Julkaistu: 26.2.2014

Suomessa lasten toimeentulo on eurooppalaisittain turvattua

  1. Kotitalousrakenteet poikkeavat eri osissa Eurooppaa
  2. Kahden huoltajan lapsiperheissä tulotaso on hyvä
  3. Pienituloisuusaste matalin Pohjoismaissa
  4. Lasten kokema aineellinen puute yleisintä itäisessä ja eteläisessä Euroopassa
  5. Elintasoeroja idän ja pohjoisen välillä
  6. Yleisimmin puutteita harrastusmahdollisuuksissa
  7. Suomalaislapset verraten hyvässä asemassa
  8. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kahden huoltajan lapsiperheissä tulotaso on hyvä

Kahden huoltajan lapsiperheiden kulutusyksikkökohtaiset käytettävissä olevat rahatulot ylittävät maan keskitulon suurimmassa osassa Euroopan maita, mutta yksinhuoltajat jäävät keskitulosta kaikissa maissa. Yksinhuoltajien tulotaso on maan keskituloon suhteutettuna heikoin Luxemburgissa, Kreikassa ja Romaniassa, joissa yksinhuoltajien tulot ovat yli 30 prosenttia pienemmät kuin maan keskitulo. Yksinhuoltajien tulot ovat lähimpänä keskituloa Bulgariassa ja Virossa. Näissä maissa myös kahden huoltajan perheiden tulotaso on selvästi maan keskituloa suurempi. Euromääräisesti kotitaloudet ovat näissä maissa kuitenkin Euroopan pienituloisimpia. (Kuvio 4.)

Kuvio 4. Yhden ja kahden huoltajan lapsiperheiden sekä kaikkien kotitalouksien tulot Euroopan maissa vuonna 2010. Ekvivalentin käytettävissä olevan rahatulon mediaani. Euroa

Lähde: Eurostat. EU-SILC, User Database 2011. Suomen tiedot tietokantaan on tuotettu tulonjakotilastosta.

Suomalaislapset sijoittuvat harvemmin pienituloisimpiin ryhmiin kuin Euroopassa yleisesti. Pienituloisimpaan viidennekseen lapsia kuuluu Suomea vähemmän ainoastaan Tanskassa ja Kyproksessa. Tanskalaislapsista yli 60 prosenttia kuuluu joko keski- tai suurituloiseen perheeseen. Suurituloisimpaan viidennekseen kuuluvissa perheissä asuu lapsia suhteessa eniten Virossa ja Latviassa. Myös huoltajien määrän mukaan tarkasteltuna Suomen asema maavertailussa on hyvä verrattaessa pienituloisimpaan viidennekseen sijoittuvien lasten osuutta sekä yhden että kahden huoltajan perheissä: kahden huoltajan perheissä Suomen sijoitus on viidenneksi alin ja yksinhuoltajaperheissä neljänneksi alin (kuvio 5).

Kuvio 5. Yhden ja kahden huoltajan kanssa asuvien lasten sijoittuminen tuloviidenneksiin eri maissa vuonna 20101. Prosenttia

1 Maat järjestetty pienituloisimman kvintiilin mukaiseen järjestykseen. Kvintiilirajat laskettu kunkin maan kotitalouden kulutusyksikkökohtaisen tulon perusteella. Yhden huoltajan taloudet oikeanpuoleisessa pylväikössä, kahden huoltajan vasemmassa.

Lähde: Eurostat. EU-SILC, User Database 2011. Suomen tiedot tietokantaan on tuotettu tulonjakotilastosta.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.2.2014