XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tiedonkeruun kuvaus

Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilaston tiedonkeruussa kysytään kuorma-autojen haltijoilta (sekä yrityksiltä että yksityisiltä) tietoja kuorma-autosta ja sen käytöstä koti- ja ulkomailla kolmen tai neljän peräkkäisen tutkimuspäivän aikana.

EU:n tilastoasetuksen (70/2012) mukaan Tilastokeskus on velvollinen tuottamaan neljännesvuosittain tilastoja tieliikenteen tavarankuljetuksista.

Keneltä tietoja kerätään?

Tilaston perusjoukon muodostavat Suomessa rekisterissä olevat kokonaispainoltaan yli 3,5 tonnin kuorma-autot lukuun ottamatta sellaisia kuorma-autoja, joita ei ole varsinaisesti tarkoitettu tavarankuljetukseen, kuten esimerkiksi museoautot, pelastusajoneuvot sekä erikoisajoneuvot. Perusjoukosta valitaan neljännesvuosittain kokonaan vaihtuva 2 500 kuorma-auton otos. Tiedot kerätään verkkolomakkeella.

Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004).

Mihin tietoja käytetään?

Tilaston tietoja käytetään kuljetustoimintaa koskevassa päätöksenteossa sekä tutkimus- ja suunnittelutoiminnassa kotimaassa ja Euroopan unionin tasolla.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Julkaistavista tilastoista ei voi tunnistaa yksittäisen henkilön tai yrityksen vastauksia. Tilastolaki (280/2004) velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina.

Muutos

Vuodesta 2011 koti- ja ulkomaan liikennettä on tiedusteltu yhdellä ja samalla tiedonkeruulomakkeella. Ennen vuotta 2011 tietoja koti- ja ulkomaan liikenteestä kysyttiin erillisillä lomakkeilla. Samalla otoskokoa muutettiin 10 000 ajoneuvoon vuodessa. Vuoden 2015 2. neljänneksestä lähtien siirryttiin kokonaan sähköiseen tiedonkeruuseen.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Muu säännöllinen