Tietosuojaseloste 14.1.2022: Yhteisöjen vastaamistietojen sekä yhteisöjen vastaajien yhteystietojen tietosuojaseloste

Tilastokeskus käyttää yhteisöjen vastaamista koskevaa tietoa tilastojen tuotannossa, ja tilastotuotannon laadun seurantaan ja oman toimintansa suunnitteluun. Valintaperiaatteena muut kuin henkilö- ja kotitalouspohjaiset Tilastokeskuksen tiedonkeruut, joissa tiedustelun kohteena ovat yhteisöt.

Esimerkkeinä yhteisöistä ovat elinkeinonharjoittajat, osakeyhtiöt, avoimet yhtiöt, rekisteröidyt yhdistykset, valtio, kunnat, kuntayhtymät, hyvinvointialueet, hyvinvointiyhtymät, rahoituslaitokset, vakuutusyhtiöt, osuuskunnat, seurakunnat, yliopistot, säätiöt ja oppilaitokset.

Yhteisötiedusteluissa kysytään ja tallennetaan määräajaksi yhteisölle ohjatun tiedonkeruun tiedonantajien yhteystiedot. Yhteystietoja hyödynnetään tiedustelun ohjaamisessa tiedonantajille seuraavalla keruukerralla sekä ohjaustietona muussa Tilastokeskuksen tiedonkeruussa sekä tarvittaessa käyttää kerättyjen tietojen tarkistamiseen vastaajalta.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Tilastokeskus

Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS

Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Johanna Leivo, puh. 029 551 3397,

yritystiedonkeruut@tilastokeskus.fi

2. Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava: Elina Tavast

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

S-posti: tietosuoja@tilastokeskus.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin.

Yhteisöille suunnattujen Tilastokeskuksen tiedusteluiden vastaamisesta ja vastaajista kerättyjen henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c-alakohtaan (käsittely on lainmukaista, kun  käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi).

Pääasiallinen käyttötarkoitus

Tilastotuotanto: Tilastokeskuksesta annetun lain (481/1992) 2 §:n mukaan Tilastokeskuksen tehtävänä on laatia yhteiskuntaoloja koskevia tilastoja ja selvityksiä. Tilaston laadintaan sovelletaan tilastolakia (280/2004).

Tilastotuotannon laatu: Tilastokeskus käyttää yhteisöjen vastaamista koskevaa tietoa tilastotuotannon laadun seurantaan ja oman toimintansa suunnitteluun.

  • Yhteisölle ohjatun tiedustelun vastaajatietoa käytetään yrityskeruiden kadon seuraamiseen, yrityksiin ja muihin yhteisöihin kohdistuvan tiedonantorasituksen mittaamiseen, otoksien koordinointiin, seurantaan ja hallintaan.
  • Euroopan tilastojärjestelmän käytännesääntöihin pohjautuva laadunvarmistuskehikko edellyttää sekä kadon että vastausrasitteen säännöllistä seurantaa.

Muut käyttötarkoitukset

Ohjaustieto: Yhteisötiedusteluissa kysytään ja tallennetaan määräajaksi yhteisölle ohjatun tiedonkeruun tiedonantajien yhteystiedot. Yhteystiedot tallennetaan tiedonantaja- ja keruukertakohtaisesti ja niitä voidaan hyödyntää tiedustelun ohjaamisessa tiedonantajille seuraavalla keruukerralla sekä ohjaustietona muussa Tilastokeskuksen tiedonkeruussa sekä tarvittaessa käyttää kerättyjen tietojen tarkistamiseen vastaajalta.

Lisäksi tähän kokonaisuuteen kuuluvaa yritystiedonantajarekisteriä käytetään tuottamaan yritystiedonantajille www.tilastokeskus.fi/keruu-sivulle palvelu, josta tiedonantajat voivat tarkistaa, missä tiedonkeruissa tiedonantajayritykset ovat olleet ja ovat mukana.

4. Henkilötietojen säilytysaika

Aineisto säilytetään Tilastokeskuksen arkistonmuodostussuunnitelman (AMS) mukaisesti ja päätöksen TK_1432-07.01.01_2021-1 mukaisesti seuraavasti:

Yhteisöjen vastaajien yhteystiedot: yhteisöihin kohdistuvien kyselyiden vastaajien tietoja säilytetään kolme vuotta.

Yritystiedonantajarekisteri: tieto yhteisöjen vastaamisesta säilytetään pysyvästi osana kyselyn metatietoja

 

5. Käsiteltävät henkilötiedot

 

Rekisteriin on tallennettu seuraavia tietotyyppejä:

Tunnistetiedot

Yhteisöt tunnistetaan yksilöivällä tunnisteella, esimerkiksi: yritystunnus, y-tunnus, toimipaikkatunnus, kuntanumero, konsernitunnus, erilaiset laitostunnukset, ei henkilötunnuksia.

Arkaluonteiset tiedot

Yhteisöjen vastaamistietoihin ja yhteisöjen vastaajien yhteystietoihin ei sisälly arkaluonteisia tietoja. Turvakiellon alaiset yksityiset elinkeinonharjoittajat poistetaan yritysotoksista.

Muut tiedot tai tietoryhmät

Yhteisön nimi tai yksikkö, yhteyshenkilön (vastaaja) nimi, vastaamisen tapa, tiedonantajan yhteystiedot, tiedonkeruu- ja vastausrasitetiedot, yhteisön osoite, vastaajan työsähköpostiosoite, vastaajan työpuhelin, työnimike tai ammatti, yhteisön kirjaamon sähköpostiosoite, yhteisön, tilitoimiston tai palkanlaskennan osoite, ammatinharjoittajan nimi, ammatinharjoittajan osoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteisöjen vastaajien yhteystiedot

Rekisteröidyn oma ilmoitus: Vastaajan yhteystiedot kerätään verkkolomakkeelta tai sähköpostivastauksista tai puhelimitse.

Tiedon saantitapa: Verkkolomakkeelta tai sähköpostitse suoritettavan tiedonkeruun vastausten perusteella sekä puhelimitse.

Yritystiedonantajarekisteri

Yritystiedonantajarekisteri sisältää yritystiedonkeruiden vastaamistiedot vuodesta 2006 ja tiedot yritystiedonkeruiden vastausrasitemittauksista.

Tiedon saantitapa: yritystiedonkeruulomakkeilla, vastausrasitemittauslomakkeella tai puhelinhaastattelussa ja sähköpostitse annetut tiedot.

7. Tietojen luovuttaminen

Yhteisöjen vastaamistietoja sekä yhteisöjen vastaajien yhteystietoja ei luovuteta Tilastokeskuksen ulkopuolelle.

Yritystiedonantajarekisteri: Yritystiedonantajarekisteristä luovutetaan tietoja Tilastokeskus.fi/keruu -sivuilla sijaitsevan Tiedonkeruupalvelu yrityksille -sovelluksen kautta ainoastaan yritystiedonantajalle itselleen. Tietoja voidaan luovuttaa myös konsernin emoyhtiön prokuristille, mikäli emoyhtiö haluaa nähdä tytäryhtiöidensä tiedonkeruutietoja. Yritystiedonantajalle on tämän palvelun käyttöä varten erikseen toimitettava käyttäjätunnukset.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle

Yhteisöjen vastaamistietoja sekä yhteisöjen vastaajien yhteystietoja ei luovuteta Tilastokeskuksen ulkopuolelle.

Yritystiedonantajarekisteri: Yritystiedonantajarekisteristä luovutetaan tietoja Tilastokeskus.fi/keruu -sivuilla sijaitsevan Tiedonkeruupalvelu yrityksille -sovelluksen kautta ainoastaan yritystiedonantajalle itselle. Tietoja voidaan luovuttaa myös konsernin emoyhtiön prokuristille, mikäli emoyhtiö haluaa nähdä tytäryhtiöidensä tiedonkeruutietoja. Yritystiedonantajalle on tämän palvelun käyttöä varten erikseen toimitettava käyttäjätunnukset.

9. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Tietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy Tilastokeskuksen verkkosivuilta https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index.html.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilötietonsa.  Rekisteröidyllä tarkoitetaan tässä sitä luonnollista henkilöä, jonka tietoja järjestelmään on rekisteröity.

Sinulla on oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja tarkastaa ne. Voit lähettää tarkastuspyyntölomakkeen (pdf) Tilastokeskuksen kirjaamoon.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus oikaista itseäsi koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Tee pyyntö kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. Ilmoita korjauspyynnössä oikaistava tieto ja sen tarkka muutos tai täydennys.

Rekisteröidyn oikeuksien rajoitukset

Suurin osa Tilastokeskuksen tehtävistä - kuten tämäkin tehtävä - perustuu rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen taikka yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai julkisen vallan käyttämiseen. Näissä tapauksissa et voi vaatia henkilötietojesi poistamista tai siirtämistä toiseen järjestelmään, etkä lähtökohtaisesti voi myöskään vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite PL 800, 00531 Helsinki

Sähköposti tietosuoja(at)om.fi

Puhelinvaihde 029 566 6700

Kirjaamo 029 566 6768

Lisätietoa valituksen tekemisestä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta www.tietosuoja.fi

12. Muu informaatio

Ei ole.