XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Teollisuuden energiankäyttö

Tiedonkeruun kuvaus

Teollisuuden energiankäyttökyselyssä kerätään tietoja yrityksen toimipaikalla käyttämästä sähkön ja lämmön määrästä sekä käytetyistä polttoaineista. Tilastointijaksona käytetään kalenterivuotta.

Teollisuuden energiankäytön tilastointi perustuu EU:n energiatilastoasetukseen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 1099/2008 energiatilastoista). Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004).

Tiedonkeruu aloitetaan vuosittain maaliskuussa. Tiedonkeruun määräaika on huhtikuussa.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedustelun piiriin kuuluvat kaivostoiminta ja louhinta sekä teollisuustoimialoilla toimivat yritykset. Joka neljäs vuosi tiedustelussa ovat mukana myös pienet alle 10 henkeä työllistävät toimipaikat. Tiedot kerätään osittain otospohjaisesti ja muita tietolähteitä hyväksikäyttäen.

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään teollisuuden energiankäyttötilaston laadinnassa. Lisäksi tietoja hyödynnetään muun muassa kasvihuonekaasujen inventaariossa, energian hankintaa ja kulutusta kuvaavan tilaston kokoamisessa, toimialakohtaisen sähkönkulutustilaston laadinnassa, kansainvälisessä raportoinnissa (EU, IEA, YK), ympäristötilinpidossa sekä kansantalouden tilinpito -laskennassa.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Peruste

Tilastolaki (280/2004), §14

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisesti ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva