Uutisia 10.9.2019

OECD-vertailu kertoo, miten Suomen koulutusjärjestelmä menestyy kansainvälisesti  

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD on julkaissut koulutusindikaattorivertailun Education at a Glance 2019. Julkaisu tarkastelee muun muassa eri maiden koulutustasoa, koulutukseen osallistumista ja tutkinnon suorittamista, koulutuksen sosiaalista vaikuttavuutta ja koulutuspanostuksia.

Vuoden 2019 julkaisun erityisteemana on korkea-asteen koulutus. Tulosten mukaan Suomessa 25–34-vuotiaiden korkea-asteen suorittaneiden osuus väestöstä on hieman OECD:n keskiarvoa alhaisempi. Korkea-asteen suorittaneiden osuus on kasvanut Suomessa viime vuosina OECD:n keskiarvoa hitaammin. Kaksi kolmasosaa korkea-asteen koulutukseen hakeneista ei pääse koulutukseen, mikä on kansainvälisesti vertaillen korkea luku. Suomessa alempi korkeakoulututkinto suoritetaan kuitenkin tavoiteajassa useammin kuin OECD-maissa keskimäärin.

Valtaosa Suomen tiedoista saadaan Tilastokeskuksen aineistoista

Education at a Glance -julkaisun tiedot perustuvat useisiin tilasto- ja tutkimuslähteisiin. Suurin osa Suomea koskevista tilastotiedoista perustuu Tilastokeskuksen tuottamiin aineistoihin. Näitä ovat esimerkiksi vuosittainen Unescon, OECD:n ja Eurostatin koulutustilastotiedonkeruu (UOE), joka sisältää tiedot muun muassa koulutusjärjestelmän opiskelija- ja tutkintomääristä, koulutuskustannuksista ja opetushenkilökunnasta. Työvoimatutkimus on lähteenä muun muassa vertailuissa väestön koulutustasosta ja työllistymisestä koulutustaustan mukaan.

Indicators of Education Systems -verkostoissa toteutetaan myös useita erillistiedonkeruita, joihin perustuvat kansainväliset vertailut esimerkiksi koulutuksen vaikutuksesta tuloihin ja opettajien palkkauksesta eri maissa. Julkaisussa käytetään lähteenä myös useita muita kansainvälisiä vertailuja kuten esimerkiksi OECD:n PISA-tutkimusta, OECD:n PIAAC aikuisten taitotutkimusta, aikuiskoulutustutkimusta ja EU-SILC tulo- ja elinolotutkimusta.

Suomi aktiivisesti mukana indikaattorien kehittämisessä

Education at a Glance -koulutusindikaattorivertailuja tuotetaan ja kehitetään OECD:n verkostoissa, joihin Suomi osallistuu opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja Tilastokeskuksen yhteistyönä.

OECD-verkostot ovat toimineet 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Tilastokeskus on osallistunut alusta alkaen aktiivisesti verkostojen toimintaan yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa, joka vastaa Suomessa Indicators of Education Systems (INES) -työstä.

”Koulutusindikaattoriprojektin tarkoituksena oli kehittää uusia kansainvälisiä vertailutietoja koulutuksesta, koska luotettavaa vertailutietoa koulutusjärjestelmistä ei ollut riittävästi saatavissa. Hankkeesta tuli menestys, ja sen tuloksena syntyi vuosittain julkaistava Education at a Glance. Myös PISA-tutkimukseen johtanut kehittämistyö aloitettiin INES-verkostoissa”, sanoo Tilastokeskuksen kehittämispäällikkö Mika Tuononen.

Lue lisää Education at a Glance 2019:n tuloksista opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteesta

Education at a Glance 2019 OECD:n verkkosivuilla

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Mika Tuononen p. 029 551 3504, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

 

 

Jaa