Dataskyddsbeskrivning 14.1.2022 – Dataskyddsbeskrivning för sammanslutningars svarsuppgifter samt för kontaktinformation till uppgiftslämnare för sammanslutningar

Statistikcentralen använder information om sammanslutningars lämnande av uppgifter (nedan svarsuppgifter) för att producera statistik, följa upp kvaliteten på statistikproduktionen och för att planera den egna verksamheten. Urvalsprincipen är andra än Statistikcentralens individ- och hushållsbaserade datainsamlingar, där föremål för enkäten är sammanslutningar.

Exempel på sammanslutningar är näringsidkare, aktiebolag, öppna bolag, registrerade föreningar, staten, kommuner, samkommuner, välfärdsområden, välfärdssammanslutningar, finansinstitut, försäkringsbolag, andelslag, församlingar, universitet, stiftelser och läroanstalter.

I enkäterna riktade till sammanslutningar frågas och sparas för viss tid kontaktinformationen till uppgiftslämnarna i den datainsamling som riktas till sammanslutningen. Kontaktinformationen används för att rikta enkäten till uppgiftslämnare nästa insamlingsomgång samt som härledningsuppgift i Statistikcentralens andra datainsamlingar samt även vid behov för att kontrollera insamlade uppgifter med uppgiftslämnaren.

1. Personuppgiftsansvarig och kontaktpersoner

Statistikcentralen

Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN

Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors

Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Johanna Leivo, tfn 029 551 3397,

yritystiedonkeruut@stat.fi

2. Dataskyddsombud

Dataskyddsombud: Elina Tavast

Telefon: 029 551 1000 (växel)

E-post: tietosuoja@stat.fi

3. Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Registeruppgifterna kan användas för att framställa statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register.

Behandlingen av personuppgifter som anknyter till besvarandet av Statistikcentralens enkäter riktade till sammanslutningar och uppgiftslämnarna grundar sig på artikel 6.1 c i EU:s allmänna dataskyddsförordning (behandlingen är laglig när den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige).

Huvudsakligt ändamål

Statistikproduktion: Enligt lagen om Statistikcentralen (48/1992) 2 § har Statistikcentralen till uppgift att sammanställa statistik och göra utredningar som beskriver samhällsförhållanden. Vid framställning av statistiken tillämpas statistiklagen (280/2004).

Kvaliteten på statistikproduktionen: Statistikcentralen använder informationen om sammanslutningars lämnande av uppgifter för att producera statistik, följa upp kvaliteten på statistikproduktionen och för att planera den egna verksamheten.

  • Uppgiften om uppgiftslämnare i den enkät som riktats till sammanslutningen används för att uppfölja svarsbortfallet vid datainsamlingar riktade till företag, för att mäta uppgiftslämnarbördan för företag och andra sammanslutningar samt för att koordinera, följa upp och hantera urvalen.
  • Kvalitetssäkringsramen som baserar sig på riktlinjerna för europeisk statistik förutsätter en kontinuerlig uppföljning av bortfall och uppgiftslämnarbördan.

Andra användningsändamål

Härledningsuppgift: I enkäterna riktade till sammanslutningar frågas och sparas för viss tid kontaktinformationen till uppgiftslämnarna i den datainsamling som styrs till sammanslutningen. Kontaktinformationen sparas uppgiftslämnar- och datainsamlingsvist och den kan användas för att rikta datainsamlingen till uppgiftslämnare nästa insamlingsomgång samt som härledningsuppgift i Statistikcentralens andra datainsamlingar samt även för att vid behov kontrollera insamlade uppgifter med uppgiftslämnaren.

Dessutom används det register över uppgiftslämnande företag, som hör till denna helhet, för att på sidan http://www.stat.fi/keruu/index_sv.html för uppgiftslämnare producera en tjänst där uppgiftslämnarna kan kontrollera i vilka datainsamlingar uppgiftslämnarföretagen har deltagit och deltar.

4. Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras

Materialet förvaras i enlighet med Statistikcentralens arkivbildningsplan (ABP) och i enlighet med beslut TK_1432-07.01.01_2021-1 enligt följande:

Kontaktuppgifter till sammanslutningarnas uppgiftslämnare: uppgifter om uppgiftslämnare i datainsamlingar riktade till sammanslutningar bevaras i tre år.

Register över uppgiftslämnande företag: uppgiften om sammanslutningars deltagande förvaras permanent som en del av enkätens metadata.

5. Personuppgifter som behandlas

Följande typer av uppgifter har införts i registret:

Identifikationsuppgifter

Sammanslutningarna identifieras med en unik identifieringskod, till exempel: FO-nummer, arbetsställekod, kommunnummer, koncernkod, olika anläggningskoder, inte personbeteckningar.

