Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät

Taloudessa käänne näkyvissä?

14.12.2018
Twitterissä: @MoilanenReetta
Kuva: shutterstock

Suhdannetilannetta seurataan nyt silmä kovana etsien merkkejä käänteestä. Ekonomisteilla on tahosta riippuen erilainen käsitys siitä, miten hyvänä talous­kasvu vielä jatkuu. Mitä kertovat yritysten tilanteesta liikevaihto­kuvaajat?

Yritysten liikevaihto on kasvanut niin teollisuuden, kaupan, palveluiden kuin rakentamisenkin alalla lähes yhtä­jaksoisesti vuoden 2016 alusta alkaen.

Päätoimialoista voimakkaimmin on kasvanut rakentaminen, jonka kasvua on kannatellut erityisesti talon­rakentamisen buumi. (Kuvio 1)

Teollisuudessa liikevaihto on paisunut eniten kemian­teollisuudessa ja metsä­teollisuudessa, mutta myös metalli­teollisuudessa on päästy plussan puolelle.

Palvelualoilla eniten nousua löytyy niin työllistämis­toiminnasta, matka­toimistoista kuin vuokraus- ja leasing­toiminnasta sekä tutkimuksesta ja kehittämisestä. Palvelu­alojen toimi­aloista suurin eli kuljetus ja varastointi kasvaa myös teollisuuden ja rakentamisen nousun siivittämänä.

Päätoimialoista maltillisinta myynnin kehitys on ollut kaupassa, jossa vähittäis­kauppa on yltänyt viime kuukausina noin kolmen prosentin nousuun.

Kuvio 1. Päätoimialojen liikevaihto­kuvaajien trendi­sarjat, 2015=100
Kuvio 1. Päätoimialojen liikevaihto¬kuvaajien trendi¬sarjat, 2015=100 Lähde: Tilastokeskus, Toimi¬aloittaiset liikevaihto¬kuvaajat.
Lähde: Tilastokeskus, Toimi­aloittaiset liikevaihto­kuvaajat.

Liikevaihtokuvaajien indeksipiste­lukuihin on puristettu kaikkiaan noin 290 000 yrityksen tuoreimmat liikevaihto­tiedot. Lukuja dominoi tietysti suurimpien yritysten kehitys, joten on mielen­kiintoista tutkia tarkemmin muitakin syitä kasvun takana.

Liikevaihtokuvaajien tiedoista kasvu pystytään pilkkomaan haluttuihin luokkiin: esimerkiksi suuriin ja pieniin työllistäjiin, ulkomaan­kauppaa käyviin ja koti­markkinoilla toimiviin sekä eri-ikäisiin yrityksiin.

Suuret teollisuus­yritykset edelleen kasvussa, osa pienistä jo miinuksella

Teollisuudessa suurimpaan liike­vaihdon kasvuun yltävät edelleen suuret, vähintään 250 henkilöä työllistävät yritykset.

Kasvua on myös kaikissa muissa kokoluokissa, vaikkakin 10–49 henkeä työllistävien yritysten liike­vaihdon kasvu onkin selvästi hidastunut viimeisimmillä neljänneksillä.

Suurten yritysten kasvu syntyy niin metsä- ja kemian­teollisuudessa kuin metalli­teollisuudenkin yrityksissä.  Vuoden 2018 ensimmäiseltä neljännekseltä alkaen ovat kuitenkin pienten metalli- sekä sähkö- ja elektroniikka­yritysten liike­vaihdot kääntyneet laskuun.

Kaupan puolella eniten liike­vaihtoaan ovat viimeisillä neljänneksillä kasvattaneet alle 49 henkilöä työllistävät yritykset ja palveluissa 10–49 henkilöä työllistävät firmat. (Taulukko 1)

Taulukko 1. Teollisuuden erikokoisten yritysten liikevaihdon neljännesvuosittaiset muutosprosentit
  2017/1 2017/2 2017/3 2017/4 2018/1 2018/2 2018/3
Alle 10 työllistävät 6,4 1,4 3,7 5,4 0,3 -1,5 0,3
10 – 49 työllistävät 14,7 11,7 10,2 11,6 3,5 2,3 1,3
50 – 249 työllistävät 8,4 2,1 3,5 6,6 1,2 4,5 3,7
Vähintään 250 työllistävät 13,6 8,2 5,5 5,8 7,6 6,4 10,4

Lähde: Tilastokeskus, Kasvu­katsaus.

