XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Asuntoyhteisöjen talous ja korjausrakentaminen

Tiedonkeruun kuvaus

Asuntoyhteisöjen talouden ja korjausrakentamisen tiedonkeruussa kysytään asuntoyhteisöjen asuinrakennusten korjausrakentamiseen sekä asuntoyhteisöjen tilinpäätöksiin liittyviä kysymyksiä. Pienistä asunto-osakeyhtiöistä kysytään vain korjausrakentamiseen liittyvät kysymykset. Suurimmilta aravataloyhtiöiltä kysytään erillistiedonkeruulla kokonaiskorjauskustannukset jaettuna vuosikorjauksiin ja peruskorjauksiin sekä tarvittaessa pääkaupunkiseutuun ja muuhun maahan. Tiedot kerätään otokseen kuuluvien asunto-osakeyhtiöiden isännöitsijöiltä. Isännöitsijät voivat toimittaa edustamansa yhtiön tiedot joko verkkolomakkeella tai paperilomakkeella.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedustelun kohdejoukkoon kuuluvat kaikki asunto-osakeyhtiöt, joissa on vähintään yksi rivi- tai kerrostalo sekä suurimmat aravavuokrataloyhtiöt. Asunto-osakeyhtiöiden otoskehikko muodostetaan kiinteistörekisterin pohjalta. Muodostettuun kehikkoon liitetään rakennus- ja huoneistorekisteristä huoneistojen yhteispinta-ala. Otosyksikkönä pidetään yritystunnuksen mukaista asunto-osakeyhtiötä.

Tiedustelun piiriin kuuluvat asunto-osakeyhtiöt, joiden asuinhuoneistojen yhteenlaskettu pinta-ala on vähintään 700m2 (kerrostalot) tai 500m2 (rivitalot). Tilaston otos poimitaan Verohallinnon kiinteistörekisteristä. Vuosittainen otoskoko on noin 4 000 asunto-osakeyhtiötä, joista 1 000 asunto-osakeyhtiötä vastaa vain korjausrakentamisen osalta.

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskusta käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja vain tilastollisiin tarkoituksiin.

Mihin tietoja käytetään?

Kerättyjä tietoja käytetään Rakennusten ja asuntojen korjaukset - julkaisun laadintaan ja asuntoyhteisöjen korjausrakentamisen tietojen tuottamiseen. Tilaston tietoja käyttävät muun muassa VTT, Suomen Kiinteistöliitto, media, rakennusalan järjestöt ja taloyhtiöt.

Kerättyjä tietoja käytetään myös asunto-osakeyhtiöiden taloustilaston tietojen tuottamiseen. Asunto-osakeyhtiöiden taloustilasto kuvaa asunto-osakeyhtiöiden tilinpäätöksiä. Tilasto mittaa asunto-osakeyhtiöiden kustannuksia ja tuloja. Tilasto sisältää tietoa alueesta, talotyypistä, rakennusvuodesta ja pinta-alasta. Tietoja käyttävät muun muassa kuluttajahintaindeksi, Kiinteistöliitto sekä taloyhtiöt esimerkiksi seuraavan vuoden budjetin suunnittelussaan.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Muutos

Tiedonkeruu on uudistettu perusteellisesti vuonna 2014. Tässä yhteydessä tiedonkeruu ulotettiin koskemaan myös pieniä asuntoyhteisöjä.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva