Käsitteet ja määritelmät

Ajosuorite

Yhden ajoneuvon ajama kokonaiskilometrimäärä määritellyssä aikayksikössä, yleensä vuodessa.

Ammattimainen liikenne

Ihmisten tai tavaroiden kuljettaminen maksua vastaan eli luvanvarainen liikenne.

Kabotaasi

Maan sisäisiä kuljetuksia toisessa maassa rekisterissä olevalla ajoneuvolla.

Kansainvälinen tieliikenne

Kuljetukset Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen, kolmansien maiden väliset kuljetukset ja kabotaasi.

Kantavuus

Ajoneuvon kantavuudella tarkoitetaan suurinta sallittua kuorman painoa, jonka rekisteröintimaan viranomainen ajoneuvolle sallii (kokonaismassan ja omamassan erotus).

Kolmansien maiden välinen liikenne

Kolmansien maiden välinen liikenne eli cross-transport tarkoittaa Suomessa rekisteröityjen kuorma-autojen tekemiä kuljetuksia kahden muun maan välisessä liikenteessä.

Kotimaan tieliikenne

Suomessa yksityiseen ja luvanvaraiseen (ammattimaiseen) liikenteeseen rekisteröityjen ajoneuvojen liikennöinti kahden paikkakunnan välillä (lähtöpaikka ja määräpaikka), jotka molemmat sijaisevat Suomessa. Matkaan voi sisältyä transito toisen valtion alueella.

Kuljetussuorite

Kuljetussuorite (tonnikilometri) kuvaa kuljetustyön määrää, joka saadaan kuljetetun tavaramäärän (tonnia) ja kuljetusmatkan pituuden (kilometriä) tulona.

Kuormatyyppi

Kuormatyyppi kertoo minkälaisessa kuljetusyksikössä tavara kulkee.

Kuormausaste

Kuorman paino suhteessa kuorma-auton kantavuuteen.

Liikennesuorite

Jonkin ajoneuvolajin tai määritellyn osajoukon yhteensä tietyssä aikayksikössä, yleensä vuodessa, ajama kilometrimäärä.

Luvanvarainen liikenne

Ihmisten tai tavaroiden kuljettaminen maksua vastaan (ammattimainen liikenne). Kuljetusten harjoittaminen vaatii luvan lupaviranomaiselta.

Tieliikenteen transito

Transitoliikenne on kauttakulkuliikennettä, jossa lähtö- ja määräpaikka ovat toisessa maassa tai maissa, liikenne kulkee transitomaan alueen kautta ilman lastauksia tai purkamisia.

Vaarallinen aine

Vaarallisiksi aineiksi luokitellaan aineet, jotka räjähdys- palo- tai säteilyherkkyytensä, myrkyllisyytensä, syövyttävyytensä tai muun ominaisuutensa takia saattavat aiheuttaa vahinkoa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.1.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kttav/kas.html