Känsliga uppgifter

I sammanslutningarnas svarsuppgifter och i kontaktinformationen till uppgiftslämnare för sammanslutningar ingår inga känsliga uppgifter. Privata näringsidkare som omfattas av spärrmarkering avlägsnas ur företagsurvalen.

Andra uppgifter eller uppgiftskategorier

Sammanslutningens namn eller enhet, kontaktpersonens (uppgiftslämnarens) namn, svarssätt, uppgiftslämnarens kontaktinformation, uppgifter om datainsamling och uppgiftslämnarbördabörda, sammanslutningens adress, uppgiftslämnarens e-post till arbetet, uppgiftslämnarens arbetstelefon, yrkesbenämning eller yrke, e-postadressen till sammanslutningens registratorskontor, sammanslutningens, bokföringsbyråns eller löneadministrationens adress, yrkesutövarens namn, yrkesutövarens adress.

6. Källor som i regel används

Kontaktinformationen till sammanslutningarnas uppgiftslämnare

Den registrerades egna upplysningar: Uppgiftslämnarens kontaktinformation samlas in via webblanketten, e-postsvar eller per telefon.

Hur uppgiften erhållits: Utgående från svaren i datainsamlingen med webblankett eller per e-post samt per telefon.

Register över uppgiftslämnande företag

Registret över uppgiftslämnande företag innehåller svarsuppgifter i datainsamlingar riktade till företag fr.o.m. år 2006 och uppgifter om mätningar av uppgiftslämnarbördan i datainsamlingar riktade till företag.

Hur uppgiften erhållits: uppgifter som angetts på datainsamlingsblanketterna riktade till företag, blanketten för mätning av uppgiftslämnarbördan eller uppgifter som lämnats under telefonintervjun och per e-post.

 7. Utlämnande av uppgifter

Sammanslutningarnas svarsuppgifter och kontaktinformationen till uppgiftslämnare för sammanslutningar lämnas inte ut utanför Statistikcentralen.

Register över uppgiftslämnande företag: Uppgifter lämnas ut från registret bara till uppgiftslämnarna själva via programmet Datainsamlingstjänst för företag, som finns på Statistikcentralens webbplats https://www2.tilastokeskus.fi/keruu/index_sv.html. Uppgifterna kan också lämnas ut till prokuristen i koncernens moderbolag om moderbolaget vill ha tillgång till sina dotterbolags datainsamlingsuppgifter. För användning av denna tjänst skickas användningsidentifikationerna separat till de uppgiftslämnande företagen.

8. Överföring till länder utanför EU och EES

Sammanslutningarnas svarsuppgifter och kontaktinformationen till uppgiftslämnare för sammanslutningar lämnas inte ut utanför Statistikcentralen.

Register över uppgiftslämnande företag: Uppgifter lämnas ut från registret bara till uppgiftslämnarna själva via programmet Datainsamlingstjänst för företag, som finns på Statistikcentralens webbplats https://www2.tilastokeskus.fi/keruu/index_sv.html. Uppgifterna kan också lämnas ut till prokuristen i koncernens moderbolag om moderbolaget vill ha tillgång till sina dotterbolags datainsamlingsuppgifter. För användning av denna tjänst skickas användningsidentifikationerna separat till de uppgiftslämnande företagen.

9. Automatiserat beslutsfattande

Personuppgifter används inte till automatiserat beslutsfattande.

10. Den registrerades rättigheter

Information om den registrerades rättigheter finns på Statistikcentralens webbplats https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index_sv.html.

Rätt till insyn

Den registrerade har rätt att kontrollera sina personuppgifter.  Med registrerad avses här den fysiska person vars uppgifter har registrerats i systemet.

Du har rätt att få tillgång till och kontrollera personuppgifter om dig själv. Du kan skicka blanketten för begäran om kontroll av registeruppgifter (pdf) till Statistikcentralens registratorskontor.

Rätt till rättelse

Du har rätt att rätta felaktiga personuppgifter om dig själv. Lämna in en skriftlig begäran till registrets kontaktperson. Ange i begäran om rättelse vilken uppgift som ska rättas och den exakta ändringen eller kompletteringen.

Begränsningar av den registrerades rättigheter

Största delen av Statistikcentralens uppgifter – liksom även denna uppgift – baserar sig på att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige eller på att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. I dessa fall kan du inte kräva att dina personuppgifter raderas eller överförs till ett annat system och i princip kan du inte heller invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

11. Rätt att överklaga hos tillsynsmyndigheten

Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt, kan du inge ett klagomål till dataombudsmannens byrå.

Dataombudsmannens byrå

Besöksadress Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors

Postadress PB 800, 00531 Helsingfors

E-post tietosuoja(at)om.fi

Telefonväxel 029 566 6700

Registratorskontor 029 566 6768

Mer information om hur du lämnar in ett klagomål finns på dataombudsmannens byrås webbplats på adressen www.tietosuoja.fi/sv.

12. Övrig information

Ingen.