Sukupolvien väliset palkkaerot ovat vähäisiä

  1. Kolme erilaista sukupolvea
  2. Lama-ajan sukupolvi on niukasti parhaiten palkattu
  3. Vaatimuksena yhä korkeampi koulutus
  4. Nuorten palkkataso on heikentynyt
  5. Uudelta sukupolvelta vaaditaan korkeampi koulutus mutta tarjolla on pienempi palkka

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Lama-ajan sukupolvi on niukasti parhaiten palkattu

Verrattaessa eri sukupolvien ansioita vuonna 2010 huomataan, että 90-luvun kasvattien palkkataso on paljon kahden muun sukupolven palkkatasoa alempi. Tämä johtuu enimmäkseen siitä, että kyseisen sukupolven edustajat ovat varsin nuoria ja osalla on vielä ammattiin tähtäävät opinnot suorittamatta. Työssä siis käydään opiskelujen ohella, eikä työ vastaa vaativuudeltaan tai palkkatasoltaan lopullisia työtehtäviä.

Lama-ajan sukupolvi parhaassa työiässä olevana on sukupolvista niukasti parhaiten palkattu. On hyvä kuitenkin huomata, että myös suuriin ikäluokkiin kuuluvien keskipalkka on keskimääräistä palkkatasoa korkeampi. Näiden kahden sukupolven ansiotulot ovat hyvin lähellä toisiaan.

Tulokset ovat odotettuja ja yhdenmukaisia sen palkkatilastoista tehdyn havainnon kanssa, että palkkataso ei keskimäärin kohoa ikäluokissa mainittavasti 40 ikävuoden jälkeen. 90-luvun kasvateilla on siis vielä ansioiden nousua odotettavissa mm. tehtävien vaatimusten kasvun myötä, kun taas vanhemmilla sukupolvilla palkkatason huippu on jo yleensä saavutettu.

Ammattiluokittaisessa palkkatarkastelussa sukupolvien välinen palkkaero on purettu osiin. 90-luvun kasvatit ovat edelleen kaikissa ammattiryhmissä heikoimmin palkattu sukupolvi. Ero on selvempi johto- ja asiantuntijatehtävissä ja pienempi suorittavissa tehtävissä.

Vanhempien ikäluokkien edustajat ovat ehtineet työurallaan saada kokemusta, mikä on johtanut vaativimpiin tehtäviin ja tätä kautta korkeampaan palkkatasoon. Kahden jälkimmäisen sukupolven edustajista suhteellisesti suurempi osuus työskenteleekin johto- tai asiantuntijatehtävissä. 90-luvun kasvateista vain harva on ehtinyt edetä urallaan johtajaksi. Lisäksi palkkataso on varsinkin johtajien luokassa selvästi alempi kuin muilla sukupolvilla. Tämä viittaisi siihen, että johtotehtävät eivät ole vielä kovinkaan vaativia.

Mielenkiintoinen yksityiskohta löytyy suurten ikäluokkien ja lama-ajan sukupolven välisestä vertailusta. Johto- ja asiantuntijatehtävissä suurten ikäluokkien keskiansio on korkeampi, kun taas suorittavissa tehtävissä ero on pääosin päinvastainen. Tämä viittaisi siihen, että suorittavissa ammateissa palkkatason huippu saavutetaan nuorempana, ja palkkatasossa voi olla iän myötä jopa negatiivista kehitystä. Vaativammissa tehtävissä taas palkkataso voi nousta vielä vanhemmallakin iällä. Pidempiä työuria tavoiteltaessa haasteita saattaakin esiintyä nimenomaan alhaisen vaativuuden ja palkkatason tehtävissä. Miten motivoida työntekijöitä jatkamaan työssä entistä pitempään, jos palkkakehitys kääntyy negatiiviseksi jo nelikymppisenä?

Taulukko 3. Sukupolvien ansiot ammateittain vuonna 2010.

Ammattiluokitus Suuret ikäluokat Lama-ajan sukupolvi 90-luvun kasvatit
  lkm keskiansio, e/kk lkm keskiansio, e/kk lkm keskiansio, e/kk
Sotilaat 1 .. 1 594 3 930 856 2 880
Johtajat 5 004 5 538 8 574 5 267 161 2 586
Erityisasiantuntijat 17 548 4 223 52 578 3 813 4 155 2 426
Asiantuntijat 16 774 3 152 48 426 3 171 11 016 2 375
Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 8 564 2 506 12 467 2 567 6 395 2 075
Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 13 597 2 310 29 300 2 334 20 492 2 025
Maanviljelijät, metsätyöntekijät, ym. 453 2 219 738 2 174 394 1 695
Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 092 2 777 17 521 2 790 15 150 2 385
Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 6 094 2 692 16 246 2 863 10 628 2 471
Muut työntekijät 7 287 2 119 8 900 2 208 8 631 1 981

Lähde: Tilastokeskus. Palkkarakennetilasto 2010.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.3.2012