Laatuseloste

Tilastotietojen relevanssi

Tieliikenteen tavarankuljetukset on Tilastokeskuksen säännöllisesti tuottama tilasto, joka kuvaa Suomessa rekisteröityjen kuorma-autojen kansallista ja kansainvälistä kuljetustoimintaa. Tilaston tietoja käytetään apuna liikennepoliittisissa päätöksissä sekä tutkimuksissa Suomessa ja Euroopan unionin tasolla.

Tilastoissa ilmoitettu tavaramäärä tarkoittaa kuorma-autoihin lastatun tavaran painoa tonneina. Tonnikilometri kuvaa kuljetustyön määrää ja se lasketaan tavaramäärän ja kuljetusmatkan tulona. Liikennesuorite kertoo ajetut kilometrit.

Tilastokeskus kerää tilaston tiedot kahdella erillisellä otostutkimuksella. Kotimaan liikenteen suoritteet tiedustellaan Suomessa rekisterissä olevien kuorma-autojen haltijoilta sekä kansainvälisen liikeneen suoritteet yhteisölupien haltijoilta.

Tilasto tuotetaan Euroopan unionin asetuksen (EY) 1172/98 velvoittamana ja asetuksen edellyttämät tilastotiedot toimitetaan Eurostatin käyttöön. Tilaston tekoa ohjaa tilastolaki.

Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Tilaston perusjoukon muodostavat Suomessa rekisteröidyt kokonaispainoltaan yli 3,5 tonnin kuorma-autot sekä kansainvälisen liikenteen osalta ulkomaan liikenteeseen oikeuttavien yhteisölupien haltijat. Tutkimuksen ulkopuolelle jäävät armeijan ajoneuvot ja sellaiset kuorma-autot, joita ei ole ensisijaisesti tarkoitettu tavarankuljetukseen (esim. museoautot ja erikoisajoneuvot). Ahvenanmaalle rekisteröidyt kuorma-autot eivät ole mukana tilastoinnissa. Tilastoyksikkönä on kotimaan liikenteen osalta kuorma-auto ja ulkomaan liikenteen osalta yritys.

Tilasto perustuu kahteen erilliseen otostutkimukseen. Kotimaan liikenteen suoritteet lasketaan otoksesta, joka poimitaan Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) ajoneuvorekisteristä. Otos on jaettu kuuteen ositteeseen käyttäen hyväksi rekisteritietoja kuorma-auton käytöstä joko yksityisessä tai luvanvaraisessa liikenteessä sekä tietoa kuorma-autotyypistä. Tilaston tiedot kerätään kuorma-autojen haltijoille postitse lähetetyillä kyselylomakkeilla. Lomakkeella kysytään tietoja kuorma-autosta sekä yksityiskohtaisia tietoja kaikista kahden tutkimuspäivän aikana ajetuista matkoista. Tutkimus tehdään neljännesvuosittain ja otoskoko on yhteensä 8400 kuorma-autoa vuodessa. Neljännesvuosiotos (2100) on allokoitu ositteiden kesken käyttäen Neymanin kiintiöintiä. Tiedot kerätään joka neljänneksellä varsinaisen kyselyn ja kahden uusintakyselyn avulla.

Kansainvälisen liikeneen suoritteet lasketaan otoksesta, joka poimitaan liikennelupajärjestelmän (VALLU) yhteisöluvan haltijoista. Tiedot kerätään postikyselyn avulla. Lomakkeelle kysytään tietoja kaikista niistä yhteislöluvan haltijan kuorma-autoista, jotka ovat olleet kansainvälisessä liikenteessä tutkimusjakson aikana. Tutkimus tehdään niin ikään neljännesvuosittain ja otoskoko on yhteensä 2400 yritystä vuodessa.

Julkaisussa otoskyselyn tulokset on korotettu tilastollisin menetelmin koskemaan koko otoskehikkoa ja ajallisesti koko neljännestä/vuotta.

Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tilaston tiedot perustuvat otostutkimukseen vastauksina saatuihin kuorma-autojen matkatietoihin tutkimusjaksolta. Kotimaan liikenteen otos on painotettu ammattimaisiin varsinaisiin perävaunuyhdistelmiin, koska näiden kuorma-autojen merkitys on suurin kuljetussuoritteen estimoimisessa.