Vienti vetää yhä teollisuuden toimi­aloja kasvuun

Ulkomaankauppaa harjoittavien teollisuus­yritysten liike­vaihdon kasvu on hidastunut vuoden 2017 alku­puoliskoon verrattuna, mutta neljännes­vuosikasvu jatkui vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä edelleen hyvässä 8 prosentin tuntumassa. (Kuvio 2)

Kuvio 2. Ulkomaankauppaa harjoittavien ja koti­maassa toimivien teollisuus­yritysten neljännes­vuosikasvu, %
Kuvio 2. Ulkomaankauppaa harjoittavien ja koti¬maassa toimivien teollisuus¬yritysten neljännes¬vuosikasvu, % Lähde: Tilastokeskus, Kasvu¬katsaus.
Lähde: Tilastokeskus, Kasvu­katsaus.

Myös ainoastaan koti­maassa toimivien teollisuus­yritysten liike­vaihto on edelleen mukavassa nousussa, ja kasvu jopa kiihtyi alku­vuoteen verrattuna.

Ulkomaankauppaa harjoittavat yritykset ylsivät metsä­teollisuudessa viimeisimmällä neljänneksellä 7,5 prosentin kasvuun, kemian­teollisuudessa 16,8 prosentin ja metalli­teollisuudessa 6,7 prosentin kasvuun edellis­vuoden vastaavaan ajan­jaksoon verrattuna.

Elintarviketeollisuudessa koti­markkinoilla toimivien yritysten liike­vaihdon kasvu oli puolestaan ulkomaan­kauppaa harjoittavia yrityksiä nopeampaa.

Sen sijaan tekstiili­teollisuudessa ulkomaan­kauppaa käyvillä yrityksillä liike­vaihto kääntyi toisella neljänneksellä laskuun, kun taas kotimaan markkinoilla toimivien yritysten liike­vaihto vielä kasvoi.

Uusien yritysten kasvu vauhdikasta

Liikevaihdon viimeaikaisen kehityksen kannalta suurin ero näkyy eri-ikäisten yritysten kasvu­vauhdissa. (Taulukko 2)

Alle viisi vuotta toimineiden teollisuus­yritysten liike­vaihto kasvoi viimeisillä neljänneksillä 47–59 prosentin välillä.

Palvelualojenkin nuoret yritykset ylsivät yli 36 prosentin liike­vaihdon kasvuun, kaupassa neljännes­vuosikasvut vaihtelivat 16–61 prosentin välillä ja rakentamisessa yllettiin noin 45 prosentin kasvuun.

Kaiken kaikkiaan viisi vuotta ja sitä vanhempien yritysten kasvu jäi alku­vuoden neljänneksillä kaikkiaan noin 4 prosentin tuntumaan.

Taulukko 2. Eri-ikäisten yritysten liikevaihdon kasvu toimi­aloittain.
Toimiala Ikä 2017/1 2017/2 2017/3 2017/4 2018/1 2018/2 2018/3
Teol­lisuus Alle 5 vuotta toimineet 74,1 51,9 59,5 63,4 58,6 47 59,2
5 vuotta ja kauemmin toimineet 11,9 6,6 5 6 5,3 4,9 7,1
Kauppa Alle 5 vuotta toimineet 93,9 81,5 129 118,4 61,4 52 16
5 vuotta ja kauemmin toimineet 5 0,8 2,7 1,4 2,6 3,7 2,6
Raken­taminen Alle 5 vuotta toimineet 50,5 39,2 42,2 35,9 45,7 42,8 45,4
5 vuotta ja kauemmin toimineet 13,6 2,5 4 4,6 0,2 3,4 4,8
Palvelut Alle 5 vuotta toimineet 50,6 42,9 39,3 38,3 37,1 38,5 36,2
5 vuotta ja kauemmin toimineet 4,2 3,3 3,9 3,7 2,4 3,1 2,8

Lähde: Tilastokeskus, Kasvu­katsaus.

