15. Datan käyttö ja digitalisaatio yritysten liiketoiminnassa

Innovaatiotutkimuksessa datalla tarkoitettiin big dataa, yrityksen omista toiminnoista syntyvää dataa sekä julkisen sektorin avointa dataa.

Kaikista yrityksistä 26 prosenttia ilmoitti vähintään yhden datan käyttökohteen merkitykseltään suureksi vuosina 2016–2018. Kohtalaiseksi datan merkityksen vähintään yhden datan käyttökohteen osalta yrityksen liiketoiminnassa arvioi 32 prosenttia yrityksistä. Datan merkitys oli korkeintaan vähäinen 14 prosentille yrityksistä ja 28 prosentille yrityksistä datalla ei ollut tarkastelujaksolla merkitystä.

Datan myyntiä ja ostamista lukuun ottamatta kyselyssä esitetyt datan käyttökohteet saavat melko yhtäläisiä arvioita niiden merkityksestä. Datan merkityksen suureksi tuotteiden kehittämisessä ja parantamisessa, prosessi-innovaatioiden kehittämisessä, tutkimus- ja kehittämistoiminnassa, tuotantoprosessien hallinnassa ja markkinoinnissa arvioi 9–14 prosenttia kaikista tutkimuksen yrityksistä. Merkitykseltään kohtalaiseksi nämä datan käyttökohteet arvioi – käyttökohteesta riippuen – 20–27 prosenttia yrityksistä. Käytännössä siis 30 – 40 prosenttia yrityksistä arvioi nämä datatalouden osa-alueet vähintään kohtalaisen tärkeiksi.

Innovaatiotoimintaa harjoittaville yrityksille datan käyttö on merkittävämpää ja yleisempää kuin muille yrityksille. Innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä 17 prosenttia arvioi datan merkityksen tuotantoprosessin hallinnassa suureksi ja 30 prosenttia kohtalaiseksi. Muiden yritysten osalta osuudet ovat vastaavasti 4 ja 11 prosenttia. Markkinoinnissa datan merkityksen arvioi suureksi 13 prosenttia innovaatiotoimintaa harjoittaneista, ja kohtalaiseksi 33 prosenttia. Muiden yritysten osalta osuudet ovat kolme ja 13 prosenttia.

Kaikista yrityksistä tarkasteltuna dataa käytetään eri käyttökohteisiin yhtä laajalti teollisuudessa kuin palveluissakin lukuun ottamatta datan käyttöä tuotantoprosessien hallinnassa, mikä teollisuudessa on palvelualoja yleisempää. Vaikka datan käyttö on monelta osin yhtä yleistä teollisuus- ja palveluyrityksissä, palvelualoilla datan merkitys on teollisuutta suurempi tuote- ja prosessikehitystyössä sekä markkinoinnissa. Myös datan ostaminen muilta arvioidaan palvelualoilla yleisemmin tärkeäksi kuin teollisuusyrityksissä.

Kuvio 23. Datan eri käyttökohteiden yleisyys ja merkitys vuosina 2016–2018, osuudet innovaatiotoimintaa harjoittaneista sekä yrityksistä, joilla ei ollut innovaatiotoimintaa*

Kuvio 23. Datan eri käyttökohteiden yleisyys ja merkitys vuosina 2016–2018, osuudet innovaatiotoimintaa harjoittaneista sekä yrityksistä, joilla ei ollut innovaatiotoimintaa*
*Osa yrityksistä, joilla ei ole ollut tutkimusjaksolla tutkimus- ja kehittämistoimintaa tai muuta innovaatiotoimintaa, on vastannut innovaatiotoimintaa koskeviin kohtiin datan käytössä. Datan käyttöä koskevassa kysymyksessä kehittämistyö on voitu tulkita laveammin kuin innovaatiotoiminnan yhteydessä esimerkiksi vaiheittain tapahtuvan kehittämistyön tai jatkuvan parantamisen kautta.

Kuvio 24. Datan eri käyttökohteiden yleisyys ja merkitys teollisuudessa ja palveluissa vuosina 2016–2018, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä*

Kuvio 24. Datan eri käyttökohteiden yleisyys ja merkitys teollisuudessa ja palveluissa vuosina 2016–2018, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä*
* Osa yrityksistä, joilla ei ole ollut tutkimusjaksolla innovaatiotoimintaa, on vastannut innovaatiotoimintaa koskeviin kohtiin datan käytössä. Datan käyttöä koskevassa kysymyksessä kehittämistyö on voitu tulkita laveammin kuin innovaatiotoiminnan yhteydessä esimerkiksi vaiheittain tapahtuvan kehittämistyön tai jatkuvan parantamisen kautta.

