaantuneista. Tarkastelu antaa myös rajoituksistaan huolimatta mahdollisuuden laskea Tieliikenne­onnettomuuksissa vakavasti loukkaantuneiden kokonaismäärä ja seurata sen vuosittaista kehitystä.

Kirjoittaja on yliaktuaari ja tieliikenneonnettomuustilaston tiiminvetäjä Tilastokeskuksessa.

 

 

[1] Vakavasti loukkaantuneella henkilöllä tarkoitetaan tieliikenne­onnettomuudessa osallisena ollutta henkilöä, joka on AIS-vakavuus­luokituksen (AAAM, Association for the Advancement of Automotive Medicine) mukaisesti luokiteltu vakavasti loukkaantuneeksi.

[2] Airaksinen Noora: Pyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moottori­pyöräilijöiden liikenne-tapaturmat – erikois­sairaanhoitoon johtaneet tapaturmat Pohjois-Kymenlaaksossa (POMO), Liikenne- ja viestintäministeriön LINTU-tutkimusohjelman julkaisuja 4/2008, Helsinki.

[3] Airaksinen Noora, Kokkonen Matti: Tieliikenteessä vakavasti loukkaantuneiden määrän arviointi VAAKKU Trafin tutkimuksia 10/2014, Helsinki

[4] Kautiala Christel, Seimelä Katja: Tieliikenteen onnettomuus­rekistereiden peittävyys-tutkimus (PEITTO). LINTU-tutkimusohjelman julkaisuja 7/2012, Helsinki.

[5] Hoitoilmoitusrekisteriin merkitty ulkoinen syy viittaa liikenne­onnettomuuteen.

 

Lue samasta aiheesta:

Artikkeli
13.11.2019
Matti Kokkonen, Juha-Pekka Konttinen, Eetu Toivanen

Kansainväliset tutkimustulokset paljastavat, että laudat häviävät ympäristöystävällisyydessä esimerkiksi bussille, silloin kun se on täynnä matkustajia. Sähköpotkulautojen käyttäjille tapahtuneet onnettomuudet puhuttavat myös Suomessa. Tieliikenneonnettomuustilastoihin ne eivät toistaiseksi vielä päädy. 

Artikkeli
16.12.2014
Matti Kokkonen

Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan tutkimusjaostolta on juuri valmistunut tutkimus vuosien 2010 ja 2011 tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneista.Tutkimus valmistui yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa ja se linjaa myös tilastoinnin kehittämisen suuntaviivoja. EU suosittaa, että kaikki jäsenmaat raportoisivat vakavasti loukkaantuneiden määrän vuodesta 2014 lähtien.

Artikkeli
17.6.2014
Mari Niemi

Tilastokeskus avaa tieliikenne­onnettomuuksien paikkatietoaineistoa veloituksetta avoimeen käyttöön. Esimerkiksi koululaisten vanhemmat voivat jatkossa tarkastella henkilövahinkoon johtaneiden tieliikenne­onnettomuuksien määriä kartalla ja koulujen alkaessa arvioida eri reittien turvallisuutta.

tk-icons