XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Globaalit arvoketjut ja toimintojen ulkoistaminen

Tiedonkeruun kuvaus

Globaalit arvoketjut ja ulkoistaminen ulkomaille -kysely on osa Euroopan tilastoviraston Eurostatin tukemaa Global value chains – hankekokonaisuutta, jossa Suomi on mukana.

Tiedonkeruu toteutetaan samanaikaisesti useissa EU-maissa. Kyselyn tietojen avulla pyritään paremmin ymmärtämään meneillään olevaa globalisaatiokehitystä sekä sen vaikutuksia yrityksiin. Tulosten perusteella tuotetaan myös vertailutietoa Suomen yrityksistä suhteessa muihin EU-maihin.

Kerättävät tiedot ovat yritysten kansainvälistymistä ja toimintojen ulkoistamista kuvaavia muuttujia. Kyselyssä kerätään tietoa yrityksiltä toimintojen (business function) mukaan jaoteltuna. Tiedot kysytään kolmelta vuodelta 2018-2020.

Tiedonkeruu tehdään ulkoisen palveluntarjoajan Webropol – lomakkeella.

Tiedustelun aihealueet: henkilöstö toiminnoittain, toimintojen ulkoistaminen kansainvälisesti, ulkoistamisen syyt ja esteet, toimintojen siirto ulkomailta kotimaahan.

Keneltä tietoja kerätään?

Vähintään 100 henkilöä työllistävät yritykset toimialoilta B-N. Otos 50-99 hengen yrityksistä. Keruuseen poimitaan mukaan teollisuuden ja palvelujen toimialalta kaikki yli 100 henkilöä työllistävät yritykset sekä satunnaisotos pienemmistä yrityksistä.

Otoskoko on n. 2500 yritystä

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään taloustilastojen laadinnassa ja tutkimustoiminnassa. Lisäksi tiedonkeruun tulokset raportoidaan EU:n tilastovirastolle Eurostatille, sen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Yritysten tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004). Tilastotarkoituksiin kerättävät yksittäisen yrityksen tiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä. Tilastokeskus käyttää tietoja tilastojen laatimiseen ja tutkimukseen.

Muutos

Kyselyn tavoitteena vuonna 2021 on tuottaa monipuolisesti tietoa yritysten asemasta globaaleissa arvoketjuissa. Kysely kartoittaa myös yritysten liiketoimintojen ulkoistamista ja siirtämistä ulkomaille.

Kysely toimintojen ulkoistamisesta toteutettiin edellisen kerran vuonna 2018, vuosia 2015-2017 koskien. Kyselyn tietosisältö on pääkohdiltaan sama mutta sisältöä on päivitetty huomioimaan uudet tietotarpeet.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Muu säännöllinen