Ammatillinen koulutus

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/aop/
Aihealue: Koulutus
Sivuavat aihealueet: Koulutus
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tilastokeskus tuottaa ammatillisen koulutuksen tilaston vuosittain. Kuluvan syksyn oppilaitoskohtainen ennakkotilasto kuvaa ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten kokonaisopiskelijamäärää 20.9. Lopullinen ammatillisen koulutuksen tilasto sisältää tietoja uusista opiskelijoista, opiskelijoista ja tutkinnon suorittaneista kalenterivuodelta. Tilastolain mukaisesti tilaston perustana olevat henkilötiedot ovat salaisia. Niistä tehdyt tilastot ovat pääsääntöisesti julkisia.

Tietosisältö

Ennakkotilasto sisältää oppilaitoskohtaiset lukumäärätiedot tutkintotavoitteisen ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 20.9. Julkaistaan Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset -tilastossa vuosittain helmikuussa. Lopullinen ammatillisen koulutuksen tilasto sisältää tietoja tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen uusista opiskelijoista, opiskelijoista ja tutkinnon suorittaneista kalenterivuodelta. Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoista on saatavissa tietoa myös 20.9. poikkileikkausajankohdalta. Tietoa on saatavana ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista ja erikoisammattitutkinnoista. Ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesta koulutuksesta löytyy tietoja koulutus- ja oppisopimusjaksoista vuodesta 2019 alkaen. Tätä edeltävät tiedot on julkaistu jaolla opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus ja näyttötutkintoon valmistava ammatillinen koulutus. Tutkinnoista on myös eroteltu oppisopimuksena suoritetut koulutukset. Tietoa saa myös mm. koulutuksen järjestäjistä, oppilaitoksista, opiskelijoiden tutkinnoista koulutusohjelmatarkkuudella ja koulutuksen alueellisesta jakautumisesta.

Käytetyt luokitukset

Tilastoaineistot sisältävät Tilastokeskuksen, opetushallinnon (vuoteen 2015 asti) ja kansainväliset koulutusala- ja -asteluokitukset, oppilaitosta kuvaavat luokitukset sekä erilaiset alue- ja demograafiset luokitukset.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Ammatillisen koulutuksen opiskelija- ja tutkintotilasto perustuu ammatillista koulutusta antavien koulutuksen järjestäjien/oppilaitosten Opetushallituksen KOSKI-tietovarantoon ilmoittamiin tietoihin ja Yrkesgymnasiumin (Åsub), Pohjoiskalotin koulutussäätiön, Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen ja Pelastusopiston Tilastokeskukselle ilmoittamiin tietoihin. Ennen vuotta 2019 Tilastokeskus on kerännyt opiskelija- ja tutkintotilaston tiedot suoraan oppilaitoksista. Aineistot ovat kokonaisaineistoja.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Tilasto tuotetaan vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Lopulliset henkilöpohjaiset opiskelija- ja tutkintotiedot valmistuvat tilastovuoden jälkeisen vuoden syyskuussa.

Aikasarja

Tietoja ammatillisesta koulutuksesta on kerätty Tilastokeskuksessa 1970-luvun alkupuolelta lähtien. Aikasarjaa on tehty 1980-luvulta lähtien. Aikasarjatarkastelussa on otettava huomioon ilmiöalueella tapahtuneet muutokset.

Asiasanat

ammatillinen koulutus, ammatilliset oppilaitokset, koulutus, opiskelijat, oppisopimus, tutkinnot, koulutussopimus

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/aop/yht.html


Päivitetty 30.09.2020