Begrepp och definitioner

Bärförmåga

Med ett fordons bärförmåga avses den största tillåtna lastvikt som myndigheterna i registreringslandet tillåter för fordonet (skillnaden mellan totalmassa och egenmassa).

Cabotage

Transporter inom ett land med ett fordon som är registrerat i ett annat land.

Farligt ämne

Som farligt ämne klassificeras sådana ämnen som på grund av sin explosivitet, lättantändlighet eller strålningskänslighet, giftighet, frätande verkan eller annan egenskap kan medföra skada på människor, egendom eller miljö.

Inrikes vägtrafik

Trafik med fordon registrerade i Finland för privat och tillståndspliktig (yrkesmässig) trafik som bedrivs mellan två orter (avgångsort och bestämmelseort) som båda ligger i Finland. Resan kan omfatta transitering inom en annan stats territorium.

Internationell vägtrafik

Transporter från Finland till utlandet och från utlandet till Finland, transporter mellan tredje länder och cabotage.

Körda km per fordon/ bil

Det totala antalet kilometer som ett fordon kör under en angiven tidsenhet, vanligen ett år.

Lastningsgrad

Lastens vikt i förhållande till lastbilens bärförmåga.

Lasttyp

Lasttypen anger i hurdan transportenhet varan fraktas.

Tillståndspliktig trafik

Person- eller godstransport mot betalning (yrkesmässig trafik). För att idka transport krävs tillstånd av tillståndsmyndighet.

Trafikarbete

Antalet kilometer som ett bestämt fordonsslag eller en definierad undergrupp sammanlagt har kört under en viss tidsperiod, vanligen ett år.

Transitering per landsväg

Transitotrafik är genomfartstrafik, där avgångs- och bestämmelseorterna finns i ett annat land eller i andra länder. Trafiken går via transitolandets territorium utan lastning eller lossning.

Transportarbete

Transportarbetet (tonkilometer) beskriver transportarbetsvolymen, som erhålls genom att multiplicera transporterad mängd gods (ton) med transportsträckan(kilometer).

Tredjelandstrafik

Med tredjelandstrafik, dvs. cross-transport, avses transporter med lastbilar som är registrerade i Finland och som går i trafik mellan två andra länder.

Yrkesmässig trafik

Transport av personer eller gods mot betalning, dvs. tillståndspliktig trafik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.2.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/kas_sv.html