Yrkesutbildning

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/aop/index_sv.html
Ämnesområdet: Utbildning
Tangerande ämnesområde: Utbildning
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistikcentralen producerar årligen statistik över yrkesutbildning. Den preliminära läroanstaltsvisa statistiken som gäller hösten beskriver det totala antalet studerande 20.9 i läroanstalter som erbjuder yrkesutbildning. Den slutliga statistiken över yrkesutbildning innehåller uppgifter om nya studerande, studerande och utexaminerade efter kalenderår. I enlighet med statistiklagen är de personuppgifter som statistiken bygger på sekretessbelagda. Den statistik som sammanställs på basis av uppgifterna är i regel offentlig.

Uppgiftsinnehåll

Den preliminära statistiken innehåller läroanstaltsvisa uppgifter om antalet studerande i examensinriktad yrkesutbildning 20.9. Publiceras i statistiken över utbildningsanordnare och läroanstalter årligen i februari. Den slutliga statistiken över yrkesutbildning innehåller uppgifter om nya studerande, studerande och utexaminerade efter kalenderår inom examensinriktad yrkesutbildning. Av studerande inom grundläggande yrkesutbildning finns uppgifter också efter tvärsnittstidpunkten 20.9. Uppgifter finns att tillgå om yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina. Uppgifter om utbildning enligt yrkesutbildningsreformen finns tillgängliga i utbildnings- och läroavtalsperioder fr.o.m. år 2019. Tidigare uppgifter har publicerats med indelningen läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning och yrkesutbildning som förbereder för fristående examen. Av examina har också utbildningar som avlagts som läroavtal särskilts. Uppgifter finns också att tillgå bl.a. om utbildningsanordnare, läroanstalter, studerandenas examina efter utbildningsprogram och regional fördelning av utbildningen.

Klassificeringar

Statistikmaterialet omfattar Statistikcentralens, utbildningsförvaltningens (fram till år 205) och internationella klassificeringar av utbildningsområde och -nivå, klassificeringar som beskriver läroanstalten samt olika regionala och demografiska indelningar.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken över studerande och examina inom yrkesutbildning baserar sig på de uppgifter som utbildningsanordnarna/läroanstalterna inom yrkesutbildning har lämnat i Utbildningsstyrelsens KOSKI-informationsresurs och på de uppgifter som Yrkesgymnasium (ÅSUB), Stiftelsen för utbildning Nordkalotten, Brottspåföljdssektorns utbildningscentral och Räddningsinstitutet har meddelat Statistikcentralen. Före år 2019 har Statistikcentralen samlat in uppgifterna i statistiken över studerande och examina direkt från läroanstalterna. Materialen är totalmaterial.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Statistiken produceras årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Slutliga individbaserade uppgifter om studerande och examina färdigställs i september året efter statistikåret.

Tidsserie

Uppgifterna om yrkesutbildningen har samlats in vid Statistikcentralen sedan början av 1970-talet. En tidsserie har gjorts sedan 1980-talet. Vid granskning efter tidsserie bör de förändringar som skett inom ämnesområdet beaktas.

Nyckelord

examina, läroavtal, studerande, utbildning, utbildningsavtal, yrkesläroanstalter, yrkesutbildning

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/aop/yht_sv.html


Senast uppdaterad 30.09.2020