Käsitteet
Debentuuri on joukkovelkakirjalaina, jonka etuoikeus on liikkeeseen laskijan muita sitoumuksia huonompi.

Lue käsitteen koko määritelmä

Desiilien avulla jakauma jaetaan kymmeneen yhtä paljon tapauksia (esim. henkilöitä tai kotitalouksia) sisältävään "viipaleeseen". Desiilistä käytetään joskus myös nimitystä kymmenespiste, koska se ilmoittaa muuttujan arvot, joiden alapuolelle jakaumassa jää 10 % 20 %, ... , 90 % tapauksista. Tulonjaon kehitystä kuvattaessa verrataan usein ylintä ja alinta desiiliä keskenään.Lue käsitteen koko määritelmä

Sellaisen muuttujan jakauma, joka saa vain tiettyjä arvoja, tavallisimmin kokonaislukuja, esim. lukumääriä.

Lue käsitteen koko määritelmä

Dityppioksidi on otsonikatoa aiheuttava aine. Vaikka dityppioksidipäästöjen määrä on painossa mitattuna esimerkiksi hiilidioksidiin verrattuna selvästi alhaisempi, ovat sen vaikutukset painoyksikköä kohden yli 300-kertaiset hiilidioksidiin verrattuna. Suurin dityppioksidipäästöjen aiheuttaja on maatalous lannoitteineen.

Lue käsitteen koko määritelmä

Perinteinen lineaarinen (=suoraviivainen) regressioanalyysi perustuu kvantitatiivisille muuttujille. Dummy-muuttujia käytetään regressioanalyysissa kvalitatiivisten tai luokiteltujen muuttujien (esim. koulutustaso, sukupuoli) pisteyttämiseen niin, että ne voidaan ottaa mukaan analyysiin.
Lue käsitteen koko määritelmä

Jaa