Kyselyn kokonaisvastausprosentti oli kotimaan liikenteen osalta 64 prosenttia vuonna 2009. Tulosten estimoinnissa käytettyjen vastausten osalta vastausprosentti oli 55 prosenttia vuonna 2009. Ulkomaan liikenteen osalta vastausprosentti oli 60 prosenttia.

Vastauksina saadut tiedot tarkistetaan ennen tallennusta tietokantaan. Aineistoon tehdään ennen tulosten tuottamista loogisuustarkastukset, joiden perusteella virheelliset tapaukset korjataan.

Julkaisutaulukoiden pienempien luokkien tiedot, kuten esimerkiksi vaaralliset aineet, ovat ainoastaan suuntaa antavia.

Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tieliikenteen tavarankuljetukset- tilasto tuotetaan neljännesvuosittain ja kotimaan liikenteen tulokset julkaistaan noin 7 viikkoa tutkimusjakson päättymisen jälkeen Tilastokeskuksen kotisivuilla. Vuositiedoista julkaistaan lehdistötiedote toukokuun viimeisenä perjantaina. Ulkomaan tieliikenteen suoritteet julkaistaan ainoastaan edellä mainittujen vuositietojen yhteydessä.

Tilastossa esitettävät tiedot ovat lopullisia.

Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Uusimmat neljännesvuosittaiset tiedot ovat nähtävissä tiedotteen julkistamispäivänä Tilastokeskuksen kotisivuilla. Tilaston tietoja on myös nähtävissä Tilastokeskuksen Statfin-taulukkopalvelussa.

Vuositiedot julkaistaan Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilaston julkaisussa toukokuun lopulla Tilastokeskuksen kotisivuilla.

Tilastoaineistosta voidaan toimeksiannosta tehdä erillisselvityksiä.

Tilastoinnissa käytetty alue-, tavaralaji-, ADR- ja kuormatyyppiluokitus on nähtävissä Tilastokeskuksen luokituspalvelussa. Muita tilaston tuotannossa käytettäviä metatietoja on saatavissa Tilastokeskuksen Liikenne ja matkailu -vastuualueelta.

Tilastojen vertailukelpoisuus

Tilastokeskus on tuottanut Kotimaan tieliikenteen tavarankuljetustilastoa vuodesta 1995 lähtien. Tilastot ovat kuljetussuoritetta lukuun ottamatta vertailukelpoisia vuodesta 1995 lähtien. Vuonna 2000 kuljetussuoritteen laskemisessa käytettävää keräily- ja jakelukuljetusten määritelmää muutettiin Eurostatin ohjeen mukaisesti, mikä hieman kasvatti kuljetussuoritetta aikaisempaan laskutapaan verrattuna.

Tilaston tiedot ovat vertailukelpoisia muiden EU-maiden vastaaviin tilastoihin.

Tilastokeskuksen tavarankuljetustilasto ei ole vertailukelpoinen Tiehallinnon (nykyisin Liikennevirasto) vuosina 1980-1994 tuottaman tavarankuljetustilaston kanssa.

Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tieliikenteen tavarankuljetukset on ainoa säännöllisesti tehtävä selvitys kotimaan tieliikenteen tavarankuljetuksista. Liikennevirasto mittaa tieverkolla raskaan liikenteen liikennesuoritetta säännöllisesti, mutta Liikenneviraston tilastoinnissa ovat mukana linja-autot, ulkomaiset kuorma-autot sekä tavarankuljetukseen soveltumattomat kuorma-autot, jotka jäävät Tilastokeskuksen käyttämän otoskehikon ulkopuolelle. Tästä syystä Liikenneviraston ilmoittama raskaan liikenteen liikennesuorite on suurempi kuin Tilastokeskuksen ilmoittama.


Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetukset 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Kanninen (09) 1734 2789, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 28.5.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 2009, Laatuseloste . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kttav/2009/kttav_2009_2010-05-28_laa_001_fi.html