Nuorten yritysten kasvu­lukuja tarkasteltaessa täytyy kuitenkin muistaa, että ensimmäiset vuodet ovat liike­toiminnan käynnistely­vaihetta, jolloin kasvu on luonnollisesti voimakasta.

Lisäksi nuorten yritysten osuus toimi­alan yrityksistä on melko alhainen: esimerkiksi teollisuudessa noin 17 prosenttia ja palveluissakin noin 25 prosenttia. Näin ollen niiden merkitys koko toimi­alan kasvun muodostuksesta jää melko pieneksi.

Mitä loppuvuosi tuo tullessaan?

Liikevaihtokuvaajien perusteella kuluvan vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana yrityksillä sujui vielä hyvin. Kasvua tapahtuu lähes kaikilla toimi­aloilla, teollisuus­yritysten vienti vetää edelleen ja kaiken ikäiset yritykset porskuttavat kasvu-uralla.

Nähtäväksi kuitenkin jää, alkaako pienten metalli­teollisuuden yritysten tauti levitä muillakin toimi­aloilla ja liike­vaihdot kääntyä laajemminkin laskuun.

Tuoreimmat teollisuus­tuotannon luvut loka­kuulta kertovat teollisuuden kasvun hidastuneen prosentin tuntumaan edellis­vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Tuotannon vetivät laskuun erityisesti kaivos­toiminnan ja louhinnan sekä metalli­teollisuuden yritykset.

Samaan aikaan kuitenkin teollisuuden yritykset saivat uusia tilauksia vuoden takaista enemmän kaikilla toimi­aloilla. Kasvun jatkumisen ratkaisee se, miten tilaukset realisoituvat tuotanto­määriksi loppu­vuoden aikana.

Kirjoitus perustuu Tilasto­keskuksen Toimi­aloittaisen yritystieto­palvelun Kasvu­katsaukseen, joka kuvaa teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palvelu­alojen eri toimi­alojen liike­vaihdon ja palkka­summan kehityksen taustoja.

Kirjoittaja on kehittämis­päällikkö Tilasto­keskuksen yritys­tilastot -yksikössä.

Lue samasta aiheesta:

Artikkeli
17.10.2023
Harri Kananoja, Martti Korhonen, Tapio Kuusisto, Kristiina Nieminen, Katri Soinne

Viime vuosien inflaatio, korkojen nousu ja asuntomarkkinoiden myllerrys ovat koetelleet erilaisia kotitalouksia kovin eri tavoin. Tiukimmilla ovat olleet perheet, joilla on mittava vaihtuvakorkoinen asuntolaina ja huomattavat välttämättömät kulut. Tilastokeskuksen asiantuntijat kurkistavat kolmen esimerkkiperheen elämään.

Blogi
18.9.2023
Reetta Karinluoma, Nata Kivari, Tapio Kuusisto

Suomen talouden kokonaiskuva on kaksijakoinen. Rakentamisen ja teollisuuden hiipuminen ja korkojen nousu synkentävät näkymiä. Valoa luovat energiainvestoinnit ja edelleen hyvä työllisyys­tilanne. Kotitalouksien velkaantumisaste on kääntynyt laskuun.

Blogi
2.5.2023
Tapio Kuusisto

Talouden keskeiset mittarit näyttävät isoja ja risti­riitaisiltakin vaikuttavia muutoksia. Tilastojen päälinja lienee oikea, mutta lukuihin voi laskennan tarkentuessa tulla revisioitakin, kun talouden rakenteessa on tapahtunut muutoksia. Tarkentumisten suuntaa ei pysty ennakoimaan, se vaihtelee eri vuosien välillä.  

Artikkeli
20.12.2022
Tuomas Kaariaho, Heidi Pirtonen

Suomen siirtymä kohti kiertotaloutta edistyy mutta hitaasti, kertoo kiertotalousindikaattorien tarjoamiin tietoihin perustuva katsaus. Kotimainen materiaalien kulutus on silti Suomessa yhä korkeampi kuin 2010-luvulla, kierrätysasteemme on alle EU-keskiarvon ja materiaalien kiertotalousasteen kehitys matelee. Toisaalta yritystasolla kehitys on ollut myönteinen, ja esimerkiksi ekoinnovaatioiden määrässä Suomi on Euroopan huippua.

tk-icons