XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kustannusindeksien ja maatalouden hintaindeksien hintatiedustelu

Tiedonkeruun kuvaus

Kustannusindeksien hintatiedustelussa kysytään julkistenmenojen hintaindeksin, kuorma-auto-, linja-auto-, taksi-, ja sairaankuljetusliikenteen sekä maarakentamisen, maarakennus- ja metsäalan koneurakoinnin palvelujen tuottamiseen liittyvien hyödykkeiden, ostettujen tuotteiden ja palvelujen hintoja.

Samalla tiedonkeruulla kerätään hintoja myös maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksiin. Maatalouden hintaindekseihin kerätään tietoja kasvi- ja eläintuotteiden hinnoista sekä maatalouden tuotannossa käytettävistä tuotantovälineiden ostohinnoista.

Kustannusindeksien ja maatalouden hintaindeksien laadinnassa käytetään hyväksi muihin indekseihin kerättyjen hyödykkeiden hintatietoja sekä tehdään omia hintatiedusteluja. Tiedonkeruu tapahtuu kuukausittain ja vastausten määräaika on tiedonantajakohtainen. Tiedonkeruu ei kohdistu joka kuukausi kaikkiin tiedonantajiin. Kysely lähetetään tiedonantajalle riippuen siitä, kuinka usein tiedonantajan hinnat muuttuvat. Tiedonkeruufrekvenssi sovitaan kunkin tiedonantajan kanssa erikseen. Joillakin tiedonantajilla hinnat muuttuvat kuukausittain, joillakin esim. kerran vuodessa.

Tilastot tuotetaan maksullisina toimeksiantoina, ja yritysten tiedonanto perustuu vapaaehtoisuuteen. Poikkeuksena on kuitenkin maarakennuskustannusindeksi, jossa on tilastolakiin (280/2004) perustuva tiedonantovelvollisuus. Euroopan unioni edellyttää maatalouden tuottajahintaindeksin ja maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksin laadintaa.

Keneltä tietoja kerätään?

Tietoja kerätään kustannusindeksien ilmiöalueiden piiriin kuuluvilta yrityksiltä. Tiedonantajia on noin 250, ja tietojen määrä tiedonantajaa kohden vaihtelee. Maatalouden indeksien hintatietoja kerätään maa- ja puutarhataloutta palvelevilta yrityksiltä. Tilastojen laadinnassa hyödynnetään lisäksi mm. Luonnonvarakeskuksen, Kasvistieto Oy:n, Kauppapuutarhaliiton sekä Hedelmän- ja marjanviljelijöiden liiton tilastoja.

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään indeksien laskentaan. Indeksejä käytetään hyväksi palvelujen tarjoajien ja ostajien välisissä sopimus- ja taksaneuvotteluissa arvioitaessa alalla tapahtuneita hintojen muutoksia. Niitä käytetään myös taloudellisten analyysien yhteydessä ja talouspoliittisen päätöksenteon tukena.

Maatalouden hintaindeksejä käytetään myös bruttokansantuote- ja volyymilaskelmissa, kun esimerkiksi mitataan talouskasvua. Tutkimuslaitokset ja viranomaiset käyttävät maatalouden indeksejä selvityksissä, seurannoissa ja ennusteissa. Niitä käytetään myös sopimuksissa, kuten maanvuokrasopimuksissa.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Peruste

Tilastolaki (280/2004, muut. 361/2013)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina. Tiedot julkaistaan indeksipistelukuina, jotka on laskettu suuresta määrästä hintatietoja. Yksittäisen tuotteen hinta tai yksittäisen yrityksen hintakäyttäytyminen ei paljastu julkistettavista tilastoista.

Muutos

Maatalouden hintaindeksien tiedonkeruu on yhdistetty kustannusindeksien tiedonkeruun kanssa uuteen tietojärjestelmään siirtymisen yhteydessä.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Kuukausittainen