XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Teollisuuden hyödyketiedustelu

Tiedonkeruun kuvaus

Teollisuuden hyödyketiedustelussa kerätään hyödykenimikkeittäin arvo- ja määrätietoja yritysten teollisuustuotannosta ja teollisista palveluista. Tiedustelu koskee yrityksen Suomessa tapahtunutta tuotantoa ja tuotannon ilmoittaa tuotteen tosiasiallinen valmistaja. Tiedot kysytään pääsääntöisesti yrityksiltä tai toimipaikoilta.

Teollisuustuotannon tilastointi perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen Euroopan yritystilastoista (N:o 2019/2152) sekä EU:n komission täytäntöönpanoasetukseen (N:o 2020/1197). Yritysten vastaamisvelvollisuus perustuu tilastolakiin.

Tilastointiajanjaksona käytetään kalenterivuotta. Tiedonkeruu toteutetaan vuosittain tammi-maaliskuussa. Vastaaminen tapahtuu verkkolomakkeella.

Vuodesta 2022 alkaen pyydämme erittelemään oman myydyn tuotannon ja alihankintana muille valmistetun tuotannon. Myös alihankinnasta saatu maksu tulee raportoida hyödykkeittäin. Jos täsmällistä tietoa alihankintana tuotetuista hyödykkeistä ei ole saatavilla, arvio riittää. Muutos koskee ainoastaan yrityksiä, jotka tuottavat hyödykkeitä alihankintana muille yrityksille.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedustelun piiriin kuuluvat kaikki vähintään 10–20 hengen ja eräissä tapauksissa tätä pienemmätkin teollista toimintaa (toimialaluokituksen (TOL 2008) pääluokat B ja C) harjoittavat yritykset. Myös ei-teollisten yritysten merkittävät (riittävän suuret) teolliset toimipaikat sisältyvät tiedusteluun.

10-19 henkilön yritykset saavat vapautuksen tiedustelusta seuraavaksi vuodeksi vastattuaan tiedusteluun.

Yritysten tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004, muut. 361/2013).

Mihin tietoja käytetään?

Tiedot julkaistaan Teollisuustuotanto-nimisessä tilastossa. Kansainvälisessä yhteydessä tilastosta käytetään usein nimitystä PRODCOM-tilasto.

Tietoja käytetään teollisuuden kehityksen seurantaan ja analysointiin Suomessa julkishallinnossa, järjestöissä, tutkimuslaitoksissa ja elinkeinoelämässä sekä ulkomailla EU:n tilastovirastossa Eurostatissa sekä eräissä muissa kansainvälisissä organisaatioissa kuten OECD:ssä ja YK:ssa.

Lisäksi teollisuuden tuotantotilaston tietoja käytetään kansantalouden tilinpidossa, talouden lyhyen aikavälin suhdanneindikaattorien painorakenteena, tietoyhteiskuntaa kuvaavissa tilastoissa sekä otoskehikkona ja painorakenteena muun muassa teollisuuden tuottajahintaindeksissä ja rakennuskustannusindeksissä.


Peruste

Tilastolaki (280/2004, muut. 361/2013), §14

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.

Muutos

Vuodesta 2022 alkaen pyydämme erittelemään oman myydyn tuotannon ja alihankintana muille valmistetun tuotannon. Myös alihankinnasta saatu maksu tulee raportoida hyödykkeittäin. Jos täsmällistä tietoa alihankintana tuotetuista hyödykkeistä ei ole saatavilla, arvio riittää. Muutos koskee ainoastaan yrityksiä, jotka tuottavat hyödykkeitä alihankintana muille yrityksille.

Tiedonkeruun ja tilastoinnin uudistamiseen on saatu EU:n grant-rahoitusta vuosina 2020-2021.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva