XXXXXXXXXXXXXXXXXX

CVTS - Yritysten henkilöstökoulutus -keruu

Tiedonkeruun kuvaus

CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus -tilastossa kerätään tietoja koulutuksen määrästä, laadusta ja kustannuksista sekä yritysten koulutusstrategioista.

Tilasto perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1552/2005 sekä komission toimenpanevaan asetukseen (EU) No 1153/2014. Tiedonkeruu toteutetaan viiden vuoden välein komission asetuksen pohjalta, jossa määritellään toteutuksen aikataulu, kerättävän tiedon sisältö sekä tiedonkeruun, käsittelyn ja aineiston toimituksen tavat.

Tilastointiajankohta on tiedonkeruuta edeltävä kalenterivuosi. Seuraava tietojenkeruu toteutetaan vuonna 2021 koskien vuoden 2020 henkilöstökoulutusta.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedustelun piiriin kuuluvat kaikki vähintään 10 työntekijän yksityisen sektorin yritykset pois lukien toimialat (A) Maatalous, metsätalous ja kalatalous, (O) Julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus, (P) Koulutus ja (Q) Terveys- ja sosiaalipalvelut.

Yritysten tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004, 14§).

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään EU:n ja jäsenvaltioiden työmarkkina- ja koulutuspolitiikan ohjaamisessa sekä työelämän ja koulutuksen kehittämistarpeiden tunnistamisessa. Tietojen käyttäjiä ovat Eurostat, elinkeinoelämän järjestöt, opetushallinto, tutkimuslaitokset, yksittäiset tutkijat ja yritykset.

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Muu säännöllinen