Datan merkityksestä yritysten liiketoiminnalle on tiedusteltu myös kahdessa edellisessä innovaatiotutkimuksessa jokseenkin samansisältöisillä kysymyksillä. Siltä osin kuin aineisto voidaan katsoa vertailukelpoiseksi eri ajankohtina, datan merkitys yritysten liiketoiminnassa näyttää kasvaneen aiemmista mittausajankohdista. Yritykset ilmoittivat datan käyttöä nyt aiempaa yleisemmin.

Digitalisaatiolla tarkoitettiin innovaatiotutkimuksen yhteydessä tavaroiden, palveluiden, tai niiden tuotannon tai jakelun siirtymistä sähköiseen muotoon.

Kaikista yrityksistä kolmannes katsoi vähintään yhden digitalisaatioon liittyvän tekijän merkitykseltään suureksi. Noin kolmannes arvioi vähintään yhden tekijän vähintään kohtalaisen tärkeäksi, ja 16 prosenttia arvioi digitalisaation merkityksen yritykselleen vähäiseksi. Yhtä lailla, 16 prosenttia koki, ettei digitalisaatio koskettanut omaa yritystä tutkimusjaksolla vuosina 2016–2018.

Kyselyssä esitetyt digitalisaationäkökulmat eli digitaaliset tuotteet, pilvipalvelut, sosiaalinen media, Esineiden Internet IoT, robotiikka, ja digitalisaatio tuotannossa, muotoilussa, markkinoinnissa ja jakelussa, olivat huomattavasti yleisempiä ja merkittävämpiä innovaatiotoimintaa harjoittaneille yrityksille kuin muille yrityksille.

Yleisimmät ja tärkeimmät digitalisoinnin ja digitalisaation hyödyntämisen kohteet olivat vuosina 2016–2018 digitaaliset tuotteet ja pilvipalvelut. Digitaaliset tuotteet merkitykseltään suureksi arvioi kaikista yrityksistä 17 prosenttia ja kohtalaiseksi 26 prosenttia. Tätäkin tärkeämmäksi arvioitiin pilvipalveluiden merkitys, sillä 46 prosenttia yrityksistä arvioi niiden merkityksen vähintään kohtalaiseksi. Seuraavaksi tärkeimpinä yritysvastaajat kokivat digitalisaation markkinoinnissa ja tuotteiden tuottamisessa.

Digitalisaatioon liittyvät piirteet robotiikkaa ja Esineiden Internetiä IoT lukuun ottamatta arvioitiin palvelualojen yrityksissä yleisemmin merkitykseltään suureksi tai kohtalaiseksi kuin teollisuuden yrityksissä. Robotiikka oli vähintään kohtalaisen merkittävä lähes kolmannekselle teollisuuden innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä, kun palvelualojen yrityksissä osuus oli tästä noin puolet. Esineiden Internet IoT sen sijaan näyttäytyy merkitykseltään lähes yhden veroisena innovaatiotoimintaa harjoittaneille sekä teollisuudessa että palvelualoilla.

Kuvio 25. Digitalisaation yleisyys ja merkitys vuosina 2016–2018, osuudet innovaatiotoimintaa harjoittaneista sekä yrityksistä, joilla ei ollut innovaatiotoimintaa

Kuvio 25. Digitalisaation yleisyys ja merkitys vuosina 2016–2018, osuudet innovaatiotoimintaa harjoittaneista sekä yrityksistä, joilla ei ollut innovaatiotoimintaa

Kuvio 26. Digitalisaation yleisyys ja merkitys teollisuudessa ja palveluissa vuosina 2016–2018, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Kuvio 26. Digitalisaation yleisyys ja merkitys teollisuudessa ja palveluissa vuosina 2016–2018, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Lisätietoja toimialoittain ja kokoluokittain

Datan ja digitalisaation hyödyntäminen yrityksissä toimialaryhmän ja yrityksen kokoluokan mukaan
Datan ja digitalisaation hyödyntäminen yrityksissä toimialan mukaan

Lähde: Innovaatiotoiminta 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 23.4.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2018, 15. Datan käyttö ja digitalisaatio yritysten liiketoiminnassa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2018/inn_2018_2020-04-23_kat_015_fi.html